Bibliografia
Okładla dla

Ubóstwo i Niepełnosprawność Intelektualna w Europie - raport

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Rok2008
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

W każdym zakątku świata ludzie z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny należą do najbiedniejszych z biednych. Wszędzie są kraje lub regiony, które borykają się z większą niż inne liczbą problemów i Europa nie jest tu wyjątkiem. Mimo, iż ogólnie rzecz biorąc Europa to region silny gospodarczo, zależność między ubóstwem a niepełnosprawnością intelektualną jest tu tak wyraźna, jak wszędzie indziej. Wszelkie dostępne dane mówią o niezwykle wysokim bezrobociu, słabym dostępie do edukacji i wyłączeniu społeczno-kulturalnym. Problemy te w wielkim stopniu dotykają nie tylko samych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale i ich rodzin Rodziny często napotykają bariery, które nie pozwalają na pełne uczestnictwo w życiu społecznym – a przecież to one są istotnym łącznikiem między osobą niepełnosprawną a lokalną społecznością.
(ze Słowa Wstepnego)

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne
Streszczenie
1 Wstęp
1.1 Zrozumienie kwestii ubóstwa i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych
1.2 Strategia Unii Europejskiej skierowana przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz jej znaczenie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
1.3 Podstawowe dane dotyczące niepełnosprawności w Europie
2 Ubóstwo i wykluczenie społeczne wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
2.1 Niskie dochody osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.2 Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.3 Dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.4 Bariery w dostępie do głównego nurtu opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.5 Sytuacja rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.6 Zaangażowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w życie publiczne
2.7 Społeczne włączenie w Europie Wschodniej i krajach euroazjatyckich: wyjątkowe wyzwania
3 Wnioski i rekomendacje dotyczące działań przeciwko ubóstwu i wyłączeniu społecznemu w Europie
3.1 Poprawa dostępu do edukacji i kształcenia ustawicznego
3.2 Walka z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością intelektualną w zatrudnieniu
3.3 Tworzenie równego dostępu do głównego nurtu opieki zdrowotnej
3.4 Opieka w domu: rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną
3.5 Zapewnienie zdolności prawnej i pełnego dostępu do praw
3.6 Związek między ubóstwem, wykluczeniem społecznym a instytucjonalizacją
3.7 Rekompensowanie dodatkowych kosztów niepełnosprawności
3.8 Rozwijanie konkretnych środków pomocowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Europie Środkowo-Wschodniej
3.9 Stworzenie lepszej bazy danych w celu sprawniejszego monitorowania strategii włączenia społecznego
3.10 Mainstreaming niepełnosprawności intelektualnej w polityce krajowej, europejskiej i światowej
Aneksy
Aneks 1 - Rumunia
Aneks 2 - Kwestionariusz