Badania i statystyki (375)
Wyszukaj tutaj
Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych.
Autorzy: Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki Celem niniejszego raportu jest prezentacja i analiza dostępnych danych zastanych, dotyczących problematyki dyskryminacji i integracji imigrantów w Polsce (bądź danych użytecznych z punkt ...
Pekin +10. Raport Alternatywny.
Opracowany przez polskie feministyczne organizacje pozarządowe na Sesję Specjalną Komisji Praw Kobiet ONZ PEKIN + 10, Nowy Jork, 28 luty – 11 marca 2005
ANALIZA GENDER BUDGET "Budżet wrażliwy na płeć"
Niniejsze opracowanie jest pierwszą tego rodzaju kompleksową próbą analizy działań władz lokalnych pod kątem wrażliwości na potrzeby płci na terenie Polski. W ciągu ostatnich lat powstało kilka bardzo interesujących i waĪnych raport&o; ...
Problemy wychowanek i wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych związanych z adaptacją do funkcjonowania w środowisku lokalnym - Raport z badań
Na terenie m.st. Warszawy usamodzielnianie wychowanków placówek i rodzin zastępczych jest prawdziwym wyzwaniem. W Warszawie blisko 1500 rodzin zastępczych korzysta rocznie ze wsparcia WCPR, jednocześnie zawiązywanych jest około 200 ...
Zarządzanie różnorodnością w Polsce - raport
Raport ten jest pierwszą próbą analizy zarządzania różnorodnością w Polsce. Powstał jako część międzynarodowego Raportu w ramach projektu „CSR/Diversity”. Z konieczności ma on charakter wstępny. Stawia hipotezy i zaznacz ...
Evaluation of Gender Equality and Equal Opportunities within the European Social Fund
SPIS TREŚCI AcknowledgementsThe AuthorsGlossary of termsSummary 1 Introduction 1.1 Gender Equality and Equal Opportunities Mainstreaming Plan1.2 Management of Gender Equality and Equal Opportunities within ESF1.3 Research aims1.4 Methodology1. ...
Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet "Kobieta pracująca…"
Publikacja wydana została w ramach projekt: System aktywizacji zawodowej kobiet „Kobieta pracująca…” zrealizowany przez następujące instytucje: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (koordynator), Demokratyczna Unia Kobie ...
Raport dotyczący krajowych form udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Niniejszy raport stanowi próbę uporządkowania wiedzy na temat całego katalogu form udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – różnych instytucji, które w polskim ustawodawstwie rozwijały s ...
Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość.
Publikacja zawiera podsumowanie czteromiesięcznych badań empirycznych opartych na monitorowaniu ogłoszeń o pracę publikowanych w największych krajowych dziennikach oraz w wybranych specjalistycznych portalach internetowych. Przyczyną, dla kt&oacu; ...
Zasada równości szans w projektach RPO RPW - raport
Na badanie złożyły się analiza dokumentów programowych, kwerenda literatury, przegląd dobrych praktyk polskich oraz zagranicznych, a także spotkanie z ekspertami i wywiady z projektodawcami i beneficjentami. Raport identyfikuje najważniejs ...
TIME FOR EQUALITY AT WORK. Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
Time for equality at work to czwarty Raport (Global Report), który powstał pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przedstawiono w nim badania nad różnymi formami dyskryminacji w miejscu pracy zidentyfikowanymi i uznanymi ...
Equality at work: Tackling the challenges. REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL
Drugi Raport (Global Report) dotyczący dyskryminacji powstały pod auspicjami  Międzynarodowej Organizacji Pracy bada najbardziej palące problemy w szczególności kwestię modeli dyskryminacji na rynku pracy i istniejących w tym obszarze ...
Equality at work: the continuing challenge
Tłem dla trzeciego Raportu dotyczącego dyskryminacji stał się ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny i finansowy, który w oczywisty sposób przekształcił się w poważny kryzys w sferze zatrudnienia. Celem tego Raportu było przedstaw ...
Integracja i dyskryminacja - krajobraz 2009
Celem raportu jest prezentacja i analiza dostępnych danych zastanych, dotyczących problematyki dyskryminacji i integracji imigrantów w Polsce (bądź danych użytecznych z punktu widzenia dalszych badań nad tymi kwestiami) oraz sformułowanie ...
Kobiety w Polsce 2007
Podstawową część opracowania ,,Kobiety w Polsce’’ stanowią dane statystyczne prezentowane w części tabelaryczno-wykresowej, dokumentujące wszechstronnie sytuację demograficzną, ekonomiczną i społeczną kobiet oraz ich udział w pro ...