Badania i statystyki (375)
Wyszukaj tutaj
Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce
Postanowiłyśmy przyjrzeć się bliżej temu tematowi, ponieważ z naszych wieloletnich doświadczeń, działań antyprzemocowych i równościowych oraz analiz inicjatyw rządowych w sprawie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wynika, że kwes ...
Raport - Mniejszości seksualne w polskich podręcznikach szkolnych do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"
Celem niniejszego raportu jest ukazanie problemu braku rzetelnej wiedzy o mniejszościach seksualnych w podręcznikach szkolnych. Raport przedstawia cytaty z wybranych podręczników do szkół gimnazjalnych, liceów oraz z materiał ...
Zgłaszam problem - Rzeczywistość osób homo- i biseksualnych w Polsce
Geje i lesbijki w Polsce – analiza badań dotyczących indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną prowadzonych w 2011 przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006
Niniejsza publikacja to szczegółowa analiza sytuacji społecznej osób bi- i homoseksualnych we wszystkich sferach życia. Pierwsza część raportu zawiera analizę danych uzyskanych w badaniu ankietowym przeprowadzonym pod koniec 2006 ro ...
Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce - 2001
CEL BADANIA: przedstawienie sytuacji ośób o orientacji homoseksulanej, biseksualnej i transeksualnej w Polsce w różnych dziedzinach życia; w tym również w miejscu pracy gdzie w badaniu skupiono się na rekrutacji, awansie oraz ...
Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce - 2002
Niniejszy Raport jest elementem opracowania przygotowywanego przez European Region of International Lesbian and Gay Association (ILGAEurope) na temat sytuacji osób homo- i biseksualnych w miejscu pracy w krajach kandydujących do Unii ...
Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce - 2000
Celem raportu było zebranie informacji na temat dyskryminacji osób homoseksualnych i biseksualnych w Polsce. Stworzona dla tego celu ankieta badawcza zawierała pytania dotyczące przemocy fizycznej i psychicznej; dyskryminacji w miejscu pra ...
Przemoc motywowana homofobią - Raport 2011
W pierwszej części publikacji autorzy prezentują koncepcje przestępstw z nienawiści, krajowe i międzynarodowe standardy i uregulowania w tym zakresie oraz dotychczas podejmowane w Polsce próby monitoringu tego ...
Raport Think Tanku Feministycznego 4/2012. Kobiety i ubóstwo w Polsce. Badania i analizy 2007 – 2012
Celem Think Tanku Feministycznego jest współtworzenie feminizmu jako nowej krytyki społecznej, oraz wyposażenie ruchu kobiecego i feministycznego w narzędzia do krytyki i do politycznych interwencji na rzecz praw kobiet/praw człowieka, trw ...
Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia - raport z badań sondażowych
Niniejszy raport jest podsumowaniem ogólnopolskich reprezentatywnych badań przeprowadzonych w ramach projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia". Głównym celem badania ilościowego opisywanego w prezentowanym rap ...
Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011
Ten raport jest wyjątkowy pod kilkoma względami. Po raz pierwszy zawiera badanie ilościowe dotyczące osób transpłciowych. W poprzednich edycjach próbowano połączyć tematykę osób transpłciowych i LGB w jednym narzędziu badawcz ...
Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań 2010
Już od ponad szesnastu lat monitorujemy stosunek Polaków do innych narodów w celu określenia, które narodowości są przez Polaków darzone sympatią, a które są mniej lubiane. W tym roku przedstawiona respondentom ...
Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści
W polskim kodeksie karnym czytamy: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powod ...
Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości
Zdecydowana większość Polaków uważa, że ludzie starsi są potrzebni społeczeństwu – przede wszystkim w roli babci i dziadka oraz osób doświadczonych życiowo, które mogą dzielić się swoją mądrością z młodszymi. Dostrzegan ...
Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie
Powszechne jest przekonanie, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego i sprzyjają jego zaburzeniom. Wśród czynników szczególnie mu zagrażających badani najczęściej wymieniają bezrobocie oraz biedę, ...
Osoby chore psychicznie w spoleczeństwie
Z aktualnego dokumentu UE wynika, że w krajach unijnych liczba osób potrzebujących pomocy psychiatrycznej sięga 50 mln, tj. około 11% ludności. Natomiast w Polsce w roku 2006 (ostatnim, z jakiego dysponujemy informacją statystyczną) w plac ...
Molestowanie seksualne
Ponad jedna piąta osób pracujących lub uczących się (22%) przyznaje, że w miejscu pracy lub na uczelni współpracownicy lub koledzy robią nieodpowiednie, naruszające godność uwagi o podtekście seksualnym, np. niestosownie żartują. Mę ...
KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE – RÓWNOUPRAWNIENIE CZY DYSKRYMINACJA
Dla ogromnej większości społeczeństwa zapewnienie kobietom i mężczyznom równych praw oraz równego traktowania w różnych sferach życia jest sprawą niepozostawiającą żadnych wątpliwości. Ponad trzy czwarte Polaków to zde ...
Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu.
Zjawisko nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej jest jednym z głównych problemów współczesnego rynku pracy. Zjawisko dyskryminacji rozumiemy jako ograniczenie lub pozbawienie praw społecznych, ekon ...
Postawy wobec osób niepełnosprawnych
Autorka: Edyta Chajda Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych zmieniały się na przestrzeni wieków wraz z rozwojem cywilizacji.W zależności od dominujących poglądów społecznych i filozoficznych wobec ludzi z niepe ...