Bibliografia

Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Michał FELIKSIAK
Rok2007
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , wiek , wykształcenie
Link do publikacji

W polskim kodeksie karnym czytamy: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Artykuł ten wyznacza granice określające, jakie wypowiedzi kwalifikują się do mowy nienawiści. Prawo niektórych państw
(np. Szwecji czy Kanady) wyznacza te granice nieco dalej, chroniąc przed mową nienawiści również osoby homoseksualne. Oczywiście mianem mowy nienawiści można by opatrzyć każdego rodzaju przemoc werbalną wobec grup i osób ze względu na określoną cechę, którą one posiadają. Niemniej, analizując to zjawisko przyjmuje się zwykle definicję węższą. Nie
uwzględnia ona obraźliwych wypowiedzi dotyczących takich aspektów, jak poglądy społeczne, polityczne, lecz obejmuje takie cechy, na które albo wcale nie mamy wpływu, albo ów wpływ jest ograniczony. W tym rozumieniu mowa nienawiści dotyczy na przykład takich cech, jak: kolor skóry, rasa, narodowość, przynależność etniczna, orientacja seksualna, wyznanie religijne lub bezwyznaniowość, ale także płeć, pochodzenie społeczne czy również niepełnosprawność, inwalidztwo.
(fragment)