Bibliografia
Okładla dla

ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH OSOBOM POSŁUGUJĄCYM SIĘ JĘZYKIEM MIGOWYM. Informacja o wynikach kontroli

Najwyższa Izba Kontroli,

Rok2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniainformacja z kontroli
Link do raportu

Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych z należytą powagą. Swoje zaniedbania tłumaczą niskim odsetkiem głuchoniemych petentów, ale nie dostrzegają, że głuchoniemi nie przychodzą do urzędów, bo poziom dostępności instytucji użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych jest wciąż niewystarczający. Jak ustalili kontrolerzy NIK, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy, była nieznajomość występujących u osób głuchoniemych ograniczeń w komunikowaniu się z otoczeniem. Niemal wszystkie instytucje komunikaty przeznaczone dla ludzi niedosłyszących i głuchych przedstawiły w języku pisanym, błędnie zakładając, że wszyscy głuchoniemi w pełni rozumieją ten język. Tymczasem dla części osób głuchych język pisany jest językiem obcym – bardzo trudnym do opanowania - a jedynym w pełni zrozumiałym, podstawowym językiem jest język migowy.

(...) Informowanie osób głuchych o przysługujących im prawach w języku, który nie zawsze jest w pełni zrozumiały, czyni usługi świadczone przez podmioty publiczne trudno dostępnymi. Dlatego mając na uwadze szczególne potrzeby osób głuchych, a także aby zapobiegać nierówności w dostępie do życia publicznego osób z wadami słuchu NIK proponuje zmiany w ustawie o języku migowym, przede wszystkim wprowadzenie:

 • obowiązku informowania o usłudze pozwalającej na komunikowanie się z urzędem oraz innych informacji adresowanych do osób niesłyszących również w formie komunikatu w języku migowym;
 • obowiązku oznaczania informacji kierowanych do osób z wadą słuchu odpowiednim znakiem graficznym, tj. symbolem przekreślonego ucha lub symbolem „migających dłoni”;
 • obowiązku udostępniania rozwiązań umożliwiających komunikację audiowizualną z udziałem certyfikowanego tłumacza języka migowego lub posługującego się biegle tym językiem urzędnika.

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

 1. ZAŁOŻENIA KONTROLI
 2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI
  2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności
  2.2 Synteza wyników kontroli
  2.3 Uwagi końcowe i wnioski
 3. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
  3.1 Upowszechnianie informacji o usługach pozwalających na komunikowanie się
  3.2 Przygotowanie do posługiwania się środkami wspierającymi komunikowanie się
  3.3 Obsługa osób uprawnionych
 4. INFORMACJE DODATKOWE
  4.1 Przygotowanie kontroli
  4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 
 5. ZAŁĄCZNIKI