Badania i statystyki (370)
Wyszukaj tutaj
Sprawdzian (z) WDŻ, czyli jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach
W badaniu wzięły udział 3363 w wieku 11 – 30 lat. Przeprowadziliśmy je za pomocą autorskiego kwestionariusza wypełnianego on -line. Ankieta była dostępna na stronie internetowej www.jakaedukacja.pl od 14 maja do 14 sierpnia 2014 r. Pytania ...
Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce?
Raport Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”
Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach. Raport Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton
Od lutego do maja 2011 roku Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton prowadziła kampanię pod hasłem „Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach”. Celem kampanii było zebranie od osób między 13. a 35. rokiem ...
STALKING - statystyki
Strona Ministerstwa Sprawiedliwości zawierająca statystyki dot. stalkingu >>> Strona policji ze statystykami dot. stalkingu  >>> Informator statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Ministerstwa Sprawiedliwości >>>
Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media — Advancing gender equality in decision-making in media organisations. Report
W ramach przeprowadzonego badania przeanalizowano udział kobiet w ciałach zarządczych w sektorze mediów w 27 krajach i Chorwacji (badanie robiono przed wejściem Chorwacji do UE). Celem badania było również określenie do jakiego stop ...
Sprawozdania okresowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
Zobacz - KONWENCJA W SPRAWIE IKWIDACJI WSZELICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET z 18 grudnia 1979 r.  >>>  
Education: the situation of Roma in 11 EU Member States
W raporcie zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w 2011 r. nt. edukacji w spoleczności romskiej. Badanie pokazało znaczące różniece w dostępie do edukacji pomiędzy dziecmi romskimi i nie-romskimi, zarówno na poziomie szkoły ...
Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU Member States
Raport prezentuje  wyniki badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych na temat ubóstwa i zatrudnienia. Z badania wynika, że chociaż większośc osób pochodzenia romskiego aktywnie poszukuje pracy, to tylko niewielki ...
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. CZĘŚĆ II - Raport z badania profesjonalistów
By przeanalizować zjawisko przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych wykonano badanie sondażowe z udziałem osób, które zawodowo stykają się z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że są ofiara ...
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. CZĘŚĆ I - Raport z badania ogólnopolskiego
Badanie miało dwa główne cele. Pierwszym było zdobycie orientacji w świadomości społeczeństwa polskiego na temat stosowania w rodzinie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Celem drugim była próba psych ...
Developing Anti-Discrimination Law in Europe
The 28 EU Member States, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey compared
Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań
Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych danych na temat agresji szkolnej (rówieśniczej), w oparciu o dane z badań prowadzonych w Polsce i zagranicą. W raporcie przedstawione są definicje agresji, przemocy i dręczenia szkolneg ...
Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices
W raporcie opisano zjawisko przymusowych małżeństw oraz prawnych rozwiązań w przeciwdzialaniu temu zjawisku, bazując na danych i informacjach zebranych w pięciu europejskich krajach.Zaprezentowane zostały również dobre praktyki w zakresie ...
Przemoc wobec kobiet Badanie na poziomie Unii Europejskiej. Wyniki badania w skrócie
Badanie FRA przeprowadzone w skali UE stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na dane dotyczące przemocy wobec kobiet zgłoszone przez Parlament i powtórzone przez Radę UE w Konkluzjach w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet w UE.. Wyniki ...
Developing anti-discrimination law in Europe. The 27 EU Member States, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey compared.
W ciągu ostatnich lat w większości krajów europejskich prawo antydyskryminacyjne zostało zaadoptowane. Ta bezprecedensowa i na dużą skalę zmiana została zainicjowana przyjęciem dwóch dyrektyw w 2000 roku, Dyrektywa 2000/43 wprowadza ...
Developing anti-discrimination law in Europe. The 27 EU Member States compared.
W ciągu ostatnich lat w większości krajów europejskich prawo antydyskryminacyjne zostało zaadoptowane. Ta bezprecedensowa i na dużą skalę zmiana została zainicjowana przyjęciem dwóch dyrektyw w 2000 roku, Dyrektywa 2000/43 wprowadza ...
Dostępność polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych
Zasadniczym celem sondażu było zbadanie dostępności polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych. Część pierwsza badania miała przynieść odpowiedź na pytanie, czy w uczelniach wyższych istnieją osoby lub struktury wyspecjalizowane ...
Gendermeria - równościowy monitoring
Publikacja jest plonem kilkumiesięcznej pracy Fundacji Feminoteka, jej Zespołu oraz innych osób zaangażowanych w projekt monitorujący Gendermeria. Znajdują się w niej zarówno teksty będące efektem monitoringu instytucji publicznych, ...
Gender Equality and Climate Change - Report
Zmiany klimatu odzwierciedlają zmiany jakie zachodzą w środowisku i mają wpływ na życie zarówno kobiet jak i mężczyzn. Ten wpływ i jego konsekwencje nie są neutralne z perspektywy płci. Kobiety i mężczyźni mają różne potrzeby, prior ...