Badania i statystyki (375)
Wyszukaj tutaj
Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości - analiza i zlecenia
Badanie dotyczące dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami zrealizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich składało się z dwóch uzupełniających się etapów. Pierwszy odnosił się do dostępn ...
PRZEŁAMAĆ TABU
Raport o przemocy seksualnej
2015 Hate Crime Reporting
Strona internetowa OSCE/ODIHR, na której zaprezentowane dane z 41 krajów dotyczące przestępst z nienawiści, z których 17 przedstawiło dokłądne statystyki. 111 organizacji przedstawiło informacje o 5, ...
Kobiety w technologiach
Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym
Postrzeganie wiktymizacji narodowej i stosunek do uchodźców
Polski Sondaż Uprzedzeo 2013 pozwolił nam na zbadanie w jaki sposób Polacy postrzegają historyczne cierpienia Polaków na losowej, reprezentatywnej próbie 965 dorosłych osób. Czy dostrzegają podobieostwa pomiędzy doświa ...
Stosunek Polaków do imigrantów oraz jego korelaty – na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013
W przeprowadzonym przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami w 2013 roku Polskim Sondażu Uprzedzeń, oprócz pytań o postawy wobec poszczególnych grup mniejszościowych (mniejszości etnicznych, religijnych lub seksualnych), zapytaliśmy r&oa; ...
Postawy wobec osób homoseksualnych
Niniejszy raport zawiera wyniki drugiej edycji Polskiego Sondażu Uprzedzeń (Polish Prejudice Survey 2), przeprowadzonego przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie zostało zrealizowane tere ...
UCHODŹCY, WITAJCIE (stąd)
Przyjmowanie uchodźców w Polsce z perspektywy lokalnej
On – nieobecny. Ona sama sobie winna.
Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej wobec kobiet na przykładzie medialnych i kulturowych narracji o przemocy.
Edukacja antydyskryminacyjna Ostatni dzwonek!
O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami - Raport z badań
Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce.
SPIS TREŚCI I. WSTĘP Rozdział 1. Wprowadzenie Rozdział 2. Teoretyczne i metodologiczne ramy badania Metodologia Metodologiczne problemy badania porównawczego Wietnamczyków i Ukraińców Analiza danych urzędowych Badanie sondaż ...
Odmowa przyznania pomocy integracyjnej – prawo i praktyka
(...)Celem niniejszego badania była analiza barier w dostępie do pomocy integracyjnej poprzez zebranie informacji na temat najczęstszych przyczyn odmowy wsparcia cudzoziemców w ramach Indywidualnego Programu Integracji. Raport składa się z ...
ROLA KOBIET W INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII.
RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH DLA POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej - opracowanie zbiorowe
Według światowej literatury przedmiotu panuje zgoda co do funkcji i przydatności ewaluacji w pomocy społecznej. Równocześnie jednak następują, w niewielkim stopniu, prace nad wskaźnikami i narzędziami ewaluacyjnymi. Wydaje się, że pomijają ...
Ewaluacja w służbach społecznych
Ewaluacja jest działalnością poznawczą, normatywną i instrumentalną. Poznawczą, gdyż dzięki badaniom ewaluacyjnym, prowadzonym przy zachowaniu metodologicznych rygorów, można nie tylko opisać przebieg i efekty wybranych działań, ale także ...
Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” realizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS w partnerstwie z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Projekt dotyczył zagadnienia sk ...
Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków.
W niniejszym raporcie prezentujemy wyniki dwóch badań, w których młodzi (18-31 lat) i dorośli (18+) Polacy wyrażali swoje opinie na temat działań państwa polskiego i Unii Europejskiej wobec uchodźców przybywających do Polski ...
EWALUACJA W PRACY SOCJALNEJ. Badanie, kształcenie, praktyka.
Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie definiowania ewaluacji i wskazania jej użyteczności jest niezwykle trudne. Określa się ją jako systematyczne komplementarne badanie wartości albo cech określonych zjawisk; uży ...