Bibliografia
Okładla dla

Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym - Raport z badań

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Minist,

Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj badaniaewaluacyjne
ISBN978-83-60302-63-7
Link do raportu

Obszar Praca
Przesłanki Wiek

Zagadnienia podjęte w niniejszym opracowaniu są szczególnie istotne ze względu na przyszłe zmiany struktury wieku ludności oraz generalnie niskie stopy aktywności osób w starszych grupach wieku produkcyjnego nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. Zgodnie bowiem z przewidywaniami demograficznymi zmniejszaniu się ogólnej liczby ludności będzie towarzyszyć spadek liczby osób w wieku produkcyjnym (potencjalne zasoby pracy) w wymiarze absolutnym i względnym. W większości krajów europejskich zmiana ta wystąpi już w latach 2005–2012, a jej nasilenie przypadnie na okres 2025–2035. Jednocześnie będzie szybko wzrastać liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co doprowadzi do rosnącego obciążenia ludności w wieku produkcyjnym osobami w wieku nieprodukcyjnym (Lanzieri 2006). Zatem zwiększanie zatrudnienia i wzrost jego produktywności są konieczne, by przeciwdziałać skutkom zmian struktury wieku ludności, negatywnym dla rynku pracy i gospodarki. Zadanie podniesienia stóp zatrudnienia osób w starszych grupach wieku produkcyjnego jest również istotnym elementem Strategii Lizbońskiej, która zakłada zwiększenie do 2010 roku przeciętnego wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata do 50%.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. SYTUACJA RODZINNA, MATERIALNA ORAZ ZDROWOTNA OSÓB W WIEKU OKOŁOEMERYTALNYM
2.1. Charakterystyka respondentów
2.2. Sytuacja rodzinna i gospodarstwo domowe
2.3. Sytuacja materialna i transfery materialne między gospodarstwami domowymi
2.4. Subiektywna ocena stanu zdrowia oraz niepełnosprawność
3. ORGANIZACJA OPIEKI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM ORAZ SPRAWOWANIE OPIEKI PRZEZ RESPONDENTÓW
3.1. Gospodarstwo domowe jako biorca i dawca usług
3.1.1. Zapotrzebowanie na opiekę w gospodarstwach domowych
3.1.2. Organizacja opieki nad członkami gospodarstwa domowego wymagającymi opieki
3.1.3. Sprawowanie opieki zewnętrznej przez członków gospodarstwa domowego
3.1.4. Usługi nieopiekuńcze dla i od gospodarstwa domowego
3.1.5. Podsumowanie
3.2. Zaangażowanie osób w wieku okołoemerytalnym w świadczenie opieki
3.2.1. Charakterystyka osób sprawujących opiekę
3.2.2. Uwarunkowania rodzinne osób sprawujących opiekę
3.2.3. Opieka sprawowana przez respondenta według form i adresatów opieki
3.2.4. Podsumowanie
4. OPIEKA JAKO BARIERA W AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
4.1. Łączenie pracy i opieki
4.2. Uwarunkowania powrotu do pracy
4.3. Obciążenie opieką
4.4. Normy i postawy
4.4.1. Uprawnienia emerytalne
4.4.2. Odpowiedzialność za opiekę
4.4.3. Postawy wobec opieki instytucjonalnej
4.4.4. Podsumowanie
5. PODSUMOWANIE
LITERATURA