Badania i statystyki (375)
Wyszukaj tutaj
Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia - Polska.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną spotykają się nadal z silnymi uprzedzeniami i stygmatyzacją w całej Europie, a liczne bariery sprawiają, że nie mogą one w pełni korzystać z przysługujących im fundamentalnych praw człowieka. Wprowadzanie ...
Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy
Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące różnorodności i równości, nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych korzyśc ...
Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce
W celu dokładnego omówienia i zbadania praktyk dyskryminacyjnych poniżej przedstawione zostaną również międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne dotyczące tego zjawiska i możliwości dochodzenia skutecznej obrony swoich praw m. in ...
Niewidzialni. Bezpaństwowcy w Polsce - Raport
Pomimo upływu ponad sześćdziesięciu lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowiącej prawo jednostki do obywatelstwa, szacuje się, że obecnie na świecie żyje około 12 000 000. bezpaństwowców. Jakkolwiek zatem p ...
Sprawdzian (z) WDŻ, czyli jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach
W badaniu wzięły udział 3363 w wieku 11 – 30 lat. Przeprowadziliśmy je za pomocą autorskiego kwestionariusza wypełnianego on -line. Ankieta była dostępna na stronie internetowej www.jakaedukacja.pl od 14 maja do 14 sierpnia 2014 r. Pytania ...
Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce?
Raport Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”
Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach. Raport Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton
Od lutego do maja 2011 roku Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton prowadziła kampanię pod hasłem „Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach”. Celem kampanii było zebranie od osób między 13. a 35. rokiem ...
STALKING - statystyki
Strona Ministerstwa Sprawiedliwości zawierająca statystyki dot. stalkingu >>> Strona policji ze statystykami dot. stalkingu  >>> Informator statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Ministerstwa Sprawiedliwości >>>
Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media — Advancing gender equality in decision-making in media organisations. Report
W ramach przeprowadzonego badania przeanalizowano udział kobiet w ciałach zarządczych w sektorze mediów w 27 krajach i Chorwacji (badanie robiono przed wejściem Chorwacji do UE). Celem badania było również określenie do jakiego stop ...
Sprawozdania okresowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
Zobacz - KONWENCJA W SPRAWIE IKWIDACJI WSZELICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET z 18 grudnia 1979 r.  >>>  
Education: the situation of Roma in 11 EU Member States
W raporcie zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w 2011 r. nt. edukacji w spoleczności romskiej. Badanie pokazało znaczące różniece w dostępie do edukacji pomiędzy dziecmi romskimi i nie-romskimi, zarówno na poziomie szkoły ...
Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU Member States
Raport prezentuje  wyniki badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych na temat ubóstwa i zatrudnienia. Z badania wynika, że chociaż większośc osób pochodzenia romskiego aktywnie poszukuje pracy, to tylko niewielki ...
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. CZĘŚĆ II - Raport z badania profesjonalistów
By przeanalizować zjawisko przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych wykonano badanie sondażowe z udziałem osób, które zawodowo stykają się z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że są ofiara ...
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. CZĘŚĆ I - Raport z badania ogólnopolskiego
Badanie miało dwa główne cele. Pierwszym było zdobycie orientacji w świadomości społeczeństwa polskiego na temat stosowania w rodzinie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Celem drugim była próba psych ...
Developing Anti-Discrimination Law in Europe
The 28 EU Member States, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey compared
Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań
Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych danych na temat agresji szkolnej (rówieśniczej), w oparciu o dane z badań prowadzonych w Polsce i zagranicą. W raporcie przedstawione są definicje agresji, przemocy i dręczenia szkolneg ...
Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices
W raporcie opisano zjawisko przymusowych małżeństw oraz prawnych rozwiązań w przeciwdzialaniu temu zjawisku, bazując na danych i informacjach zebranych w pięciu europejskich krajach.Zaprezentowane zostały również dobre praktyki w zakresie ...
Przemoc wobec kobiet Badanie na poziomie Unii Europejskiej. Wyniki badania w skrócie
Badanie FRA przeprowadzone w skali UE stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na dane dotyczące przemocy wobec kobiet zgłoszone przez Parlament i powtórzone przez Radę UE w Konkluzjach w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet w UE.. Wyniki ...