Bibliografia
Okładla dla

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PERSPEKTYWY WZROSTU

Raport syntetyczny

Centrum Badania Opinii Społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,

Autor/-ka Elżbieta Kryńska , Krzysztof Pater
Rok2013
Okres2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Link do raportu

Celem projektu była diagnoza, analiza i ocena czynników determinujących aktywność zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce, zaś jego celem głównym identyfikacja czynników determinujących aktywność zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce. Osiągnięciu celu głównego podporządkowane zostały następujące cele szczegółowe:
1. Diagnoza potrzeb i ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia oraz uwarunkowań zewnętrznych, mających wpływ na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych na rynku[racy w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej.
2. Analiza rozwiązań prawnych i instytucjonalnych pracy mających na celu wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.
3. Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie rozwiązań stosowanych przez organizacje pozarządowe (NGO), ułatwiających podejmowanie pracy przez osoby niepełnosprawne w Polsce.
4. Rozpoznanie barier podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne w Polsce z perspektywy pracodawców, instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy społecznej.
5. Ocena rzeczywistego wpływu zamkniętego rynku pracy na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.
6. Ocena możliwości zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
I. ZAKRES I METODY BADAŃ
I.1 Badania oparte o dane wtórne
I.2 Badania oparte o dane pierwotne

II. SYNTETYCZNE WYNIKI I WNIOSKI Z BADAŃ
II.1 Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz ograniczenia ich aktywności zawodowej
II.1.1 Zbiorowość Osób niepełnosprawnych
II.1.2 Osoby niepelnosprawne na rynky pracy
Aktywni zawodowo
Pracujący
Bezrobotni
II.1.3 Czyniki ograniczające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych - wyniki badań dotychczasowych
II.2 Stosowane dotychczas rozwiązania mające na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób niepelnosprawnych
II.2.1 Rozwiązania prawne i instytucjonalne w Polsce
Osoby niepełnosprawne - definicje, kryteria i proces orzekania
Osiąganie przez pracodawcę wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Inne formy finansowego wsparcia pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne
Szczególne obowiązki pracodawcy wobec pracownika niepełnosprawnego oraz szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych
Szczególne zasady zatrudniania pracowników w administracji publicznej
Zakłady pracy chronionej
Zakłady aktywności zawodowej
Zasady zmniejszania lub zawieszania rent
II.2.2 Dobre praktytki aktywizacji osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce
Zakres analizy
Charakterystyka realizowanych projektów
II.2.3 Rozwiązania prawne i instytucjonalne w krajach Unii Europejskiej
Formy wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Zatrudnienie chronione
II.3 Determinany aktywności zawodowej osób niepelnosprawnych z perspektywy pracodawców, publicznych służb zatrudnienia, instytucji opieki społecznej oraz organizacji pozarządowych
II.3.1 Perspektywa pracodawcow na otwartym rynku pracy 
Skłonność pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników
Wpływ istniejących rozwiązań na skłonność pracodawców do zatrudniania niepelnosprawnych pracowników
Bariery ograniczające dostęp niepełnosprawnych pracowników do otwartego rynku pracy
II.3.2 Perspektywa pracodawców na zamkniętym rynku pracy 
Działalność zakładów aktywności zawodowej
Pracownicy niepełnosprawni z perspektywy zakladów aktywności zawodowej
System wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników z perspektywy zakladów aktywności zawodowej
II.3.3 Perspektywa publicznych służb zatrudnienia
Przygotowanie urzedów pracy do obsługi osób niepełnosprawnych
Profile i postawy osób niepełnosprawnych - klientów urzędów pracy
Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych zgłaszane przez pracodawców
Działania urzędów pracy wspierające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych
Współpraca urzędów pracy z instytucjami lokalnymi
Proponowane przez pracowników urzędów pracy zmiany systemowe
II.3.4 Perspektywa instytucji pomocy społecznej
Obsługa osób niepełnosprawnych w instytucjach pomocy społecznej
Profile osób niepełnosprawnych - klientów instytucji pomocy społecznej
Działania instytucji pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Kierunki działań zwiększające szanse osób niepelnosprawnych na podjęcie zatrudnienia
II.3.5 Perspektywa organizacji pozarządowych
Wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawni a praca
Postawy pracodawców
Ocena istniejącego systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

III. REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
III.1 Otoczenie rynku pracy
III.1.1 Kampanie społeczne
III.1.2 Przeciwdziałanie dyskryminacji
III.2 Rozwiązania prawne i instytucjonalne w odniesieniu do podmiotów zatrudniających
III.2.1 Informacja dla pracodawców
III.2.2 Obniżenie kosztów pracy
III.2.3 Zmiany instytucjonalne
Uprawnienie: zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Uprawnienie: zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 
Procedury pozyskiwania wsparcia
III.2.4 Specjalne rozwiązania dla zakładów aktywności zawodowej
III.2.5 Zatrudnianie w administracji publicznej i innych jednostkach budżetowych
III.3 Rozwiązania kierowane do instytucji działających na rzecz aktywizacji ośób niepełnosprawnych
III.3.1 Instytucja "trenera pracy"
III.3.2 Publiczne słuzby zatrudnienia
Rejestracja w urzędach pracy
Zasady dokonywania niektórych wpisów w treści orzeczenia o niepełnosprawności
Dyskryminacja i nie-dyskryminacja
Zasoby kadrowe i warunki lokalowe
Usługi i instrumenty rynku pracy oraz ich efektywność
Kontraktowanie usług rynku pracy
III.3.3 Współdziałanie w skali lokalnej
Zakres i zasady współpracy
Partnerstwa lokalne
III.4 Pozostałe rozwiązania prawne i instytucjonalne