Bibliografia
Okładla dla

The right to political participation of persons with disabilities: human rights indicators

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2014
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
ISBN978-92-9239-463-9
Link do raportu

Możliwość uczestniczenia w  życiu politycznym jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym. Dlatego też prawo do udziału w  życiu politycznym, którym objęte są również osoby z niepełnosprawnościami, jest mocno ugruntowane w  prawie międzynarodowym, zawarte w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o  prawach osób niepełnosprawnych, instrumentach Rady Europy oraz w pierwotnym i wtórnym prawie Unii Europejskiej (UE). Wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w  maju 2014 r., były dogodną okazją do przeanalizowania, jak wła­ ściwe krajowe przepisy prawne, założenia polityczne i administracyjne sprzyjają udziałowi osób z niepeł­ nosprawnościami w wyborach lub utrudniają go. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz Komisja Europejska, za pośrednictwem akademickiej sieci europejskich ekspertów w dziedzinie niepełnosprawności (Academic Network of European Disability Experts – ANED), zebrały dane z 28 państw członkowskich UE, które pokazują, że prawo osób z niepełnosprawnościami do udziału w życiu politycznym określone w art. 29 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jest w UE przestrzegane, chronione, promowane i realizowane. Opinie wyrażone na podstawie tych danych skupiają się na wyborach oraz prawach do głosowania i kandydowania, które są zagwarantowane w Europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC), Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w traktatach UE.

 

SPIS TREŚCI
Executive summary and opinions
Introduction 
1 Involvement of persons with disabilities in political life
Conclusions
2 Structure indicators: law and policy
2.1 The legal status of the CRPD in EU Member 
2.2 The legal status of the right of persons with disabilities to vote in EU Member States 
2.3 Creating enabling conditions for the political participation of persons with disabilities 
2.4 Ensuring access to complaints mechanisms
Conclusions
3 Process indicators: turning commitments into reality 
3.1 Involving persons with disabilities in the political process
3.2 Creating the opportunity to make complaints 
Conclusions
4 Outcome indicators: a reality check
4.1 Representation in elected bodies 
4.2 An enabling environment
Conclusions
Bibliography 
Annex 1: Population of persons with disabilities in the EU 
Annex 2: Election legislation in the 
Annex 3: Overview of cases related to the right to political participation of persons with
disabilities 
Annex 4: Reporting status of EU Member States to the CRPD Committe