Bibliografia
Okładla dla

Wykluczenie systemowe a integracja

Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczności Wielokulturowego

Autor/-ka Agata Ferenc , Maciej Mandelt
Rok2014
Zasięglokalny
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

W raporcie przedstawiamy dyskryminujące mechanizmy wykluczenia systemowego, społecznego i kulturowego oraz przykłady łamania praw człowieka. Omawiamy także przyczyny tych zjawisk.
Prezentujemy działania władz, instytucji publicznych, organizacji i obywateli w obliczu „sytuacji kryzysowej”. Raport stanowi także podsumowanie trzech lat naszej pracy ze społecznością Romów rumuńskich.
Szczególną uwagę poświęcamy sprawie sądowej wytoczonej przez gminę Wrocław mieszkańcom romskiego koczowiska.
Jednocześnie pokazujemy, jak zdecydowana reakcja społeczna przekłada się na zmianę sposobu postępowania władz lokalnych wobec romskich migrantów oraz jak, przy braku systemowych rozwiązań, realizuje się idea oddolnej integracji z tą społecznością. Tego typu działania mogą stanowić przykłady dobrych praktyk integracji w środowisku międzykulturowym.
Dokument ma służyć skierowaniu na właściwe tory trwającej od kilku lat debaty publicznej na temat migrujących Romów mieszkających w Polsce i Europie. Jej efektem ma być skuteczna pomoc, udzielana bez naruszenia godności i z poszanowaniem odmienności kulturowej Romów. Rezultaty takiej pracy chcemy zobaczyć wreszcie we Wrocławiu.
Informacje zebrane i przedstawione w dokumencie są oparte o publicznie dostępne dokumenty, doniesienia mediów, nasze własne doświadczenia oraz relacje bohaterów. Stanowią zatem jedynie pewną część opisywanej rzeczywistości, widzianej z naszej subiektywnej perspektywy.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
I - WYKLUCZENIE I DYSKRYMINACJA – PRZYCZYNY I OPIS ZJAWISKA
I.1 Rejestracja pobytu na terenie RP
I.2 Posiadanie dokumentu tożsamości
I.3 Dostęp do rynku pracy
I.4 Dostęp do opieki medycznej
I.5 Dostęp do systemu oświaty
I.6 Dostęp do mieszkalnictwa
I.7 Dostępność środków pomocowych
I.8 Zagrożenie przemocą

II - HISTORIA ROMÓW RUMUŃSKICH WE WROCŁAWIU

III - PROCES O EKSMISJĘ ROMÓW RUMUŃSKICH
III.1 Opis sprawy sądowej
III.2 Wsparcie dla Romów rumuńskich w procesie sądowym
III.3 Podsumowanie

IV - DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NOMADA PODEJMOWANE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMÓW RUMUŃSKICH
IV.1 Pomoc w dostępie do opieki zdrowotnej
IV.2 Działania integracyjne i edukacyjne
IV.3 Wsparcie asystenckie w zakresie przechodzenia procedur administracyjnych
IV.4 Działania medialne
IV.5 Działania rzecznicze i monitorujące

V - INTEGRACJA Z ROMAMI
V.1 Współpraca i oddolna kampania społeczna
V.2 Artyści, aktywiści, instytucje kultury, intelektualiści oraz inni mieszkańcy Wrocławia

VI - MEDIA JAKO PLATFORMA DEBATY PUBLICZNEJ

VII - SPRAWY ROMÓW RUMUŃSKICH PODEJMOWANE W INNYCH MIASTACH POLSKI

VIII - WNIOSKI

IX - REKOMENDACJE