Bibliografia
Okładla dla

Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków : diagnoza społeczna 2011

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,

Rok2012
Okres2009-2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe wiek
ISBN978-83-61638-28-5


Obszar Praca
Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Niniejsze opracowanie jest już trzecim raportem ukazującym zagadnienia związane z rynkiem pracy i wykluczeniem
społecznym w kontekście percepcji Polaków. Jest ono nie tylko znaczącym rozszerzeniem naszych analiz
prezentowanych w raporcie Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, przygotowanym pod redakcją
naukową Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka we wrześniu 2011r. Ze względu na przyspieszenie procesu
starzenia się ludności Polski, jakiego oczekujemy w najbliższych latach, we wszelkich prowadzonych analizach
zwracamy uwagę na osoby w wieku 60 lat i więcej, starając się pokazać ich sytuację na tle całego społeczeństwa
lub w porównaniu z osobami młodszymi. Ten dodatkowy cel był przesłanką nie tylko rozszerzenia analiz analogicznych
do prezentowanych w raporcie Diagnoza Społeczna 2011, ale także do przeprowadzenia dodatkowych
analiz. Wyniki, które omawiamy w rozdziale 4 oraz rozdziale 5, dotyczą analiz dokonanych właśnie ze względu na
potrzebę pogłębionej refleksji o sytuacji osób starszych w społeczeństwie, uwzględniając różne aspekty tej sytuacji,
w tym zagrożenie ubóstwem w porównaniu z innymi grupami społeczeństwa.
(z Wprowadzenia)

 

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
1. Rynek pracy - Paweł Strzelecki, Irena E. Kotowska, Anna Baranowska, Anna Matysiak
1.1. Wstęp
1.2. Ogólne tendencje – dlaczego bezrobocie rosło, choć wzrastał popyt na pracę?
1.3. Osoby pracujące a poszukiwanie pracy
1.4. Kontrakty krótkoterminowe – przekleństwo czy szansa dla pracowników
1.5. Co wpływa na aktywność na rynku pracy? Analiza porównawcza w latach 2005-2011
1.6. Czy różne generacje różnie zachowują się na rynku pracy?
1.7. Pracownicy w wieku niemobilnym – dlaczego wzrosła ich aktywność zawodowa?
1.8. Emigracja zarobkowa, czyli kto chciałby wyjechać, a kto nie może odnaleźć się po powrocie na polskim rynku pracy?
1.9. Co jest najważniejsze w pracy dla starszych i młodszych pracowników?
1.10. Godzenie pracy zawodowej i obowiązków rodzicielskich – czy zmiany wprowadzone w ostatnich latach zmieniły listę pożądanych działań?
1.11. Status na rynku pracy a dobrostan psychiczny
1.12. Podsumowanie
2. Aktywność edukacyjna dorosłych członków gospodarstw domowych - Izabela Grabowska, Irena E. Kotowska
2.1. Wstęp
2.2. Aktywność edukacyjna dorosłych – zakres, formy, status na rynku pracy
2.2.1. Zakres korzystania z usług edukacyjnych
2.2.2. Formy aktywności edukacyjnej osób dorosłych
2.2.3. Korzystający z usług edukacyjnych według statusu na rynku pracy
2.3. Doskonalenie zawodowe a status na rynku pracy – zasięg, formy, status na rynku pracy
2.3.1. Zasięg dokształcania zawodowego
2.3.2. Formy dokształcania zawodowego
2.3.3. Kwalifikacje zawodowe a status na rynku pracy: lata 2000-2007, 2005-2009 i 2007-2011
2.3.4. Indywidualne determinanty aktywności edukacyjnej dorosłych
2.4. Wybrane przyczyny pozostawania kiedykolwiek bez pracy w latach 2005-2009 oraz 2009-2011
2.5. Aktywność edukacyjna a zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw osób pracujących w okresie 2007-2011
2.6. Podsumowanie
3. Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych - Dorota Węziak-Białowolska, Irena E. Kotowska
3.1. Wstęp
3.2. Pomiar kapitału ludzkiego
3.3. Kapitał ludzki społeczeństwa polskiego – lata 2007, 2009 oraz 2011r.
3.3.1. Zmiany poziomu zmiennych wskaźnikowych kapitału ludzkiego
3.3.2 Zmiany poziomu syntetycznego wskaźnika kapitału ludzkiego
3.4. Zróżnicowanie kapitału ludzkiego według grup społeczno-ekonomicznych
3.4.1. Syntetyczny wskaźnik kapitału ludzkiego według grup społeczno-ekonomicznych
3.4.2. Ocena stanu zdrowia
3.5. Polska na tle krajów europejskich
3.6. Podsumowanie
4. Osoby starsze w społeczeństwie - Anita Abramowska-Kmon, Irena E.Kotowska, Tomasz Panek
4.1. Sytuacja rodzinna osób starszych
4.2. Stan zdrowia osób starszych i wydatki związane z potrzebami zdrowotnymi
4.3. Osoby starsze na rynku pracy
4.4. Kontakty społeczne, aktywność społeczna i obywatelska
4.5. Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych Tomasz Panek
4.5.1. Dochody i sposób gospodarowania dochodami
4.5.2. Wyżywienie
4.5.3. Warunki mieszkaniowe
4.5.4 Kształcenie dzieci
4.5.5. Kultura
4.5.6. Wypoczynek
4.5.7. Opieka zdrowotna
4.6. Dobrostan psychiczny oraz zadowolenie z życia i poczucie szczęścia osób starszych
4.7. Podsumowanie
5. Pojęcie wykluczenia społecznego - Janusz Czapiński
6. Obecność gospodarstw domowych na rynku finansowym - Piotr Białowolski, Irena E.Kotowska
6.1. Wstęp 6.2. Zmiany aktywności gospodarstw domowych na rynku finansowym
6.3. Czynniki wpływające na posiadanie oszczędności i zobowiązań
6.4. Wielkość oszczędności polskich gospodarstw domowych według form oszczędzania
6.5. Wielkość zobowiązań polskich gospodarstw domowych według źródła pochodzenia i celu
6.6. Segmentacja gospodarstw domowych ze względu na decyzje dotyczące oszczędzania
6.7. Segmentacja gospodarstw domowych ze względu na decyzje dotyczące zaciągania zobowiązań
6.8. Podsumowanie
7. Ubóstwo - Tomasz Panek
7.1. Metoda pomiaru i analizy ubóstwa
7.2. Wyniki analizy sfery ubóstwa
7.2.1. Zasięg, głębokość, intensywność i dotkliwość ubóstwa
7.2.2. Zmiany w sferze ubóstwa
7.2.3. Trwałość ubóstwa
7.3. Podsumowanie
8. Bezrobocie - Janusz Czapiński
9. Dyskryminacja społeczna - Janusz Czapiński
10. Rodzaje wykluczenia społecznego - Janusz Czapiński
10.1. Zakres wykluczenia w różnych grupach społecznych
10.2. Wykluczenie a dobrostan psychiczny i zaradność życiowa
10.3. Społeczne funkcjonowanie wykluczonych
11. Wnioski i rekomendacje dla polityki społecznej - Irena E. Kotowska
Literatura Załączniki
Załącznik 1. Wyniki analiz kapitału ludzkiego według grup społeczno-ekonomicznych
Załącznik 2. Poprawność modelu pomiarowego kapitału ludzkiego – eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa
Załącznik 3. Metoda analizy klas ukrytych
Załącznik 4. Metodologia analizy ubóstwa
4.1. Identyfikacja sfery ubóstwa
4.1.1. Podejście obiektywne
4.1.2. Podejście subiektywne
4.2. Skale ekwiwalentności
4.2.1. Podejście obiektywne
4.2.2. Podejście subiektywne
4.3. Agregatowe indeksy ubóstwa – ujęcie klasyczne
4.4. Analiza zmian ubóstwa w czasie