Bibliografia

W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczeni w Polsce. Wyniki zogniskowanych badań grupowych prowadzonych wśród cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w ramach projektu EQUAL @lterCamp.

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszaws,

Rok2008
OkresIV kw. 2007 - I kw. 2008
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-7545-050-7
Link do raportu

Główna część niniejszej publikacji obejmuje prezentację wyników badań jakościowych zrealizowanych przez zespół badaczy Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w czwartym kwartale 2007 r. i w I kwartale 2008 r. Badania stanowiły jedno z głównych zadań Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie "Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy", realizowanego w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju @lerCamp, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL . Część I stanowi zatem raport ze zogniskowanych wywiadów grupowych poświęconych sutyacji cudzoziemców z Czeczeni przebywających w ośrodkach dla uchodźców w oczekiwaniu na decyzję o przyznaniu statusu uznanych uchodźców (). W części II publikacij przedstawiono geopilityczne uwarunkowania uchodźctwa z Czeczenii, prawa cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce oraz doświadczenia z realizacji programu preintegracyjnego dla osób starających się o status uchodźcy, wdrażanego w ośrodku dla cudzoziemców w Czerwonym Borze w ramach projektu alterCamp, w którym brali udział badacze z Instytutu Polityki Społecznej."
(fragment z wprowadzenia autorstwa Grażyny Firlit-Fesnak)


SPIS TREŚCI
Wstęp
CZĘŚC I. Sytuacja Czeczenów poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań jakościowych

Grażyna Firlit-Fesnak
Wprowadzenie
1. Problematyka badawcza
Metodologia badań
Charakterystyka terenu badań
Charakterystyka respondentów
2. Cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy; nielatwa teraźniejszość, niepewna przyszłość
Sytuacja socjalno-bytowa
Realizacja praw uchodźców
Stosunki społeczne w ośrodkach oraz ze społecznościa lokalną
Polska - kraj tranzytowy czy docelowy?
3. Adaptacja do samodzielnego życia w Polsce; szanse i bariery w świetle doświadczeń kobiet i mężczyzn ze statusem uchodźcy lub mających zgodę na pobyt tolerowany
Uprawnienia cudzoziemców posiadających status uchodźców lub zgodę na pobyt tolerowany
Ocena słuszności decyzji o opuszczeniu ojczyzny z perspektywy doświadczeń bycia uchodźcą
Dotychczasowe ogólne doświadczenia związane z przyjazdem do Polski
Doświadczenia związane z pobytem w osrodku dla cudzoziemców
Proces adaptacji do życia w Polsce
Podsumowanie

CZĘŚĆ II. Polityka, prawo, integracja - wybrane aspekty sytuacji uchodźców z Czeczenii.

Michał Żejmis
Geopolityczne uwarunkowania uchodźctwa Czeczenów do Polski
Charakterysyka uchodźców z Federacji Rosyjskiej do Polski
Federacja Rosyjska
Konflikt w Czeczenii
Radykalne nurty islamskie w Czeczenii
Akcje terrorystyczne i ich konsekwencje polityczne
Perspektywy dla niezależności Czeczenii

Łukasz Łotocki
Cudzoziemcy poszukujący ochrony w Polsce - wybrane aspekty prawne i instytucjonalne
Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
Pomoc udzielana cudzoziemcowi ubiegającemu się o status uchodźcy
Wspieranie procesów integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub korzystających z ochrony uzupełniającej
Uprawnienia cudzoziemców poszukujących ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych obszarach życia społeczno-gospodarczego
Instytucje zajmujące się cudzoziemcami poszukującymi ochorny
Podsumowanie

Justyna Godlewska
Z doświadczeń realizacji programu preintegracyjnego dla osób ubiegających się o status uchodźcy

Grażyna Firlit-Fesnak
Zakończenie

ANEKS I. scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego z cudzoziemcami poszukującymi ochorny w Polsce zamieszkałymi w ośrodkach dla uchodźców
ANEKS 2. Scenariusz wywiadu z uznanymi uchodźcami
ANEKS 3. Ośrodki dla cudzoziemców w Polsce
ANEKS 4. Zestawienia statystyczne dotyczące cudzoziemców poszukujących w Polsce ochorny