Bibliografia
Okładla dla

Wyzwania związane z akcesją (Tytuł oryginalny Meeting the challenge of accession) Badania dotyczące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w krajach przystępujących do Unii Europejskiej

ILGA Europe,

Rok2004
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Zmienne metryczkowe orientacja seksualna , płeć , wiek
Link do raportu

Raport ten jest porównaniem raportów, opracowanych w dziesięciu państwach: dziewięciu nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej (Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska i Słowacja), oraz Rumunii, kraju starającym się o akcesję do Unii Europejskiej (UE). Raport ukazuje przemoc i dyskryminację, doświadczaną przez mieszkańców tych państw w związku z ich orientacją seksualną. Dane i cytaty zebrane przez organizacje opracowujące raporty w poszczególnych państwach wskazują, że dyskryminacja związana z orientacją seksualną dotyczy wielu sfer życia lesbijek, gejów i osób biseksualnych (LGB). Dyskryminacja ta przybiera różne formy: dyskryminacji w rodzinie, w edukacji, w miejscu pracy, w armii, w służbie zdrowia, w dostępie do zakwaterowania i w kościele. Badane osoby doświadczały zarówno dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej jak również przemocy fizycznej i psychicznej.
Wysoki poziom przemocy doświadczony przez respondentów w połączeniu z na ogół ograniczonymi działaniami podejmowanymi przez policję powołaną do zapobiegania i powstrzymywania przemocy, jest szczególnie alarmujący. W niektórych przypadkach policja, zamiast pomagać ofiarom przemocy, sama przyczynia się do jej rozprzestrzeniania. Wszystkie opisane w raporcie incydenty stanowią pogwałcenie praw człowieka, chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Dlatego też powinny być one jak najszybciej wyeliminowane.
(fragment Streszczenia)


SPIS TREŚCI
1. Streszczenie
2. Wstęp
3. Metodologia
4. Podstawowe informacje
4.1. Kraje biorące udział w badaniu
4.2. Ankietowani
4.2.1. Płeć i orientacja seksualna
4.2.2. Wiek respondentów
4.2.3. Ujawnianie własnej orientacji seksualnej
5. Przemoc psychiczna i fizyczna
5.1. Działania podejmowane w celu uniknięcia przemocy psychicznej i fizycznej
5.2. Przemoc psychiczna
5.3. Brutalne napaści
5.4. Dyskryminacja przez policję
5.5. Dyskryminacja w wojsku
6. Dyskryminacja w szkolnictwie
7. Dyskryminacja w miejscu pracy
8. Dyskryminacja w sferze usług
8.1. Służba zdrowia
8.2. Zakwaterowanie
9. Związki wyznaniowe
10. Dyskryminacja w rodzinie
11. Emigracja
12. Wnioski
13. Rekomendacje
13.1. Rekomendacje dla instytucji UE
13.2. Rekomendacje dla Krajów Członkowskich
Lista raportów, na podstawie których przygotowano opracowanie
Strony internetowe organizacji zaangażowanych w badanie