Bibliografia
Okładla dla

Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,

Autor/-ka Anna I. Brzezińska , Kamil Sijko , Piotr Rycielski
Rok2010
Rodzaj dokumentuOpracowanie metodologiczne
Rodzaj danychjakościowe
ISBN978-83-7383-420-0
Link do publikacji

Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Książka nasza jest efektem refleksji nad działaniami badawczymi, podejmowanymi w ramach projektu pt. Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Poza kilkunastoma publikacjami książ- kowymi, serią artykułów naukowych oraz trzema konferencjami naukowymi, dotyczącymi uzyskanych w obu etapach badawczych projektu 1 wyników i ich interpretacji oraz opracowanych na ich podstawie rekomendacji, postanowili- śmy poświęcić nieco miejsca na podzielenie się wątpliwościami i przekazanie wiedzy istotnej z punktu widzenia zasad i procedur stosowanych w badaniach społecznych prowadzonych z udziałem osób z ograniczoną sprawnością. Poruszamy przede wszystkim te kwestie, na które w projekcie – we wszystkich jego fazach, tj. planowania i realizowania badań oraz analizy i interpretacji wyników – przeznaczyliśmy najwięcej czasu z powodu ich niezwykłej wagi dla przebiegu i jakości całego przedsięwzięcia. Kolejno opisujemy wynik swoistego eksperymentu metodologicznego, dotyczącego konsekwencji zastosowania w jednym badaniu różnych koncepcji definicyjnych w odniesieniu do kluczowego dla naszego projektu pojęcia niepełnosprawności (rozdział 1), zastanawiamy się nad problemami kryteriów szacowania i oceny dobroci (jakości) przeprowadzonego badania (rozdział 2) oraz w końcu przekazujemy, w stylu poradnikowym, instrukcję dla osób przygotowujących badania społeczne, mające na celu diagnozę sytuacji bądź ewaluację wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym – część tę dedykujemy szczególnie czytelnikom mniej zaawansowanym pod względem metodologicznym czy statystycznym (rozdział 3).
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział 1
Problemy definicyjne
1.1. Wprowadzenie
1.2.  Niepełnosprawność: geneza terminu
1.2.1.  Definicje słownikowe
1.2.2.  Dziwactwo nieznanego pochodzenia (kalectwo)
1.2.3.  Definicja „wojenna” (inwalidztwo)
1.2.4.  Definicja w prawodawstwie polskim (niepełnosprawność)
1.2.5.  Definicja medyczna (choroba)
1.2.6.  Definicja społeczna (ograniczenie sprawności)
1.3.  Wyniki badań: wersja krótka KBS – Kwestionariusza Badań Społecznych
1.3.1.  Przyjęte kryteria i zbadana zbiorowość
1.3.2.  Wiek
1.3.3.  Autopercepcja
1.3.4.  Skala objawów somatycznych oraz akceptacji własnej choroby
1.4.  Wyniki badań: wersja długa KBS – Kwestionariusza Badań Społecznych
1.5.  Podsumowanie i wnioski

Rozdział 2
Kryteria dobrego badania
2.1. Wprowadzenie
2.2.  Źródła zakłóceń w badaniach
2.3.  Klasyczne kryteria
2.3.1.  Trafność
2.3.2.  Rzetelność
2.3.3.  Reprezentatywność
2.3.4.  Wnioskowanie statystyczne
2.4.  Rzeczywiste (przemilczane) problemy badawcze
2.4.1.  Reprezentatywność
2.4.2.  Wnioskowanie statystyczne
2.5.  Alternatywne kryteria dobrego badania
2.5.1.  Wiarygodność (credibility)
2.5.2.  Możliwość przenoszenia (transferability)
2.5.3.  Niezawodność i sprawdzalność
2.6.  Podsumowanie

Rozdział 3
Diagnoza i ewaluacja jako elementy procesu konstruowania projektów działań na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
3.1. Wprowadzenie
3.2.  Cel diagnozy
3.3.  Co to znaczy dokonywać pomiaru?
3.4. Tworzenie wskaźników konstruktów teoretycznych
3.5. Schematy badań
3.5.1.  Analizy korelacyjne – pomiar współwystępowania
3.5.2.  Porównywanie dwóch lub więcej grup
3.5.3.  Eksperymentalny schemat badawczy
3.5.4.  Schemat mieszany
3.6.  Metody realizacji badań
3.6.1. Zbieranie danych
3.6.2.  Rekrutacja osób badanych
3.6.3.  Badacze i ich przygotowanie
3.7.  Co zrobić z wynikami badań diagnostycznych?
3.8.  Badania ewaluacyjne
3.8.1.  Rodzaje ewaluacji: reaktywna i proaktywna
3.8.2.  Dokonywanie ewaluacji
3.8.3.  Lęk przed ewaluacją
3.8.4.  Refleksyjność
3.9.  Podsumowanie
Bibliografia

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
The description of a systemic research project funded by the European Union – N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland

STRESZCZENIE
SUMMARY