Bibliografia
Okładla dla

Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce. Raport za rok 2013.

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Autor/-ka Magdalna Sobczyk
Rok2014
Okres2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Zmienne metryczkowe narodowość , płeć , wiek
Link do raportu

Hasło słownikowe Przemoc

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć zajmuje się tematyką handlu ludźmi zarówno w aspekcie praktycznym, jaki i teoretycznym. Temat handlu ludźmi występuje w przeprowadzanych szkoleniach, m.in. dla Straży Granicznej, oraz w szkoleniach przeprowadzanych w ramach Porozumienia o SGBV dla Lokalnych Zespołów Współdziałania. Kolejną płaszczyzną, w której CPPHN realizuje walkę z handlem ludźmi jest pomoc prawna i identyfikacja ofiar oraz współpraca w tej mierze z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Trzecim aspektem tego rodzaju działalności są projekty skierowane do społeczeństwa, tj. kampanie społeczne (m.in. kampania z MSW i Policją), wykłady dla aplikantów, studentów i licealistów. Centrum jest ponadto członkiem Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi oraz członkiem grupy roboczej, będącym organem opiniodawczo- doradczym Prezesa Rady Ministrów, działającym przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Uzupełnieniem tych działań jest praca badawcza, której przykładem jest niniejszy raport, przygotowany w celu ułatwienia zainteresowanym osobom dostępu do zbiorczych danych na temat zjawiska handlu ludźmi, podnosząc przy tym świadomość społeczną tej tematyki.
W raporcie znalazły się zarówno informacje odnośnie aspektów prawnych i teoretycznych omawianego zjawiska jak i szczegółowe dane statystyczne obrazujące sytuację w Polsce. Raport skupia się przy tym szczególnie na kwestiach odnoszących się do cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi w naszym kraju.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

1. Światowy system zapobiegania i ścigania handlu ludźmi
1.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
1.2. Unia Europejska
1.3. Rada Europy

2. Krajowy system zapobiegania i ścigania handlu ludźmi 
2.1. Polskie rozwiązania prawne dotyczące zwalczania handlu ludźmi 
2.1.1. Regulacje prawne zawarte w Kodeksie Karnym 
2.1.2. Krajowy Plan Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi 
2.2. Podmioty zaangażowane w walkę z handlem ludźmi
2.2.1. Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
2.2.2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
2.2.3. Policja 
2.2.4. Prokuratura 
2.2.5. Straż Graniczna 
2.2.6. Organizacje pozarządowe 
2.3. Krajowe Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) 
2.3.1. Program Wsparcia i Ochrony Ofiar/ Świadków Handlu Ludźmi 

3. Zalecenia GRETA dla Polski

4. Handel ludźmi w Polsce w 2013 r. 
4.1. Dane statystyczne Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) 
4.1.1. Beneficjenci KCIK w 2013 r. według krajów pochodzenia 
4.1.2. Beneficjenci KCIK w 2013 r. według wieku 
4.1.3. Formy wykorzystania beneficjentów KCIK 
4.1.4. Formy pomocy udzielonej beneficjentom KCIK w 2013 r. 
4.1.5. Powroty cudzoziemców- beneficjentów KCIK w 2013 r. do krajów pochodzenia 
4.2. Realizacja Programu Wsparcia i Ochrony Ofiar/ Świadków Handlu Ludźmi w 2013 r. 
4.2.1. Liczba cudzoziemców objętych Programem Wsparcia w 2013 r. 
4.2.2. Płeć cudzoziemców objętych Programem Wsparcia w 2013 r. 
4.2.3. Wiek cudzoziemców objętych Programem Wsparcia w 2013 r. 
4.2.4. Obywatelstwo ofiar handlu ludźmi zgłoszonych do Programu Wsparcia w 2013 r. 
4.2.5. Forma wykorzystania ofiar handlu ludźmi zgłoszonych do Programu Wsparcia w 2013 r. 
4.2.6. Identyfikacja ofiar handlu ludźmi zgłoszonych do Programu Wsparcia w 2013 r. 
4.2.7. Status pobytu na terytorium RP cudzoziemców zgłoszonych do Programu Wsparcia w 2013 r. 
4.3. Dane statystyczne dotyczące przestępstwa handlu ludźmi- art. 189a §1 Kodeksu Karnego 
4.4. Handel dziećmi 

5. Podsumowanie

Spis wykresów
Aneks- Lista rekomendacji GRETA dla Polski.