Badania i statystyki (370)
Wyszukaj tutaj
Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa.
Indywidualne podejście do osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich aktualnego stanu, a więc nie tylko ich potrzeb i kompetencji, lecz przede wszystkim stopnia gotowości do zmiany swojej sytuacji, może zwiększyć efektywność działań aktyw ...
Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności
Książka nasza jest efektem refleksji nad działaniami badawczymi, podejmowanymi w ramach projektu pt. Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Poza kilkunastoma publikacjami książ- kowymi, serią ar ...
Wkraczanie w dorosłość. Tożsamość i poczucie dorosłości młodych osób z ograniczeniami sprawności.
Planowanie oddziaływań praktycznych skierowanych do osób z ograniczeniami sprawności czy do jakiejkolwiek innej grupy społecznej nie powinno odbywać się w oderwaniu od naukowej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania tych grup. P ...
Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych
Publikacja prezentuje rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do ...
Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności
Praca zogniskowana jest na poszukiwaniu i analizie relacji zachodzących pomiędzy cechami wychowania, z jakimi zetknęły się i doświadczały w dzieciństwie badane osoby niepełnosprawne, a ich późniejszą aktywnością zawodową i wybranymi aspekt ...
Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności
(...) Liczne badania wykazały ponad wszelką wątpliwość, że gdy zawodzi leczenie profesjonalne, gdy rehabilitacja wyczerpuje swoje możliwości w usuwaniu trwałych dysfunkcji, zawsze jeszcze pozostaje w odwodzie wsparcie społeczne. W sytuacjach nawe ...
Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności
Autorzy książki podejmują temat niezwykle istotny z punktu widzenia problematyki i polityki przeciwdziałania nierównościom społecznym – w tym zapobiegania zjawiskom wykluczania osób i całych grup społecznych z rynku pracy. Pis ...
Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy
Praca (...) nie tylko jest aktualną diagnozą stanu rehabilitacji zawodowej w Polsce ale jest to diagnoza wyjątkowa. Zadziwiająco proste rozwiązanie diagnostyczne polegające na wykorzystaniu wiedzy ekspertów i samych osób niepełnospr ...
Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka
Monografia stanowi klasyczny wzorzec sposobu ujmowania problematyki uczestnictwa jednostki w działalności zawodowej jako ważnego aspektu ludzkiej egzystencji, w tym i osób z ograniczeniami sprawności. Obejmuje sprawy zadowolenia z życia, d ...
STOSUNEK DO INNYCH NARODÓW
Do najbardziej lubianych narodów należą Włosi, Czesi, Hiszpanie, Anglicy, Słowacy i Szwedzi, do których sympatię wyraża mniej więcej połowa Polaków (od 46% do 51% deklaracji sympatii w zależności od narodowości). Spośr&oac; ...
The situation of Roma in 11 EU Member States - Survey results at a glance
REPORT ROMA PILOT SURVEY Technical report: methodology, sampling and fieldwork
Sprawozdania z realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych
Informacje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych kazdego roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (Karta Praw Osób Niepełnosprawnych)
Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women: Statistical Surveys
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane by pomóc krajom w określeniu przyczyn, rozmiaru i częstotliwości występowania przemocy wobec kobiet. Ma ono dostarczyć metodologicznych wskazówek dotyczących wyboru tematów, rodzaju ...
Odmowy wszczęcia i umorzenia postępowań w sprawach o zgwałcenia popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania
Raport z badań aktowych przeprowadzonych na zlecenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania przez adw. Artura Roberta Pietrykę
WORDS & DEEDS: HOLDING GOVERNMENTS ACCOUNTABLE IN THE BEIJING+20 REVIEW PROCESS
W 1995 r. na IV Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Kobiet rządy 189 krajów uczestniczących przyjęły dwa dokumenty - Deklarację Pekińską i Platformę Działania - zobowiązujące je do działań na rzecz praw kobiet ...
PRZEMOC WOBEC KOBIET W RODZINIE I RELACJACH INTYMNYCH. PODSTAWOWE INFORMACJE
Raport na temat przemocy wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych jest pierwsza publikacja polskiej sekcji Amnesty International na temat własnego kraju i ma charakter pilotażowy. Celem raportu jest zestawienie danych na temat przemocy wobec ...
Metody badań jakościowych T.1 i T.2
Zbiór metodologicznych tekstów to przełomowy manifest nowej drogi metodologii badań jakościowych - badań zaangażowanych społecznie, walczących z dyskryminacją i nierównością, eksperymentujących z nowymi formami, takimi jak pe ...
Combating violence against women
Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States