Bibliografia
Okładla dla

Wsparcie dla osób z ograniczeniami sprawności i ich otoczenia - wyniki badań

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,

Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN 978-83-7383-432-3
Link do raportu

Obszar Praca

W książce prezentujemy wybrane wyniki badań przeprowadzonych w roku 2009 w ramach projektu Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwo- ści osób niepełnosprawnych. Badaniom poddano bardzo dużą, jak na polskie standardy badawcze, grupę osób. Była to grupa 100 000 osób niepełnosprawnych prawnie (czyli posiadających orzeczenie o niepełnosprawności) i biologicznie (czujących się nie w pełni sprawnymi) w wieku od 15. do ukończonego 59. (kobiety) i ukończonego 64. (mężczyźni) roku życia, czyli osoby w wieku tzw. aktywności zawodowej. Badaniami objęto mieszkańców wszystkich województw i powiatów, zamieszkujących zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodarstwa zbiorowe. Szczegółową charakterystykę badań znajdzie Czytelnik w aneksie. Tutaj wybraliśmy te wyniki, które pokazują z różnych perspektyw splot czynników warunkujących sytuację osób niepełnosprawnych, szczególnie z rzadko doświadczanymi i sprzężonymi postaciami niepełnosprawności.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział 1
Zarys analizy porównawczej uregulowań prawnych w dziedzinie rzadko występujących chorób i niepełnosprawności (Piotr Matejczuk)
1.1. Wprowadzenie
1.2.  Prawne definicje choroby rzadko występującej
1.3.  Przegląd kierunków uregulowań prawnych dotyczących rzadko występujących chorób i niepełnosprawności
1.4.  Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2
Dostęp do zasobów kapitału społecznego wśród osób z ograniczeniami sprawności (Paweł Trojanowski)
2.1.  Wstęp
2.2.  Koncepcje kapitału społecznego
2.3.  Kapitał społeczny grup defaworyzowanych
2.4.  Operacjonalizacja pojęcia kapitału społecznego
2.5.  Kapitał społeczny osób z ograniczeniami sprawności: dane z badań
2.6.  Wnioski
Bibliografia

Rozdział 3
Instytucje czy bliscy? Wsparcie społeczne a zagrożenie marginalizacją osób z ograniczeniem sprawności (Konrad Piotrowski)
3.1.  Wstęp
3.2.  Problem
3.3. Metoda
3.4.  Wyniki
3.4.1.  Wsparcie społeczne i wiek a jakość relacji społecznych
3.4.2.  Aktywność zawodowa i niepełnosprawność a wsparcie otrzymywane ze strony bliskich i instytucji
3.5.  Wnioski
Bibliografia

Rozdział 4
Czynniki warunkujące jakość życia osób niepełnosprawnych (Dorota Wiszejko-Wierzbicka)
4 .1 . Wprowadzenie
4.2.  Wyniki
4.2.1.  Subiektywna miara poczucia jakości życia
4.2.2.  Obiektywne miary poczucia jakości życia
4.3.  Wnioski
Bibliografia

Rozdział 5
Układy czynników chroniących przed wykluczeniem społecznym i zwiększających ryzyko wykluczenia osób niepełnosprawnych (Konrad Piotrowski)
5.1.  Wstęp
5.2.  Problem
5.3. Metoda
5.4.  Wyniki
5.4.1.  Wykluczenie społeczne a wiek
5.4.2.  Wykluczenie społeczne a rzadko występująca i sprzężona niepełnosprawność
5.4.3.  Wykluczenie społeczne, rzadko występująca i sprzężona niepełnosprawność a stan zdrowia
5.4.4.  Wykluczenie społeczne, rzadko występująca i sprzężona niepełnosprawność a relacje społeczne
5.5.  Wnioski
Bibliografia

Rozdział 6
Układy czynników sprzyjających inkluzji i utrudniających inkluzję osób niepełnosprawnych (Anna I. Brzezińska, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski)
6 .1 . Wprowadzenie
6.2.  Wyniki
6.2.1.  Aktywność edukacyjna
6.2.2.  Jakość życia
6.2.3.  Wsparcie
6.2.4.  Wychowanie
6.2.5.  Niepełnosprawność
6.2.6.  Zmienne demograficzne
6.2.7.  Aktywność zawodowa
7.  Wnioski
Bibliografia

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
The description of a systemic research project funded by the European Union – N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland

NOTY O AUTORACH
STRESZCZENIE
SUMMARY