Badania i statystyki (370)
Wyszukaj tutaj
RAPORT - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY
Badanie mialo na celu:1.promocję możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, identyfikację trudności i przeszkód w funkcjonowaniu tej grupy na rynku pracy. 2.wypracowanie wzorców oraz upowszechnienie dobrych praktyk, ...
Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce - raport z badań i propozycje zmian
 (...) zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie monitoringu kilkudziesięciu akt sądowych dotyczących postępowań w sprawie prawnejzmiany płci celem zebrania rzeczywistych informacji o stanie przestrzegania w nich podstawowych stan ...
Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych 2009
Raport składa się z sześciu części. W części pierwszej zawarte zostały najważniejsze wnioski i rekomendacjez badania, szczegółowy opis zastosowanej metodologii i źródeł informacji, a także podstawowe wyniki badańdesk research w zakr ...
Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Dane statystyczne dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy uwzględniające dane BAEL, bezrobocia rejestrowanego i in. Opracowania publikowane są każdego roku.
W poszukiwaniu ochrony
Wybrane problemy dotyczące realizacji praw cudzoziemców ubiegających o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną międzynarodową w latach 2012-2014. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Budżetowanie wrażliwe na płeć a jakość życia
Raport z projektu „Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”
Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009
SPIS TREŚCI 1. KOBIETY/ GOSPODARKA/ EKONOMIA/ RYNEK PRACY • Kobiety i gospodarka Ewa Lisowska • Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie Janina Sawicka • Niejednoznaczny status pracy domowej kobiet Anna Titkow, Danut ...
Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?
Niniejsze opracowanie przedstawia najbardziej istotne różnice pomiędzy sytuacją kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do możliwości rozwoju ekonomicznego, a także omawia przyczyny tych nierówności na tle kontekstu politycznego i społ ...
Prawa osób LGBT w Polsce
Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opretej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej
Raport o sytuacji kobiet w Gdańsku
Celem raportu wydanego przez Stowarzyszenie Współpracy Kobiet - NEWW, jest pokazanie jak wygląda sytuacja kobiet w Gdańsku i w jakim kierunku powinny pójść zmiany w działaniach władz samorządowych aby zapewnić w mieście równo ...
The right to political participation of persons with disabilities: human rights indicators
Możliwość uczestniczenia w  życiu politycznym jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym. Dlatego też prawo do udziału w  życiu politycznym, którym objęte są również osoby z niepełnosprawnościam ...
Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia - Polska.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną spotykają się nadal z silnymi uprzedzeniami i stygmatyzacją w całej Europie, a liczne bariery sprawiają, że nie mogą one w pełni korzystać z przysługujących im fundamentalnych praw człowieka. Wprowadzanie ...
Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy
Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące różnorodności i równości, nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych korzyśc ...
Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce
W celu dokładnego omówienia i zbadania praktyk dyskryminacyjnych poniżej przedstawione zostaną również międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne dotyczące tego zjawiska i możliwości dochodzenia skutecznej obrony swoich praw m. in ...
Niewidzialni. Bezpaństwowcy w Polsce - Raport
Pomimo upływu ponad sześćdziesięciu lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowiącej prawo jednostki do obywatelstwa, szacuje się, że obecnie na świecie żyje około 12 000 000. bezpaństwowców. Jakkolwiek zatem p ...