Bibliografia
Okładla dla

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA POLAKÓW ORAZ POSTRZEGANIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W POLSCE

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Joanna Lewandowska
Rok2005
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do raportu

Przepisy przyjętej na początku roku 2005 Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym weszły w życie 1 maja. Problematyka poruszana w tej ustawie nie jest zapewne w Polsce zbyt powszechnie znana. Ponadto, dotyczy niewielkiego odsetka społeczeństwa - z ostatniego spisu powszechnego wynika bowiem, że osoby deklarujące przynależność do narodowości innej niż polska stanowią nieco ponad 1% mieszkańców naszego kraju. W kwietniowym badaniu 2% respondentów zadeklarowało przynależność do jednej z mniejszości narodowych lub etnicznych, co w przybliżeniu odpowiada wynikom spisu.
Problem, który obecnie w Polsce dotyczy tak niewielkiego odsetka ludności (przede wszystkim z powodu hitlerowskiej eksterminacji Żydów i Cyganów, akcji wysiedleńczych oraz przesunięcia polskich granic w rezultacie II wojny światowej, a także w wyniku prowadzonej przez władze PRL polityki narodowościowej), przez co może się wydawać marginalny, w niektórych krajach Europy jest bardzo poważny, a w skrajnych przypadkach prowadzi nawet do konfliktów zbrojnych i rozpadów państw. Jednocześnie to właśnie kraje europejskie podjęły trud uregulowania sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych, próbując zażegnać konflikty na tle narodowościowym. Również w polskim prawie sytuacja ta wymagała unormowania, mimo niewielkiej (w skali kraju) liczebności przedstawicieli mniejszości, ponieważ i u nas niejednokrotnie dochodziło do konfliktu interesów - mających swe źródła w historycznych uprzedzeniach czy też wynikających z obecnych postaw Polaków i przedstawicieli mniejszości.
(fragment)