Badania i statystyki (375)
Wyszukaj tutaj
Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Słowacji
Autor: Michał Feliksiak W jednym z ostatnich sondaży postawiliśmy pytania, które miały na celu diagnozę stosunku Polaków do osób narodowości romskiej, określenie, w jaki sposób postrzegani są Romowie. Sprawdziliśmy ta ...
Postawy wobec gejów i lesbijek
Całkiem silne są obawy i uprzedzenia łączone z homoseksualizmem, które wyrażają się w sprawach związanych z pracą zawodową. Wprawdzie większość dorosłych nie miałaby nic przeciwko temu, aby w tej samej firmie pracowała osoba o orientacji h ...
Opinie o legalizacji związków partnerskich
Jak wynika z naszego czerwcowego badania1, kwestia legalizacji heteroseksualnych związków partnerskich nie budzi większych kontrowersji w społeczeństwie. Więcej niż cztery piąte badanych (83%) zaaprobowałoby możliwość zawierania ...
Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich
Czynnikiem warunkującym stosunek do homoseksualizmu i praw par homo-seksualnych jest osobista znajomość ludzi o takiej orientacji. Deklaruje ją co czwarty badany (25%). W ostatnich trzech latach liczba respondentów znających geja lub lesbi ...
Prawa gejów i lesbijek
Ostatnie lata przyniosły wyraźne zmiany, jeśli chodzi o zasięg i akceptację praw osób homoseksualnych w krajach rozwiniętych. Związki homoseksualistów coraz częściej są prawnie uznawane. Lista krajów i mniejszych je ...
Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence
Raport przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia, Londyńską Szkołę Higieny I Medycyny Tropikalnej oraz Południowoafrykańska Rada Badań Medycznych, prezentuje pierwszy syntetyczny przegląd danych naukowych dotyczących dwóch najczęście ...
Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Raport końcowy.
Równość między kobietami i mężczyznami jest podstawową wartością Wspólnoty i zgodnie z art. 2 Traktatu, jednym z zadań aktywnie promowanych przez Wspólnotę. Artykuł 3 określa zasadę promowania równości mężczyzn i kobie ...
Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe.
Autorka: Agnieszka Mikuska U podłoża badań stało przekonanie, że oficjalne statystyki nie odzwierciedlają faktycznej skali przestępstw popełnianych na tle rasowym. Dzieje się tak między innymi dlatego, że poszkodowani nie zawsze zgłaszają się do ...
Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży. Raport z badań
Autorzy: Joanna Włodarczyk, Małgorzata Hamela Niniejszy raport prezentuje wyniki projektu badawczego Fundacji Dzieci Niczyje na temat komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Badania zostały przeprowadzone w Polsce oraz na Uk ...
Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci - wyniki badania
Autorzy: Joanna Włodarczyk, Katarzyna Makaruk Niniejszy raport prezentuje główne wyniki projektu badawczego "Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci" przeprowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje w 2012 roku. Wyniki s ...
Przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii wobec uchodźców i marginalizowanych migrantów w Polsce
Istotnym czynnikiem pogłębiającym problem dyskryminacji uchodźców i migrantów są przede wszystkim niedostateczne zasoby finansowe na działania integracyjne i braki kadrowe w tym zakresie. Do typowych problemów cudzoziemca ubi ...
MOWA NIENAWIŚCI. Raport z badań sondażowych
Autorzy: Michał Bilewicz, Marta MArchlewska, Wiktor Soral, Mikołaj Winiewski   Podsumowując, badani Polacy (zarówno dorośli, jak i młodzież) oczekują zakazu mowy nienawiści wobec Ukraińców i Afrykańczyków/os&oacut; ...
Kogo chronimy przed przemocą? Dwa lata ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. RAPORT KRYTYCZNY.
Autorki: Agnieszka Mrozik, Ewa Rutkowska, Iwona Stefańczyk Niniejszy raport, napisany z perspektywy feministycznej, jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonuje w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ze szczeg&o; ...
REAGUJEMY - przeciwko przemocy. Raport z monitoringu
Autorki: Anna Chęć, Alina Kula W niniejszym raporcie znajdziecie wyniki naszego monitoringu, a w nim m.in. informacje dotyczące: finansowania, realizacji i konsultowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochro ...
Nguyen, Serhij, czy Piotr? Pilotażowe badanie audytowe dyskryminacji cudzoziemców w rekrutacji
Autor/ka: Kinga Wysieńska Racjonalni oraz zorientowani na minimalizację kosztów aktorzy rynkowi podejmują decyzję o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników ze względu na ich produktywność. Odmawianie zatrudnienia lub obniżanie wyn ...
Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce.
Oddajemy w Państwa ręce publikację, będącą wynikiem półtorarocznej współpracy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Instytutu Spraw Publicznych oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przy realizacji projektu: „Sąsi ...
Równość i brak dyskryminacji. Raport roczny 2005.
W zeszłym roku osiągnięto dalszy postęp w zwalczaniu dyskryminacji i wdrażaniu prawa każdej osoby mieszkającej w Unii Europejskiej do równego traktowania. Wiele państw członkowskich podjęło kroki zmierzające do uzgodnienia swoich przepis&o; ...
Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce
Niniejsza publikacja jest częścią projektu Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce. Projekt ten jest trzyletnim kompleksowym zadaniem realizowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii, dofinansowanym ze środków Open Society Institut ...
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczeni w Polsce. Wyniki zogniskowanych badań grupowych prowadzonych wśród cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w ramach projektu EQUAL @lterCamp.
Główna część niniejszej publikacji obejmuje prezentację wyników badań jakościowych zrealizowanych przez zespół badaczy Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w czwartym kwartale 2007 r. i w I kwartale 2008 r ...
Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych. Analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci - raport z badań
"Literatura jest jednym z kanałów, którym konstrukty płciowe są przekazywane, a jednocześnie podtrzymywane. Ze względu na proces socjalizacji do ról płciowych szczególnie istotne jest świadome dobieranie i interpr ...