Badania i statystyki (370)
Wyszukaj tutaj
Czas na prawa. Polski Raport Social Watch 2008
Social Watch jest siecią organizacji, zrzeszającą członków w ponad 60 krajach na całym świecie. Social Watch powstał w 1995 roku by stworzyć „miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych, zajmujących się zagadnieniami społecznymi i ...
Wsparcie dla osób z ograniczeniami sprawności i ich otoczenia - wyniki badań
W książce prezentujemy wybrane wyniki badań przeprowadzonych w roku 2009 w ramach projektu Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwo- ści osób niepełnosprawnych. Badaniom poddano bardzo dużą, jak na polskie standardy badawcz ...
Women in European politics – time for action
Pomimo że w ostatnich latach odnotowano zwiększony udział kobiet w gremiach decyzyjnych w Europie, to ten raport pokazuje, bazując na danych Komisji Europejskiej na temat udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym, że kobiety nadal stanowią ...
More women in senior positions. Key to economic stability and growth
W dalszym ciągu kobiety nie są wystarczająco reprezentowane na wysokich stanowiskach w wielu obszarach i sektorach, pomimo że stanowią prawie połowę siły roboczej, a więcej niż połowa ma wykształcenie uniwersyteckie. Raport ten bada obecna sytuac ...
Džuvljarke. Roma Lesbian Existence
Raport przedstawia sytuację homoseksualnych kobiet romskich, które są częścią heteronormatywnej i patriarchalnej społeczności Romów w Serbii stając się tym samym ofiarami różnych form dyskryminacji i przemocy.
Migracje kobiet
() Jest to jedna z pierwszych książek podejmujących niedostatecznie dotychczas w Polsce zbadany fenomen migracji międzynarodowych kobiet, zarówno Polek poszukujących spełnienia swych potrzeb poza granicami naszego kraju, jak i imigrantek s ...
Niewidomi i słabowidzący studenci uczelni wyższych w roku akademickim 2005 / 2006
Poniższe opracowanie prezentuje wybrane zagadnienia z szerszego badania pt. „Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia”. Badanie to zostało przeprowadzone przez Partnerstwo na Rzecz Zwiększ ...
The EWL Barometer on Rape 2013
W 1997 r. powstało Obserwatorium Przemocy wobec Kobiet, w skald ktrego wchodzą przedstawicielki z wszystkich krajów członkowskich UE, krajów EOG i krajów kandydujących oraz eksperci/tki w zakresie przeciwdzialania przemocy wo ...
BODY AND SOUL
Forced Sterilization and Other Assaults on Roma Reproductive Freedom in Slovakia
TOŻSAMOŚĆ NARODOWA POLAKÓW ORAZ POSTRZEGANIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W POLSCE
Przepisy przyjętej na początku roku 2005 Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym weszły w życie 1 maja. Problematyka poruszana w tej ustawie nie jest zapewne w Polsce zbyt powszechnie znana. Ponadto, dotyczy niew ...
RÓWNOŚĆ i RÓŻNORODNOŚĆ – analitycznie
Raport z przeglądu badań i statystyk dotyczących tematów z obszaru nierówności, dyskryminacji i jej przeciwdziałania
Situation Assessment Report on Roma in Ukraine and the Impact of the Current Crisis
Raport dotyczy sytuacji Romów na Ukrainie, która uległa pogorszeniu po przesiedlaniach na skutek konfliktu na wschodzie.  Dokument skupia się m.in. na sytuacji socjalnej oraz kwestiach związanych z anty romskim dyskursem w medi ...
Opis Położenia Społecznego Romów w Polsce
Raport Romowie – Bezrobocie
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce - pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałania
Badania nad ubóstwem są w Polsce prowadzone z większą częstotliwością od wczesnych lat 90. O trudnych warunkach życia i niedostatku pisano również oficjalnie w PRL, szczególnie w latach 80. W nowszych badaniach stosowano pers ...
Stosunek Polaków do innych narodów - 2014
Ranking najbardziej lubianych narodów po raz kolejny otwierają Czesi, do których pozytywny stosunek ma co drugi Polak (50% deklaracji sympatii), tuż za nimi sytuują się Włosi (48%), Słowacy (47%), Hiszpanie (46%), Irlandczycy (46%). ...
Gender Equality Index - report
Gender Equality Index jest jedynym narzędziem, które w sposób kompleksowy analizuje równość płci w różnych sferach. Jest narzedziem przyjaznym i pozwala na latwa analizę wyników. Jest kombinacją różnych w ...
The Global Gender Gap Report - 2014
Światowe Forum Eknomiczne publikuje serie raportów dotyczacych problemów w skali światowej, jednoczesnie poszukując ich rozwiązań. Jednym z takich raportów jest Global Gender Gap Report publikowany każdego roku. Wydawany do 2 ...
Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii
Raport z badania ankietowego zrealizowanego w ramach projektu
Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
(polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne) - Raport nr 219
Romowie na rynku pracy - problemy i sposoby ich rozwiązywania
  W rozdziale pierwszym przypomniano kilka najważniejszych faktów z historii Romów na ziemiach polskich, a także omówiono niektóre z obyczajów i obrzędów będących przejawem bogatej&nbs; ...