Badania i statystyki (362)
Wyszukaj tutaj
Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona
O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce
Overview of youth discrimination in the European Union - Report 2015
CEL BADANIA: Badanie koncentrowało się na dwóch obszarach dyskryminacji doświadczanej przez młodych ludzi (w wieku pomiędzy 15 a 25 lat) - czyli na dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne/narodowe i rasę oraz ze względu na orienta ...
Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności
Problematyka nierówności społecznych jest w naszych naukach społecznych mniej obecna, niż ma to miejsce w krajach zachodnich. [...] W krajach „starej" DE hasło equal opportunities to jedno ze słów kluczowych języka polityki, w ...
Co to znaczy być kobietą w Polsce
"(...) Socjologiczna perspektywa opisu i wyjaśniania, którą przyjmujemy, umieszcza naszą publikację w nurcie badań określanych jako women's studies, czyli studiów nastawionych na wielostronną analizę sytuacji kobiet i zainteresowany ...
Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej.
Nie ma prostych recept na poprawę szans życiowych osób niepełnosprawnych. Edukacja bez wątpienia powoduje, że szansę na integrację społeczną niepełnosprawnych niepomiernie rosną. Nie każdy rodzaj edukacji jest jednak efektywnie przekuwany ...
Sytuacja osób głuchych w Polsce
Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
Report on equality between women and men 2014
Raport prezentuje postęp dokonany w 2014 r. w sześciu priorytetowych obszarach strategii Komisji w zakresie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami na lata 2010-2015. W ten sposób Komisja monitoruje, na bazie dostępnych badań i st ...
Przekonania o swoim życiu. Spostrzeganie historii życia przez osoby z ograniczeniami sprawności.
Gdy poszukujemy odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego tak duży odsetek dorosłych osób z ograniczeniami sprawności nie pracuje, ma niższe niż rówieśnicy wykształcenie, ma niewielu przyjaciół, mieszka samotnie, jest niezadowolon ...
Potrzeba bycia rozumianym. Komunikacja społeczna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności.
Osoby z ograniczoną sprawnością są dzisiaj w Polsce narażone na liczne szykany i utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Zbyt mało podejmuje się działań mających na celu przeciwdziałanie ich izolacji. Umożliwienie udziału tych osób w życi ...
Migracje kobiet. Przypadek Polski
Autorki omawiają zarobkowe migracje Polek wyjeżdżających za granicę oraz Ukrainek i Wietnamek przyjeżdżających do Polski. Badają różnice w popycie na pracę na stanowiskach uznawanych za typowo „męskie" i „żeńskie", nieró ...
Przestrzenie relacji społecznych. Osoby z ograniczeniami sprawności w społecznościach lokalnych i wirtualnych.
Przedmiotem badań opisywanych w niniejszej publikacji była aktywność społeczna osób z ograniczeniami sprawności, realizowane w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi, oraz wspomagana nowoczesnymi technologiami (Internet), jak na przykład a ...
Czasy, plany, cele. Perspektywa czasowa osób z ograniczeniami sprawności.
Badania przeprowadzone przez J. Kröger (2000) pokazały, iż posiadanie celu życiowego (Obuchowski, 1983, powiedziałby o posiadaniu potrzeby sensu życia) to jedna z kluczowych treści tożsamości w okresie późnej dorosłości. Ponieważ w ty ...
Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa.
Indywidualne podejście do osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich aktualnego stanu, a więc nie tylko ich potrzeb i kompetencji, lecz przede wszystkim stopnia gotowości do zmiany swojej sytuacji, może zwiększyć efektywność działań aktyw ...
Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności
Książka nasza jest efektem refleksji nad działaniami badawczymi, podejmowanymi w ramach projektu pt. Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Poza kilkunastoma publikacjami książ- kowymi, serią ar ...
Wkraczanie w dorosłość. Tożsamość i poczucie dorosłości młodych osób z ograniczeniami sprawności.
Planowanie oddziaływań praktycznych skierowanych do osób z ograniczeniami sprawności czy do jakiejkolwiek innej grupy społecznej nie powinno odbywać się w oderwaniu od naukowej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania tych grup. P ...
Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych
Publikacja prezentuje rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do ...
Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności
Praca zogniskowana jest na poszukiwaniu i analizie relacji zachodzących pomiędzy cechami wychowania, z jakimi zetknęły się i doświadczały w dzieciństwie badane osoby niepełnosprawne, a ich późniejszą aktywnością zawodową i wybranymi aspekt ...
Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności
(...) Liczne badania wykazały ponad wszelką wątpliwość, że gdy zawodzi leczenie profesjonalne, gdy rehabilitacja wyczerpuje swoje możliwości w usuwaniu trwałych dysfunkcji, zawsze jeszcze pozostaje w odwodzie wsparcie społeczne. W sytuacjach nawe ...
Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności
Autorzy książki podejmują temat niezwykle istotny z punktu widzenia problematyki i polityki przeciwdziałania nierównościom społecznym – w tym zapobiegania zjawiskom wykluczania osób i całych grup społecznych z rynku pracy. Pis ...