Bibliografia
Okładla dla

Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa.

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,

Autor/-ka Paweł Wolski
Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-7383-425-5
Link do publikacji

Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Indywidualne podejście do osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich aktualnego stanu, a więc nie tylko ich potrzeb i kompetencji, lecz przede wszystkim stopnia gotowości do zmiany swojej sytuacji, może zwiększyć efektywność działań aktywizacyjnych. Badaniom został poddany również proces aktywizacji zawodowej (Koman, Wojakowska-Lewicka, 2008). Odpowiednie przygotowanie do tego procesu, zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ca- łego otoczenia, w tym szczególnie ośrodków aktywizacji zawodowej, wydaje się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego systemu wspierania niepełnosprawnych. Narzędzia aktywizacji zawodowej można wykorzystywać na każdym etapie radzenia sobie z utratą sprawności. Jednak brak dostosowania tych narzędzi do aktualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej może prowadzić do pogłębienia się niepożądanego stanu emocjonalnego, utrwalania nieadaptacyjnych przekonań i wynikających z nich zachowań, a w konsekwencji do hamującej rozwój fiksacji na którymś z etapów pośrednich, poprzedzających akceptację utraty sprawności.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział 1
Ustawowe i instytucjonalne uwarunkowania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
1.1. Wprowadzenie
1.2.  Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
1.3.  Międzynarodowe wytyczne do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
1.4.  Rozwój oferty aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce od roku 1991
1.5.  Podsumowanie

Rozdział 2
Psychologiczne konsekwencje utraty pełnej sprawności. Różnice pomiędzy niepełnosprawnością wrodzoną a nabytą
2.1. Wprowadzenie
2.2.  Psychologiczne konsekwencje niepełnosprawności nabytej
Etap 1. SZOK i ZAPRZECZANIE
Etap 2. GNIEW
Etap 3. TARGOWANIE SIĘ
Etap 4. DEPRESJA
Etap 5. AKCEPTACJA
2.3.  Psychologiczne konsekwencje niepełnosprawności wrodzonej
2.4.  Podsumowanie

Rozdział 3
Program badań Radzenie sobie z utratą sprawności
3.1. Wprowadzenie
3.2.  Opis projektu badawczego
3.3.  Narzędzia badawcze
3.3.1.  Uwagi ogólne
3.3.2.  Autorskie narzędzia wykorzystane w badaniu

Rozdział 4
Wybrane wyniki badań dotyczące utraty sprawności
4.1. Wprowadzenie
4.2.  Jakość życia respondentów a niepełnosprawność
4.3.  Analiza występowania etapów radzenia sobie z utratą sprawności u osób z nabytą niepełnosprawnością
4.4.  Podsumowanie

Rozdział 5
Oczekiwania osób niepełnosprawnych wobec usług w ramach aktywizacji zawodowej
5.1. Wprowadzenie
5.2.  Ocena usług w ramach aktywizacji zawodowej pod względem przydatności we własnej aktywizacji zawodowej
Indywidualne doradztwo zawodowe
Indywidualne porady prawne
Indywidualne porady psychologiczne
Udział w szkoleniach zawodowych
Udział w grupach wsparcia
Udział w warsztatach aktywizacji zawodowej
Udział w warsztatach psychologicznych
Udział w Klubie Pracy
Korzystanie z pomocy trenera pracy
Pośrednictwo pracy
Staże i inne formy subsydiowanego zatrudnienia
Warsztaty terapii zajęciowej
Informacja o systemie wsparcia zatrudnienia
5.3.  Podsumowanie
Faza zmagania się
Faza depresji
Faza akceptacji

Rozdział 6
Rekomendacje dotyczące doboru usług w ramach aktywizacji zawodowej a fazy radzenia sobie z utratą sprawności
6.1. Wprowadzenie
6.2.  Indywidualne doradztwo zawodowe
6.3.  Indywidualne porady prawne
6.4.  Indywidualne porady psychologiczne
6.5.  Udział w szkoleniach zawodowych
6.6.  Udział w grupach wsparcia
6.7.  Udział w warsztatach aktywizacji zawodowej
6.8.  Udział w warsztatach psychologicznych
6.9.  Udział w zajęciach Klubu Pracy
6.10.  Korzystanie z pomocy trenera pracy
6.11.  Pośrednictwo pracy
6.12.  Udział w stażach i/lub korzystanie z innych form subsydiowanego zatrudnienia
6.13.  Warsztaty terapii zajęciowej
6.14.  Korzystanie z informacji o systemie wsparcia zatrudnienia
6.15.  Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia

ZAŁĄCZNIK 1
Kwestionariusz Oceny Usługi Aktywizacji Zawodowej (KOUAZ)

ZAŁĄCZNIK 2
Wywiad nt. historii radzenia sobie z utratą sprawności

ZAŁĄCZNIK 3
Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stratą Sprawności (KRSS)

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
The description of a systemic research project funded by the European Union – N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland

STRESZCZENIE
SUMMARY