Badania i statystyki (375)
Wyszukaj tutaj
Gender Equality in Power and Decision-Making
Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States
Art. 207 k.k. – znęcanie się nad osobą najbliższą.
Publikacja raportu z monitoringu śląskich sądów rejonowych
NIK o systemie pomocy społecznej dla uchodźców
Cele kontroliCelem głównym kontroli była ocena skuteczności działań organów administracji publicznej w zakresie pomocyspołecznej i integracyjnej dla uchodźców.Kontrolą objęto:• system pomocy społecznej pod kątem tworzeni ...
Raport. Monitoring dostępności do usług ginekologiczno-położniczych w ramach NFZ w Polsce
Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę i błędne informacje dot. konieczności posiadania ubezpieczenia to największe bariery dla kobiet w ciąży w dostępie do publicznej służby zdrowia – wynika z raportu Fundacji Rodzić po Ludzku.Kobieta w Pol ...
Klucz do informacji. Dostępność informacji elektronicznej.
Raport dotyczący dostępności aplikacji oferowanych przez administrację publiczną oraz aplikacji podpisów cyfrowych powstały w wyniku realizacji projektu „Klucz do informacji – badanie dostępu informacji dla osób niewidom ...
Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Poniższy raport prezentuje główne wyniki badania pod tytułem "Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" przeprowadzonego w okresie od stycznia do maja 2011 przez Fundację Instytut Rozwoju Regiona ...
Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku.
Według badań opinii społecznej 40% Polaków uważa mowę nienawiści za istotny problem społeczny, a 77% odczuwa dyskomfort w związku z obraźliwymi wypowiedziami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej i to niezależnie od wła ...
MULTIPLE, COMPOUND AND INTERSECTIONAL DISCRIMINATION: BRINGING THE EXPERIENCES OF THE MOST MARGINALIZED TO THE FORE By LL.M Timo Makkonen Institute For Human R ights Åbo Akademi University April
Równość każdej osoby wobec prawa oraz ochrona przed dyskryminacją stanowi uniwersalne prawo człowieka, uznane i przyjęte w pewien sposób przez większość instrumentów prawnych dotyczących praw człowieka, w tym przez Powszechną ...
Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce
Raport alternatywny z wdrażania w Polsce KPON został napisany przez dwudziestu autorów,skonsultowany i uzupełniony przez niemal 250 osób i poparty przez kilkadziesiąt organizacjipozarządowych działających na rzecz osób z niep ...
ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH OSOBOM POSŁUGUJĄCYM SIĘ JĘZYKIEM MIGOWYM. Informacja o wynikach kontroli
Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych z należytą powagą. Swoje zaniedbania tłumaczą niskim odsetkiem głuchoniemych petentów, ale nie dostrzegają, że głuchoniemi nie przychodzą do urzędów, bo poziom dostępności i ...
Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce (2010)
W lutym i marcu 2010 roku Instytut Badania Opinii Społecznej i Rynku Millward Brown SMG/KRC przeprowadził na zlecenie Fundacji „Afryka Inaczej” badanie postaw Polaków wobec obywateli państw afrykańskich mieszkających ...
Badanie opinii publicznej na temat integracji obywateli pańśtw afrykańskich w Polsce (2015)
Główna przeszkoda w procesie dobrej integracji wciąż tkwi w nas. Kluczową sprawą, jest brak empatii w stosunku do innych, zwłaszcza tych, którzy u nas goszczą. Jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba mieć „grubą skó ...
Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona
O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce
Overview of youth discrimination in the European Union - Report 2015
CEL BADANIA: Badanie koncentrowało się na dwóch obszarach dyskryminacji doświadczanej przez młodych ludzi (w wieku pomiędzy 15 a 25 lat) - czyli na dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne/narodowe i rasę oraz ze względu na orienta ...
Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności
Problematyka nierówności społecznych jest w naszych naukach społecznych mniej obecna, niż ma to miejsce w krajach zachodnich. [...] W krajach „starej" DE hasło equal opportunities to jedno ze słów kluczowych języka polityki, w ...
Co to znaczy być kobietą w Polsce
"(...) Socjologiczna perspektywa opisu i wyjaśniania, którą przyjmujemy, umieszcza naszą publikację w nurcie badań określanych jako women's studies, czyli studiów nastawionych na wielostronną analizę sytuacji kobiet i zainteresowany ...
Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej.
Nie ma prostych recept na poprawę szans życiowych osób niepełnosprawnych. Edukacja bez wątpienia powoduje, że szansę na integrację społeczną niepełnosprawnych niepomiernie rosną. Nie każdy rodzaj edukacji jest jednak efektywnie przekuwany ...
Sytuacja osób głuchych w Polsce
Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
Report on equality between women and men 2014
Raport prezentuje postęp dokonany w 2014 r. w sześciu priorytetowych obszarach strategii Komisji w zakresie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami na lata 2010-2015. W ten sposób Komisja monitoruje, na bazie dostępnych badań i st ...