Badania i statystyki (375)
Wyszukaj tutaj
Gender Equality Index - report
Gender Equality Index jest jedynym narzędziem, które w sposób kompleksowy analizuje równość płci w różnych sferach. Jest narzedziem przyjaznym i pozwala na latwa analizę wyników. Jest kombinacją różnych w ...
The Global Gender Gap Report - 2014
Światowe Forum Eknomiczne publikuje serie raportów dotyczacych problemów w skali światowej, jednoczesnie poszukując ich rozwiązań. Jednym z takich raportów jest Global Gender Gap Report publikowany każdego roku. Wydawany do 2 ...
Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii
Raport z badania ankietowego zrealizowanego w ramach projektu
Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
(polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne) - Raport nr 219
Romowie na rynku pracy - problemy i sposoby ich rozwiązywania
  W rozdziale pierwszym przypomniano kilka najważniejszych faktów z historii Romów na ziemiach polskich, a także omówiono niektóre z obyczajów i obrzędów będących przejawem bogatej&nbs; ...
Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
realizowanego w ramach projektu „Q jakości – poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego”
Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy
Ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 – 2012
Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci
Do Koalicji KARAT stale docierały informacje i materiały świadczące o złej sytuacji⁶ pracowników sklepów wielkopowierzchniowych⁷. Chcąc zweryfi kować posiadane dane, uaktualnić je, przedstawić sytuację w różnych sieciach supe ...
Szkoła milczenia
Przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, WOS i WDŻR pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych
Wykluczenie systemowe a integracja
Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu
Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia
Kontrola aktywizacji zawodowej i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia, ujęta w Planie pracy NIK na 2013 r., została przeprowadzona z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli w ramach priorytetowego kierunku ...
Sądowa zmiana płci. Analiza orzecznictwa z lat 1991–2008
Studia i analizy Sądu Najwyższego, tom IV
Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne
W 2008 r. media poinformowały o segregacji narodowościowej w polskich szkołach. Sprawa dotyczyła praktyk dyskryminacyjnych w stosunku do dzieci romskich uczęszczających do szkoły w Maszkowicach w woj. małopolskim. Dyrektor tamtejszej szkoły podst ...
Health and the Roma Community, analysis of the situation in Europe Bulgaria, Czech Republic, Greece, Portugal, Romania, Slovakia, Spain
Badania, których wyniki ujęto w raporcie, prowadzono w ramach europejskiego projektu “Health and the Roma Community, Analysis of the Situation in Europe” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ich celem była diagnoz ...
Community Instruments and Policies for Roma Inclusion
Raport został przygotowany przez Komisję Europejską na wniosek Rady Europejskiej. Analizuje polityki i instrumenty istniejące na szczeblu Unii Europejskiej, które mają wspierać integrację Romów. Analizie poddano: obowiązujące ramy p ...
Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU - Report
Raport ten nie bada społecznego wykluczenia ani dyskryminacji doświadczanej przez osoby pochodzenia romskiego w Europie, nie zajmuje się również "nieskutecznymi" działaniami. Jego celem jest dostarczenie pełnej informacji na temat działań ...
Stosunek do mniejszości narodowych
"Największe odsetki respondentów darzą sympatią mieszkających w Polsce Czechów (43%) i Słowaków (42%), mniejsze grupy - Litwinów (34%), Niemców (32%) i Białorusinów (28%). Co najmniej jedna trzecia ankiet ...
Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle
W 2000 roku Bank Światowy opublikował pierwszy raport dotyczący ubóstwa i rozwoju społecznego w odniesieniu do społeczności rozmskich w krajach Europy sordkowej i Wschodniej (Ringold 2000). I chociaż analiza skupiła się głównie ...