Bibliografia
Okładla dla

Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce. Raport za rok 2011 i 2012

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Rok2013
Okres2011-2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Hasło słownikowe Przemoc

Dostępne statystyki odnoszące się do handlu ludźmi w Polsce pokazują, że zjawisko to, w szczególności wśród cudzoziemców, przybiera na sile. Obserwujemy stały wzrost zarówno ilości postępowań prowadzonych z artykułu 189a § 1 Kodeksu Karnego, jak i liczby stwierdzanych przestępstw handlu ludźmi (36 w 2010 r., 427 w 2011 r.) oraz liczby osób pokrzywdzonych (24 w 2010 i 166 w 2011 r.). Dane w pewnym zakresie odzwierciedlają oczywiście również wzrost wykrywalności tego rodzaju przestępstw jak i lepszą identyfikację ofiar, bez wątpienia sam proceder również jednak osiąga coraz większe rozmiary.
Analiza działań realizowanych przez różne podmioty w roku 2011 i 2012 w ramach przeciwdziałania handlowi ludźmi wskazuje z kolei na coraz większą wielostronność podejmowanych inicjatyw, jak i na coraz bliższą współpracę organizacji pozarządowych z jednostkami państwowymi. Wydaje się, że dla uzupełnienia tych działań potrzebne jest bardziej intensywne edukowanie społeczeństwa, a tym samym zapewnienie publicznego wsparcia dla ofiar.
(z Podsumowania)


SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Prawo międzynarodowe, a handel ludźmi 
1.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
1.2. Unia Europejska
1.3. Rada Europy 

2. Prawo polskie, a handel ludźmi 
2.1. Polskie podstawy prawne dotyczące handlu ludźmi
2.2. Dane statystyczne dotyczące przestępstwa handlu ludźmi- art. 189a § 1 Kodeksu Karnego
2.2.1. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych dot. przestępstwa handlu ludźmi, 
2.2.2. Ilość stwierdzonych przestępstw handlu ludźmi
2.2.3. Sprawcy i osoby pokrzywdzone 
2.2.4. Zakończone postępowania w sprawie handlu ludźmi 
2.2.5. Formy przestępstwa handlu ludźmi 

3. Światowy system zapobiegania i ścigania handlu ludźmi 
3.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
3.2. Rada Europy 
3.3. Unia Europejska

4. System zapobiegania handlowi ludźmi w Polsce 
4.1. Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi 
4.2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
4.3. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
4.4. Policja 
4.5. Prokuratura 
4.6. Straż Graniczna 
4.7. Organizacje pozarządowe 
4.8. Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) 
4.8.1. Dane statystyczne Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi 
4.8.1.1. Pomoc bezpośrednia KCIK 
4.8.2. Program wsparcia i ochrony ofiar/ świadków handlu ludźmi 
4.8.2.1. Liczba cudzoziemców objętych programem wsparcia 
4.8.2.2. Kraje pochodzenia ofiar handlu ludźmi 
4.8.2.3. Forma wykorzystania 
4.8.2.4. Wiek cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
4.8.2.5. Status pobytu ofiary na terytorium Polski w momencie identyfikacji jako ofiary handlu ludźmi
4.8.2.6. Organy ścigania i decyzje cudzoziemców w sprawie podejmowania współpracy z nimi 
4.8.2.7. Realizacja programu wsparcia i ochrony ofiary/ świadka handlu ludźmi w 2012 r. 

5. Handel dziećmi- małoletnie ofiary handlu ludźmi. 

6. Podsumowanie