Bibliografia

Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Okres2006-2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentusprawozdanie
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Link do strony z raportami

Przesłanki Płeć , Wiek

Sprawozdania zawierają opis najważniejszych dzialań realizowanych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w poszczególnych latach. Działania te realizowane są przez wszystkie szczeble administracji publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ukierunkowane są zarówno do osób doznających przemocy w rodzinie jak i osób stosujących przemoc w rodzinie.
Poszczególne sprawozdania zawierają:
- Diagnozę dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze, a takŜe realizacji
procedury „Niebieskie Karty”;
- Opis działań Rządu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Opis w formie raportów, działań samorządów lokalnych
- Statystyki.
Sprawozdanie przygotowane są w oparciu o sprawozdania wojewodów, marszałków województw oraz sprawozdania: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji, którzy są współrealizatorami Programu i dzięki podejmowanym inicjatywom realizują działania i strategie wynikające z Programu, mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

ZOBACZ TEŻ - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020  >>>>