Bibliografia
Okładla dla

Zasada równości szans w projektach RPO RPW - raport

Idea Zmiany,

Rok2010
Okres2007-2009
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Rozwoju Regionalnego


Na badanie złożyły się analiza dokumentów programowych, kwerenda literatury, przegląd dobrych praktyk polskich oraz zagranicznych, a także spotkanie z ekspertami i wywiady z projektodawcami i beneficjentami. Raport identyfikuje najważniejsze wyzwania związane z przestrzeganiem zasady równości szans ze względu na płeć i niepełnosprawność w projektach infrastrukturalnych i promocyjnych, zawiera również szereg praktycznych rekomendacji i wskazówek służących zagwarantowaniu równości w realizowanych inwestycjach.

SPIS TREŚCI

Część I. Wstęp

Część II. Metodologia badania ewaluacyjnego

Część III. Zasada równości szans – podstawowe pojęcia

1. Płeć biologiczna <i>sex</i> i płeć kulturowa <i>gender</i>

2. Niepełnosprawność i jej rodzaje

3. Dyskryminacja i jej rodzaje

4. Równość szans

Część IV. Zasada równości szans w dokumentach unijnych

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

2. Komunikat Komisji Europejskiej „Niedyskryminacja i równość szans: odnowione zobowiązanie”

3. Rozporządzenia Rady Europejskiej dot. Funduszy Strukturalnych

4. Komunikat Komisji Europejskiej „Dążenie do dostępnego społeczeństwa informacyjnego”

5. Prawo budowlane

Część V. Analiza literatury

Część VI. Zasada równości szans w PO RPW

- Analiza dokumentów programowych i wywiadów

- Analiza osi priorytetowych pod kątem równości szans

- Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka

- Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

- Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

- Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa

- Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego

Część VII. Narzędzia monitorowania zasady równości szans w PO RPW

Część VIII. Podsumowanie i rekomendacje

1. Podnoszenie świadomości beneficjentów oraz IZ/IP PO RPW

2. Włączanie polityki równości do głównego nurtu wdrażania PO RPW przez IP/IZ PO RPW

3. Zbieranie i analizowanie danych przez beneficjentów oraz IP/IZ PO RPW

4. Działania wyrównawcze

Część IX. Załączniki

- Załącznik nr 1 – Kwestionariusz wywiadu dla przedstawicieli/ek IZ i IP
- Załącznik nr 2 – Kwestionariusz wywiadu dla Projektodawców
- Załącznik nr 3 – Lista osób, z którymi przeprowadzono wywiady
- Załącznik nr 4 – Wyniki analizy literatury
- Załącznik nr 5 – Przykłady równościowych działań

Zespół realizujący badanie: Maja Branka, Magdalena Dunaj, Małgorzata Dymowska, Katarzyna Sekutowicz, współpraca: Hanna Zielińska