Badania i statystyki (362)
Wyszukaj tutaj
Raport z badań "Asystent osoby niepełnosprawnej"
Oprócz elementów dotychczas stosowanych, jak rehabilitacja społeczna oraz zawodowa realizowana w specjalistycznych wyizolowanych ośrodkach oraz wsparcie materialne w postaci zasiłków, obecnie proponowane programy zawierają pr ...
Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich
Celem tej publikacji jest przedstawienie sytuacji dotyczącej opisywania homoseksualności, biskesualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich. Z doświadczenia organizacji pozarządowych wynika, że podręczniki te przedstawiają wi ...
Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym - Raport z badań
Zagadnienia podjęte w niniejszym opracowaniu są szczególnie istotne ze względu na przyszłe zmiany struktury wieku ludności oraz generalnie niskie stopy aktywności osób w starszych grupach wieku produkcyjnego nie tylko w Polsce, ale ...
PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Raport z monitoringu.
Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych to sprawdzony wyznacznik dobrego nauczania, z którego korzystają wszyscy uczniowie. Każde dziecko miewa trudności w nauce i to właśnie one powinny stanowić podstawę do udoskonalenia&n; ...
Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce. Raport za rok 2013.
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć zajmuje się tematyką handlu ludźmi zarówno w aspekcie praktycznym, jaki i teoretycznym. Temat handlu ludźmi występuje w przeprowadzanych szkoleniach, m.in. dla Straży Granicznej, oraz w szkoleniach pr ...
Polityka równości płci. Polska 2007 - Raport
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej (UE) realizowanie polityki równości płci stało się obowiązkiem wszystkich, którzy korzystają ze środków unijnych. Każdy projekt finansowany z funduszy UE powinien sprzyjać urzecz ...
Brunatna Księga 2011-2012
Brunatna Księga ukazuje nam ważny fragment naszej rzeczywistości społecznej. Po raz kolejny Marcin Kornak i jego współpracownicy, z Anną Tatar na czele, odsłaniają przed opinią publiczną zbiór faktów świadczących o tym, że &n; ...
Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce
Postanowiłyśmy przyjrzeć się bliżej temu tematowi, ponieważ z naszych wieloletnich doświadczeń, działań antyprzemocowych i równościowych oraz analiz inicjatyw rządowych w sprawie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć wynika, że kwes ...
Raport - Mniejszości seksualne w polskich podręcznikach szkolnych do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"
Celem niniejszego raportu jest ukazanie problemu braku rzetelnej wiedzy o mniejszościach seksualnych w podręcznikach szkolnych. Raport przedstawia cytaty z wybranych podręczników do szkół gimnazjalnych, liceów oraz z materiał ...
Zgłaszam problem - Rzeczywistość osób homo- i biseksualnych w Polsce
Geje i lesbijki w Polsce – analiza badań dotyczących indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną prowadzonych w 2011 przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006
Niniejsza publikacja to szczegółowa analiza sytuacji społecznej osób bi- i homoseksualnych we wszystkich sferach życia. Pierwsza część raportu zawiera analizę danych uzyskanych w badaniu ankietowym przeprowadzonym pod koniec 2006 ro ...
Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce - 2001
CEL BADANIA: przedstawienie sytuacji ośób o orientacji homoseksulanej, biseksualnej i transeksualnej w Polsce w różnych dziedzinach życia; w tym również w miejscu pracy gdzie w badaniu skupiono się na rekrutacji, awansie oraz ...
Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce - 2002
Niniejszy Raport jest elementem opracowania przygotowywanego przez European Region of International Lesbian and Gay Association (ILGAEurope) na temat sytuacji osób homo- i biseksualnych w miejscu pracy w krajach kandydujących do Unii ...
Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce - 2000
Celem raportu było zebranie informacji na temat dyskryminacji osób homoseksualnych i biseksualnych w Polsce. Stworzona dla tego celu ankieta badawcza zawierała pytania dotyczące przemocy fizycznej i psychicznej; dyskryminacji w miejscu pra ...
Przemoc motywowana homofobią - Raport 2011
W pierwszej części publikacji autorzy prezentują koncepcje przestępstw z nienawiści, krajowe i międzynarodowe standardy i uregulowania w tym zakresie oraz dotychczas podejmowane w Polsce próby monitoringu tego ...
Raport Think Tanku Feministycznego 4/2012. Kobiety i ubóstwo w Polsce. Badania i analizy 2007 – 2012
Celem Think Tanku Feministycznego jest współtworzenie feminizmu jako nowej krytyki społecznej, oraz wyposażenie ruchu kobiecego i feministycznego w narzędzia do krytyki i do politycznych interwencji na rzecz praw kobiet/praw człowieka, trw ...
Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia - raport z badań sondażowych
Niniejszy raport jest podsumowaniem ogólnopolskich reprezentatywnych badań przeprowadzonych w ramach projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia". Głównym celem badania ilościowego opisywanego w prezentowanym rap ...
Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011
Ten raport jest wyjątkowy pod kilkoma względami. Po raz pierwszy zawiera badanie ilościowe dotyczące osób transpłciowych. W poprzednich edycjach próbowano połączyć tematykę osób transpłciowych i LGB w jednym narzędziu badawcz ...
Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań 2010
Już od ponad szesnastu lat monitorujemy stosunek Polaków do innych narodów w celu określenia, które narodowości są przez Polaków darzone sympatią, a które są mniej lubiane. W tym roku przedstawiona respondentom ...
Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści
W polskim kodeksie karnym czytamy: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powod ...