Badania i statystyki (375)
Wyszukaj tutaj
Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne 2011
Raport zawiera wyniki analizy materiałów wyborczych prezentowanych w kampanii telewizyjnej w ramach wyborów parlamentarnych 2011 r. Z uwzględnieniem zmiennej płci. Cztery główne pytania stawiane w analizie są następujące: 1) ...
Stosunek Polaków do innych państw i narodów - 2012
Już od prawie dwudziestu lat rokrocznie badamy stosunek Polaków do innych narodów starając się określić, które z nich są na ogół lubiane, a do których przeważa niechęć. W tym roku pytaliśmy o nastawienie do trzy ...
Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań 2013
Do narodów najbardziej lubianych przez Polaków należą Czesi (51% deklaracji sympatii), Słowacy (48%), Anglicy (47%),Włosi (46%) i Hiszpanie (45%). Najmniej lubiani są Romowie (52% deklaracji niechęci) i Rumuni (41%). W ...
Przemilczane, przemilczani: raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim
Mimo, że zakaz dyskryminacji w szkolnictwie wyższym nie należy do zasad uszczegółowionych w ustawodawstwie antydyskryminacyjnym (np. w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego trakt ...
Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in the EU Member States. Summary of findings, trends, challenges and promising practices.
W 2007 roku Parlament Europejski zwrócił się do Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) by przeprowadziła badanie na temat dyskryminacji gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych (LGBT) w Unii Europejskiej. ...
Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce
Projekt został zainspirowany doświadczeniami członkiń i członków stowarzyszenia z pracy w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej, zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Wskazywały one, że obecność tematyki antydyskryminacyjne ...
EU-MIDIS 5 Data in Focus report: Multiple discrimination
Co to jest EU-MIDIS (European Union - Minorities and Discrimination Surveys)? To pierwsze na skalę Unii Europejskiej badanie, w którym imigranci i imigrantki oraz reprezentanci i reprezentantki mniejszości etnicznych pytani są o doświadcza ...
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu
Oddajemy w Państwa ręce publikację Kampanii Przeciw Homofobii (KPH), opracowaną w ramach projektu „Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce” sfinansowanego ze środków Open Society Institute. Wzorem popr ...
CUDZOZIEMCY W KRAKOWIE. Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających - raport
Przyczyną, dla której Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL zdecydowało się zrealizować projekt: „Monitoring krakowskich instytucji oraz miejsc istotnych dla obcokrajowców przyjeżdżających do Krakowa pod ...
Anti-Semitism Summary overview of the situation in the European Union 2001-2010
Raport ten jest siódma aktualizacją raportu \"Przejawy antysemityzmu w UE\", opublikowanego w 2004 przez poprzednika Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) - Europejskie Centrum Monitorowania Przejawów Rasizmu i Ksenofobii. Ra ...
Białe plamy na mapie równości płci
Projekt Obserwatorium (nie)równości płci miał trzy cele – zdefiniować propozycje wskaźników do monitorowania równości płci, pokazać, na ich podstawie, istniejące problemy w obszarze równego traktowania kobiet i m ...
Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów.
Tematy związane z Afryką i jej mieszkańcami nie trafiają często na pierwsze strony polskich gazet i do głównych wydań serwisów informacyjnych. Jeżeli pojawiają się w medialnych czołówkach, to dzieje się tak najczęściej z powo ...
Ślepa na płeć - edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny.
Zadaniem szkoły nie jest jednak tylko przygotowywanie do studiów i do konkurowania na wolnym rynku, lecz przede wszystkim – do aktywnego, dającego poczucie godności i satysfakcji życia w społeczeństwie, które może przybrać r&o; ...
Raport z badań "Asystent osoby niepełnosprawnej"
Oprócz elementów dotychczas stosowanych, jak rehabilitacja społeczna oraz zawodowa realizowana w specjalistycznych wyizolowanych ośrodkach oraz wsparcie materialne w postaci zasiłków, obecnie proponowane programy zawierają pr ...
Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich
Celem tej publikacji jest przedstawienie sytuacji dotyczącej opisywania homoseksualności, biskesualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich. Z doświadczenia organizacji pozarządowych wynika, że podręczniki te przedstawiają wi ...
Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym - Raport z badań
Zagadnienia podjęte w niniejszym opracowaniu są szczególnie istotne ze względu na przyszłe zmiany struktury wieku ludności oraz generalnie niskie stopy aktywności osób w starszych grupach wieku produkcyjnego nie tylko w Polsce, ale ...
PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Raport z monitoringu.
Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych to sprawdzony wyznacznik dobrego nauczania, z którego korzystają wszyscy uczniowie. Każde dziecko miewa trudności w nauce i to właśnie one powinny stanowić podstawę do udoskonalenia&n; ...
Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce. Raport za rok 2013.
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć zajmuje się tematyką handlu ludźmi zarówno w aspekcie praktycznym, jaki i teoretycznym. Temat handlu ludźmi występuje w przeprowadzanych szkoleniach, m.in. dla Straży Granicznej, oraz w szkoleniach pr ...
Polityka równości płci. Polska 2007 - Raport
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej (UE) realizowanie polityki równości płci stało się obowiązkiem wszystkich, którzy korzystają ze środków unijnych. Każdy projekt finansowany z funduszy UE powinien sprzyjać urzecz ...
Brunatna Księga 2011-2012
Brunatna Księga ukazuje nam ważny fragment naszej rzeczywistości społecznej. Po raz kolejny Marcin Kornak i jego współpracownicy, z Anną Tatar na czele, odsłaniają przed opinią publiczną zbiór faktów świadczących o tym, że &n; ...