Bibliografia
Okładla dla

Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS

Główny Urząd Statystyczny,

Rok2013
Okres2012-2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , status rodzinny , status zawodowy
ISBN978-83-7027-536-5
Link do raportu

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Od lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej, GUS w sposób regularny publikuje dane
dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego, w oparciu o wyniki tego badania przy
zastosowaniu różnych granic ubóstwa. Wybór stosowanych przez GUS granic ubóstwa, to m.in. efekt
współpracy urzędu z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Uwzględnienie kilku, a nie jednej
wybranej granicy wynika m.in. z faktu, iż żadna z granic nie została określona w Polsce jako granica
urzędowa, a z metodologicznego punktu widzenia nie ma podstaw, aby bezspornie preferować którąś
z nich. Każda ma bowiem pewne zalety i wady i nieco odmienną interpretację. Przyjęcie granicy
ubóstwa na poziomie minimum egzystencji pozwala na oszacowanie skali ubóstwa skrajnego.
Uwzględnienie tzw. granicy ustawowej wskazuje na grupę osób, która zgodnie z obowiązującymi
przepisami jest uprawniona do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy
społecznej. Z kolei zastosowanie relatywnej granicy na poziomie 50% średnich wydatków pokazuje
tych, których poziom konsumpcji jest niższy niż większości ludzi w Polsce i odbiega znacząco od
poziomu przeciętnego.

SPIS TREŚCI
I. POMIAR UBÓSTWA EKONOMICZNEGO NA PODSTAWIE BADAŃ BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH
1 ZASIĘG UBÓSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 r.
2 ZRÓŻNICOWANIE ZASIĘGU UBÓSTWA SKRAJNEGO
3 WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH SKRAJNIE UBOGICH
4 SAMOOCENA PERSPEKTYW ZMIANY SYTUACJI MATERIALNEJ
5 PODSUMOWANIE
6 ANEKS TABELARYCZNY

II. UBÓSTWO W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE EUROPEJSKIEGO BADANIA DOCHODÓW I WARUNKÓW ŻYCIA (EU-SILC)
1 POZIOM ORAZ ZRÓŻNICOWANIE ROZKŁADU DOCHODÓW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
2 UBÓSTWO RELATYWNE
3 TRWAŁOŚĆ UBÓSTWA 6 WSKAŹNIK ZAGROŻENIA UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

III. UBÓSTWO WIELOWYMIAROWE I KORZYSTANIE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE Z POMOCY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADANIA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
1 PRZYJĘTA KONCEPCJA ANALIZY UBÓSTWA
2 KORZYSTANIE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE Z RÓŻNYCH FORM POMOCY, JEJ ŹRÓDŁA I ZNACZENIE
3 ZNACZENIE OTRZYMYWANEJ POMOCY DLA GOSPODARSTW Z NIEJ KORZYSTAJĄCYCH
4 PODSUMOWANIE