Bibliografia

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce - pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałania

Instytut Polityki Społecznej Pracownia Pomocy i Integracji Społecznej UW,

Autor/-ka Dr hab. Ryszard Szarfenberg
Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Link do publikacji

Obszar Nauka
Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Badania nad ubóstwem są w Polsce prowadzone z większą częstotliwością od wczesnych lat 90. O trudnych warunkach życia i niedostatku pisano również oficjalnie w PRL, szczególnie w latach 80. W nowszych badaniach stosowano perspektywę ilościową i jakościową, próbowano też podejść mieszanych, np. po wyróżnieniu typów ubogich gospodarstw domowych przeprowadzano wywiady pogłębione z przedstawicielami każdego z nich (Grotowska-Leder, 2002).
Poniżej skoncentruję uwagę przede wszystkim na badaniach i analizach ilościowych. Należy pamiętać, że za suchymi liczbami są miliony ludzkich doświadczeń i przeżyć związanych z trudnościami dnia codziennego w życiu rodzinnym i poza nim. Możemy się z nimi zapoznać nie tylko na podstawie wywiadów pogłębionych prowadzonych przez naukowców (np. Tarkowska i in., 2003), ale również przeczytać pamiętniki osób bezrobotnych i ubogich (wielotomowa publikacja SGH z przełomu lat 90. i 2000., pamiętniki osób doświadczających ubóstwa opublikowane w 2010 r.).
(fragment)