Bibliografia
Okładla dla

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce - raport z badań i propozycje zmian

Fundacja Trans-Fuzja, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-929959-5-1
Link do raportu

Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

 (...) zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie monitoringu kilkudziesięciu akt sądowych dotyczących postępowań w sprawie prawnej
zmiany płci celem zebrania rzeczywistych informacji o stanie przestrzegania w nich podstawowych standardów praw człowieka – prawa do prywatności, wolności od nieludzkiego i poniżającego traktowania, poszanowania życia rodzinnego.
Badanie było (obok badań przeprowadzonych przez prof. E. Holewińską – Łapińską jednym z pierwszych tego typu działań w Polsce i objęło postępowania prowadzone w ostatnich latach. Wyniki kwerendy akt sądowych oraz wywiady z osobami transpłciowymi,
które mają za sobą doświadczenia kontaktu z polskim wymiarem sprawiedliwości (lub zamierzają w najbliższym czasie rozpocząć procedurę sądowej zmiany płci metrykalnej), wykazały ogromną potrzebę uproszczenia tych postępowań, odformalizowania ich, a także, przede wszystkim, dostosowania ich do najnowszych osiągnięć w zakresie medycyny, socjologii i standardów ochrony praw człowieka. Nie bez przyczyny w raporcie znalazła się także analiza rozwiązań ustawowych funkcjonujących już z powodzeniem w innych krajach. Przykłady tych legislacji wyznaczają z pewnością kierunek, w którym powinien dążyć polski ustawodawca podejmując próbę uregulowania tej nierozwiązanej do chwili obecnej kwestii.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Krzysztof Śmiszek, Wiktor Dynarski

Transpłciowość w świetle badań
dr Roman Grzejszczak

Międzynarodowe standardy ochrony praw osób transpłciowych
dr Anna Śledzińska-Simon

Przykładowe regulacje uzgodnienia płci metrykalnej osób transpłciowych w prawie obcym
dr Małgorzata Szeroczyńska

Sytuacja prawna osób transseksualnych w Polsce
dr Anna Śledzińska-Simon

Założenia zmian prawnych dotyczących osób transpłciowych w prawie polskim
dr Małgorzata Szeroczyńska, dr Anna Śledzińska-Simon

Społeczne spostrzeganie trans płciowości
dr Roman Grzejszczak, Amanda Krzywdzińska

Bibliografia