Bibliografia
Okładla dla

Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności

Perspektywa biograficzna

Wydawnictwo SWPS,

Autor/-ka Dorota Wiszejko-Wierzbicka , Wojciech Łukowski
Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978-83-89281-63-0
Link do publikacji

Obszar Praca
Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Autorzy pracy – na podstawie analizy historii życia osób, które doświadczyły ograniczenia sprawności – stawiają sobie za cel prześledzenie, w jaki sposób przemiany zachodzące w dynamicznie ujętym środowisku społecznym jednostki wpływają na kształt tych fragmentów jej biografii, które wiążą się z aktywnością zawodową. Posługując się metodą analizy biograficznej, prezentują i analizują losy sześciu osób z ograniczeniami sprawności, których historie życia (ujęte w aspekcie aktywności zawodowej) przypisują do jednego z czterech odmiennych, opisanych w pracy modeli trajektorii życia: „wznoszącej się”, „zablokowanej”, „opadającej” i „naprzemiennej”. (...)

(...) Przedstawione [w części teoretycznej] myśli są niewątpliwie ważnym czynnikiem dla stymulowania rozwoju refleksyjności społecznej w obszarze dyskursu dotyczącego aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, czy niepełnosprawności w ogóle. W tym kontekście warte są szerszego upublicznienia.

Krzysztof Puchalski Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi,
SWPS w Warszawie

 

(...) chciałabym wyraźnie podkreślić walory pracy – jest jasno skonstruowana, przekonująco wprowadza wątek patrzenia na karierę zawodową z indywidualnego punktu widzenia, dostarcza dowodu (w postaci konkretnych historii życia), że różnorodność awansu zawodowego wśród osób niepełnosprawnych jest podobna do tej, z jaką mamy do czynienia wśród osób sprawnych. Tak więc to my, „sprawni”, musimy zmienić swój punkt widzenia.

prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Instytut Psychologii UAM w Poznaniu,
SWPS w Warszawie

 

Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.

Książka ukazała się w Serii III: OSOBY Z OGRANICZENIEM SPRAWNOŚCI NA RYNKU PRACY

 

SPIS TREŚCI
1. Kontekst ontologiczny: Co to znaczy być osobą z ograniczoną sprawnością?
2. Przebieg „kariery dewianta”
3. Co obecnie oznacza integracja?
4. Dlaczego perspektywa biograficzna?
5. Trajektorie życia i kariery zawodowej osób z ograniczeniem sprawności
6. Życie i aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności: analiza biograficzna
6.1. Trajektoria wznosząca się
6.2. Trajektoria zablokowana
6.3. Trajektoria opadająca
6.4. Trajektoria naprzemienna
7. Podsumowanie i wnioski
Literatura
Aneks: Podstawowe dane na temat projektu