Badania i statystyki (362)
Wyszukaj tutaj
Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości
Zdecydowana większość Polaków uważa, że ludzie starsi są potrzebni społeczeństwu – przede wszystkim w roli babci i dziadka oraz osób doświadczonych życiowo, które mogą dzielić się swoją mądrością z młodszymi. Dostrzegan ...
Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie
Powszechne jest przekonanie, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego i sprzyjają jego zaburzeniom. Wśród czynników szczególnie mu zagrażających badani najczęściej wymieniają bezrobocie oraz biedę, ...
Osoby chore psychicznie w spoleczeństwie
Z aktualnego dokumentu UE wynika, że w krajach unijnych liczba osób potrzebujących pomocy psychiatrycznej sięga 50 mln, tj. około 11% ludności. Natomiast w Polsce w roku 2006 (ostatnim, z jakiego dysponujemy informacją statystyczną) w plac ...
Molestowanie seksualne
Ponad jedna piąta osób pracujących lub uczących się (22%) przyznaje, że w miejscu pracy lub na uczelni współpracownicy lub koledzy robią nieodpowiednie, naruszające godność uwagi o podtekście seksualnym, np. niestosownie żartują. Mę ...
KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE – RÓWNOUPRAWNIENIE CZY DYSKRYMINACJA
Dla ogromnej większości społeczeństwa zapewnienie kobietom i mężczyznom równych praw oraz równego traktowania w różnych sferach życia jest sprawą niepozostawiającą żadnych wątpliwości. Ponad trzy czwarte Polaków to zde ...
Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu.
Zjawisko nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej jest jednym z głównych problemów współczesnego rynku pracy. Zjawisko dyskryminacji rozumiemy jako ograniczenie lub pozbawienie praw społecznych, ekon ...
Postawy wobec osób niepełnosprawnych
Autorka: Edyta Chajda Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych zmieniały się na przestrzeni wieków wraz z rozwojem cywilizacji.W zależności od dominujących poglądów społecznych i filozoficznych wobec ludzi z niepe ...
Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Słowacji
Autor: Michał Feliksiak W jednym z ostatnich sondaży postawiliśmy pytania, które miały na celu diagnozę stosunku Polaków do osób narodowości romskiej, określenie, w jaki sposób postrzegani są Romowie. Sprawdziliśmy ta ...
Postawy wobec gejów i lesbijek
Całkiem silne są obawy i uprzedzenia łączone z homoseksualizmem, które wyrażają się w sprawach związanych z pracą zawodową. Wprawdzie większość dorosłych nie miałaby nic przeciwko temu, aby w tej samej firmie pracowała osoba o orientacji h ...
Opinie o legalizacji związków partnerskich
Jak wynika z naszego czerwcowego badania1, kwestia legalizacji heteroseksualnych związków partnerskich nie budzi większych kontrowersji w społeczeństwie. Więcej niż cztery piąte badanych (83%) zaaprobowałoby możliwość zawierania ...
Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich
Czynnikiem warunkującym stosunek do homoseksualizmu i praw par homo-seksualnych jest osobista znajomość ludzi o takiej orientacji. Deklaruje ją co czwarty badany (25%). W ostatnich trzech latach liczba respondentów znających geja lub lesbi ...
Prawa gejów i lesbijek
Ostatnie lata przyniosły wyraźne zmiany, jeśli chodzi o zasięg i akceptację praw osób homoseksualnych w krajach rozwiniętych. Związki homoseksualistów coraz częściej są prawnie uznawane. Lista krajów i mniejszych je ...
Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence
Raport przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia, Londyńską Szkołę Higieny I Medycyny Tropikalnej oraz Południowoafrykańska Rada Badań Medycznych, prezentuje pierwszy syntetyczny przegląd danych naukowych dotyczących dwóch najczęście ...
Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Raport końcowy.
Równość między kobietami i mężczyznami jest podstawową wartością Wspólnoty i zgodnie z art. 2 Traktatu, jednym z zadań aktywnie promowanych przez Wspólnotę. Artykuł 3 określa zasadę promowania równości mężczyzn i kobie ...
Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe.
Autorka: Agnieszka Mikuska U podłoża badań stało przekonanie, że oficjalne statystyki nie odzwierciedlają faktycznej skali przestępstw popełnianych na tle rasowym. Dzieje się tak między innymi dlatego, że poszkodowani nie zawsze zgłaszają się do ...
Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży. Raport z badań
Autorzy: Joanna Włodarczyk, Małgorzata Hamela Niniejszy raport prezentuje wyniki projektu badawczego Fundacji Dzieci Niczyje na temat komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Badania zostały przeprowadzone w Polsce oraz na Uk ...
Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci - wyniki badania
Autorzy: Joanna Włodarczyk, Katarzyna Makaruk Niniejszy raport prezentuje główne wyniki projektu badawczego "Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci" przeprowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje w 2012 roku. Wyniki s ...
Przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii wobec uchodźców i marginalizowanych migrantów w Polsce
Istotnym czynnikiem pogłębiającym problem dyskryminacji uchodźców i migrantów są przede wszystkim niedostateczne zasoby finansowe na działania integracyjne i braki kadrowe w tym zakresie. Do typowych problemów cudzoziemca ubi ...
MOWA NIENAWIŚCI. Raport z badań sondażowych
Autorzy: Michał Bilewicz, Marta MArchlewska, Wiktor Soral, Mikołaj Winiewski   Podsumowując, badani Polacy (zarówno dorośli, jak i młodzież) oczekują zakazu mowy nienawiści wobec Ukraińców i Afrykańczyków/os&oacut; ...
Kogo chronimy przed przemocą? Dwa lata ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. RAPORT KRYTYCZNY.
Autorki: Agnieszka Mrozik, Ewa Rutkowska, Iwona Stefańczyk Niniejszy raport, napisany z perspektywy feministycznej, jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonuje w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ze szczeg&o; ...