Badania i statystyki (370)
Wyszukaj tutaj
Postrzeganie wiktymizacji narodowej i stosunek do uchodźców
Polski Sondaż Uprzedzeo 2013 pozwolił nam na zbadanie w jaki sposób Polacy postrzegają historyczne cierpienia Polaków na losowej, reprezentatywnej próbie 965 dorosłych osób. Czy dostrzegają podobieostwa pomiędzy doświa ...
Stosunek Polaków do imigrantów oraz jego korelaty – na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013
W przeprowadzonym przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami w 2013 roku Polskim Sondażu Uprzedzeń, oprócz pytań o postawy wobec poszczególnych grup mniejszościowych (mniejszości etnicznych, religijnych lub seksualnych), zapytaliśmy r&oa; ...
Postawy wobec osób homoseksualnych
Niniejszy raport zawiera wyniki drugiej edycji Polskiego Sondażu Uprzedzeń (Polish Prejudice Survey 2), przeprowadzonego przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie zostało zrealizowane tere ...
UCHODŹCY, WITAJCIE (stąd)
Przyjmowanie uchodźców w Polsce z perspektywy lokalnej
On – nieobecny. Ona sama sobie winna.
Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej wobec kobiet na przykładzie medialnych i kulturowych narracji o przemocy.
Edukacja antydyskryminacyjna Ostatni dzwonek!
O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami - Raport z badań
Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce.
SPIS TREŚCI I. WSTĘP Rozdział 1. Wprowadzenie Rozdział 2. Teoretyczne i metodologiczne ramy badania Metodologia Metodologiczne problemy badania porównawczego Wietnamczyków i Ukraińców Analiza danych urzędowych Badanie sondaż ...
Odmowa przyznania pomocy integracyjnej – prawo i praktyka
(...)Celem niniejszego badania była analiza barier w dostępie do pomocy integracyjnej poprzez zebranie informacji na temat najczęstszych przyczyn odmowy wsparcia cudzoziemców w ramach Indywidualnego Programu Integracji. Raport składa się z ...
ROLA KOBIET W INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII.
RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH DLA POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej - opracowanie zbiorowe
Według światowej literatury przedmiotu panuje zgoda co do funkcji i przydatności ewaluacji w pomocy społecznej. Równocześnie jednak następują, w niewielkim stopniu, prace nad wskaźnikami i narzędziami ewaluacyjnymi. Wydaje się, że pomijają ...
Ewaluacja w służbach społecznych
Ewaluacja jest działalnością poznawczą, normatywną i instrumentalną. Poznawczą, gdyż dzięki badaniom ewaluacyjnym, prowadzonym przy zachowaniu metodologicznych rygorów, można nie tylko opisać przebieg i efekty wybranych działań, ale także ...
Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” realizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS w partnerstwie z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Projekt dotyczył zagadnienia sk ...
Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków.
W niniejszym raporcie prezentujemy wyniki dwóch badań, w których młodzi (18-31 lat) i dorośli (18+) Polacy wyrażali swoje opinie na temat działań państwa polskiego i Unii Europejskiej wobec uchodźców przybywających do Polski ...
EWALUACJA W PRACY SOCJALNEJ. Badanie, kształcenie, praktyka.
Podjęcie prób dokonania jednoznacznych rozstrzygnięć w zakresie definiowania ewaluacji i wskazania jej użyteczności jest niezwykle trudne. Określa się ją jako systematyczne komplementarne badanie wartości albo cech określonych zjawisk; uży ...
Kryteria ewaluacji pomocy społecznej
Rozważmy kilka pytań. Jakiej jakości jest pomoc społeczna i jej usługi? Jakie cechy powinna mieć dobra pomoc społeczna? Jak odróżnić dobrą pomoc społeczną od złej? Czy pomoc społeczna jest użyteczna, sprawiedliwa, skuteczna, efektywna? Czy ...
REPORT ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION<br />Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC<br />COUNTRY REPORT 2008 - POLAND
SPIS TREŚCI INTRODUCTION 0.1 The national legal system 0.2 Overview/State of implementation 0.3 Case-law 1. GENERAL LEGAL FRAMEWORK 2. THE DEFINITION OF DISCRIMINATION 2.1 Grounds of unlawful discrimination 2.1.1 Definition of the grounds of unla ...
REPORT ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION<br />Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC<br />COUNTRY REPORT 2009 - POLAND
SPIS TREŚCI INTRODUCTION 0.1 The national legal system 0.2 Overview/State of implementation 0.3 Case-law 1 GENERAL LEGAL FRAMEWORK 2 THE DEFINITION OF DISCRIMINATION 2.1 Grounds of unlawful discrimination 2.1.1 Definition of the grounds of unlawf ...
Rozwój społeczny. Polski Raport Social Watch 2008
Raport krajowy Polskie Koalicji Social Watch