Bibliografia
Okładla dla

W poszukiwaniu ochrony

Wybrane problemy dotyczące realizacji praw cudzoziemców ubiegających o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną międzynarodową w latach 2012-2014. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Autor/-ka Daniel Witko , Ewa Ostaszewska-Żuk , Jacek Białas , Karolina Rusiłowicz , Maciej Fagasiński , Maja Łysienia , Małgorzata Jaźwińska , Marta Górczyńska
Rok2014
Okres2012-2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-62245-36-9
Link do raportu

Obszar Prawo

Niniejszy raport stanowi podsumowanie pracy i wystąpień pracowników HFPC w sprawach cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce lub nią objętych.
Problemy wskazane w raporcie zostały zidentyfikowane przez analizę spraw klientów korzystających z pomocy prawnej i integracyjnej pracowników HFPC w latach 2012–2014. Należy mieć na uwadze fakt, że pomoc prawna świadczona była wyłącznie tym cudzoziemcom, którzy zwrócili się o nią bezpośrednio do HFPC. Zazwyczaj byli to cudzoziemcy, którzy otrzymali negatywną decyzję w postępowaniu uchodźczym. Co więcej, w związku z tym, że w Polsce funkcjonuje kilka organizacji udzielających bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom, pracownicy HFPC nie posiadali wiedzy na temat wszystkich trudności związanych z postępowaniem uchodźczym. Zatem niemożliwe jest dokładne określenie skali zasygnalizowanych problemów. 

 

SPIS TREŚCI
Wyjaśnienie skrótów
Wstęp | Prof. Irena Rzeplińska 
Cel i kontekst publikacji 
Informacje statystyczne 
Metodologia 

CZĘŚĆ I | PROCEDURA UCHODŹCZA
Dostęp do procedury uchodźczej | Karolina Rusiłowicz
Potwierdzanie tożsamości cudzoziemców w trakcie procedur uchodźczych | Jacek Białas 
Przesłuchanie jako środek dowodowy w trakcie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy | Maja Łysienia 
Brak identyfikacji, gwarancji proceduralnych i odpowiednich warunków recepcyjnych dla osób wymagających szczególnej opieki 
| Daniel Witko, Karolina Rusiłowicz 
Niektóre problemy związane z przeprowadzaniem i oceną dowodów w postępowaniu uchodźczym | Karolina Rusiłowicz
Czas trwania postępowań uchodźczych | Marta Górczyńska, Daniel Witko 
Zakaz wjazdu orzekany w decyzjach uchodźczych bez podstawy prawnej | Daniel Witko 
Prawo cudzoziemców do sądu | Marta Górczyńska
Prawidłowe funkcjonowanie systemu POBYT jako gwarancja przestrzegania praw cudzoziemców | Maja Łysienia
Niezgodność zasad pomocy socjalnej zapewnianej osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE | Jacek Białas 

CZĘŚĆ II | PROCEDURA DUBLIŃSKA 
Problemy związane z przekazywaniem rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Dublin II | Jacek Białas
Wstrzymywanie przekazania cudzoziemców do Polski w ramach procedury dublińskiej | Małgorzata Jaźwińska

CZĘŚĆ III | DETENCJA 
Automatyzm w stosowaniu detencji cudzoziemców | Jacek Białas
Zmiany związane z detencją wprowadzone nową ustawą o cudzoziemcach | Małgorzata Jaźwińska 
Monitoring ośrodków strzeżonych | Marta Górczyńska

CZĘŚĆ IV | SYTUACJA MAŁOLETNICH 
Detencja dzieci | Małgorzata Jaźwińska
Przekazywanie małoletnich cudzoziemców bez opieki w ramach procedury dublińskiej | Małgorzata Jaźwińska
Procedura badania wieku cudzoziemców | Małgorzata Jaźwińska

CZĘŚĆ V | POZOSTAŁE PROBLEMY
Ekstradycja a status uchodźcy | Jacek Białas 
Dobrowolne przesiedlenia uchodźców i program relokacji wewnątrz Unii Europejskiej | Maciej Fagasiński
Pomoc prawna dla uchodźców | Ewa Ostaszewska-Żuk 
Łączenie rodzin | Ewa Ostaszewska-Żuk
Zagadnienia integracyjne | Bogusława Domańska

NOTA O AUTORACH

Do pobrania: