Bibliografia
Okładla dla

Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności

Wydawnictwo SWPS,

Autor/-ka Anna I. Brzezińska , Radosław Kaczan
Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978-83-89281-60-9
Link do publikacji

Praca zogniskowana jest na poszukiwaniu i analizie relacji zachodzących pomiędzy cechami wychowania, z jakimi zetknęły się i doświadczały w dzieciństwie badane osoby niepełnosprawne, a ich późniejszą aktywnością zawodową i wybranymi aspektami szerzej rozumianego sukcesu życiowego. Autorzy uznają, że „sposób wychowania dziecka od najmłodszych lat w ogromnym stopniu decyduje o tym, na ile będzie ono przygotowane do radzenia sobie w życiu i do podejmowania oraz efektywnego wypełniania zadań okresu dorosłości”. Jednym z takich ogólnie pojętych zadań jest przynoszące satysfakcję funkcjonowanie na rynku pracy. Tak więc problem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych rozpatrywany jest tutaj jako odłożony efekt wychowania. Wychowanie – określone jego cechy – może wyposażyć człowieka w osobisty kapitał, który bądź to procentuje w dorosłości, bądź staje się dla danej osoby życiowym balastem, nie tylko w sytuacjach dotyczących zatrudnienia i funkcjonowania w rolach zawodowych. Z takiego punktu widzenia podjęte tu analizy nabierają szerokiego wymiaru praktycznego, bo pozwalają skupić się na pytaniu:

● jak wychowywać dzieci z ograniczoną sprawnością, aby łatwiej poradziły sobie w późniejszym dorosłym życiu (zwłaszcza zawodowym)? oraz

● jak wychowywać dzieci pozbawione deficytów sprawności, aby w razie ewentualnego ich nabycia lepiej mogły odnaleźć się na rynku pracy?

Pytanie to (jeżeli szerzej spojrzymy na problem wyzwań rozwojowych i potraktujemy niepełnosprawność jako jedno z nich) można sformułować bardziej ogólnie:

● jak wychowywać dzieci, aby lepiej radziły sobie w życiu, nawet gdy szczęśliwie zachowają pełną sprawność do późnych lat? Autorzy recenzowanej pracy próbują dostarczyć czytelnikom przystępnej, choć oczywiście cząstkowej odpowiedzi na tego typu pytania. (...)

Praca Anny Brzezińskiej i Radosława Kaczana jest również cenną pozycją z tego względu, że uważnego czytelnika zmusza do refleksji na temat edukacji i wychowania (nie tylko osób niepełnosprawnych) – refleksji, która może niepokoić wychowawców opierających swe działania na wiedzy moralizatorskiej i powierzchownej zarazem.
(ze strony Wydawcy, dr Krzysztof Puchalski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)


SPIS TREŚCI
Wstęp

1. Wychowanie do samodzielności jako warunek sukcesu na rynku pracy
1.1. Wprowadzenie
1.2. Dzieciństwo i dorastanie jako podstawa funkcjonowania w dorosłości
1.3. Wychowanie jak podstawowy czynnik uzyskiwania samodzielności
1.4. Wychowanie dziecka z ograniczeniami sprawności
1.4.1. Okres niemowlęcy: 1 rok życia dziecka
1.4.2. Wczesne dzieciństwo: 2–3 rok życia dziecka
1.4.3. Okres przedszkolny: 3–6 rok życia dziecka
1.4.4. Okres szkolny: 7–12 rok życia dziecka
1.4.5. Okres dorastania 13–20 rok życia
1.5. Wychowanie do samodzielności: wyniki badań
1.6. Podsumowanie

2. Kto i jak różni się pod względem sposobu wychowania?
2.1. Wprowadzenie
2.2. Czynniki socjodemograficzne
2.3. Czynniki związane z niepełnosprawnościa
2.4. Podsumowanie

3. Czy doświadczenia z dzieciństwa są ważne dla funkcjonowania w dorosłości?
3.1. Wprowadzenie
3.2. Styl wychowania a umiejscowienie kontroli
3.3. Styl wychowania a kompetencje osobiste
3.3.1. Typ wychowania a zaufanie
3.3.2. Typ wychowania a nastrój i samoakceptacja
3.3.3. Wychowanie a postrzegane relacje z ludźmi
3.4. Styl wychowania a aspiracje
3.5. Styl wychowania a impulsywność
3.6. Styl wychowania a wytrzymałość
3.7. Podsumowanie

4. Wychowanie do samodzielności a wyznaczniki sukcesu zawodowego i życiowego
4.1. Wprowadzenie
4.2. Wychowanie a zadowolenie z życia
4.3. Wychowanie a aktywność zawodowa i wysokość osiąganych dochodów
4.4. Podsumowanie

5. Wychowanie do samodzielności: czy na wszystkich wpywa tak samo?
5.1. Wprowadzenie
5.2. Charakterystyka osób badanych w skupieniach wyróżnionych ze zwględu na zmienne wychowawcze
5.3. Charakterystyka skupień ze wzgędu na zmienne socjodemograficzne i związane z niepełnosprawnością
5.4. Charakterystyka skupień osób badanych ze względu na aktywność zawodową i zmienne podmiotowe
5.5. Portrety grup
5.6. Podsumowanie

6. Rekomendacje
6.1. Wprowadzenie
6.2. Osoby z ograniczeniami sprawności
6.3. Rodziny osób z ograniczeniami sprawności
6.4. Pracodawcy osób z ograniczeniami sprawności
6.5. Wspołpracownicy osób z ograniczeniami sprawności
6.6. Nauczyciele i osoby przygotowujące szkolenia dla osób z ograniczeniami sprawności
6.7. Psychologowie, lekarze, rehabilitanci i inni specjaliści dokonujący diagnozy oraz projektujący systemy pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności
6.8. Podsumowanie

Literatura
Aneks: Podstawowe dane na temat projektu