Bibliografia
Okładla dla

ZAPEWNIENIE PRAWA DO JEDNAKOWEGO WYNAGRADZANIA KOBIET I MĘŻCZYZN W SEKTORZE PUBLICZNYM

Informacja o wynikach kontroli

Najwyższa Izba Kontroli,

Rok2013
Okres10.04.-4.07.2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe kwalifikacje , status zawodowy , wykształcenie
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Celem kontroli była ocena przestrzegania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie wynagradzania w wybranych jednostkach sektora publicznego, w tym przyczyn zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Ponadto oceniono działania zmierzające do zapewnienia przestrzegania tej zasady, w tym ich koordynowanie i monitorowanie.(...)

Kontrolę przeprowadzono w jednostkach administracji rządowej (dwa ministerstwa, dwa urzędy wojewódzkie), w urzędach jednostek samorządu terytorialnego (dwa urzędy marszałkowskie, pięć starostw powiatowych, trzy urzędy miast, jeden urząd miejski, jeden urząd miasta i gminy), w jednoosobowych spółkach utworzonych przez Skarb Państwa (sześć spółek)
oraz w jednoosobowych spółkach utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (dziewięć spółek) – łącznie 31 podmiotów. Jednostki do kontroli wytypowano na podstawie danych uzyskanych z badania statystycznego, w których na 31 grudnia 2012 r. wystąpiły największe różnice pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn.


SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 
2. Podsumowanie wynik ów kontroli 
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 
2.2. Uwagi końcowe i wnioski 
3. Ważniejsze wyniki kontroli 
3.1. Charakterystyka obszaru objętego kontrolą 
3.2. Charakterystyka stanu prawnego 
3.3. Metodyka prowadzonych badań 
3.4. Istotne ustalenia kontroli 
3.5. Działania Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania 
4. Załączniki