Bibliografia
Okładla dla

Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków: diagnoza społeczna 2013

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Rok2014
Okres2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe wiek
ISBN978-83-61638-76-6
Link do raportu

Niniejsze opracowanie jest już czwartym raportem tematycznym ukazującym zagadnienia związane z rynkiem pracy i wykluczeniem społecznym w kontekście percepcji Polaków. stanowi ono znaczące rozszerzenie naszych analiz prezentowanych w głównym raporcie  z siódmej rundy badania pt. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, przygotowanym pod redakcją naukową Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka we wrześniu 2013 roku, zrealizowane z odmiennej perspektywy. Generalnie analizy, których wyniki przedstawiamy, prowadzone są z punktu widzenia przebiegu życia, tzn. staramy się ukazać zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej i społecznej osób będących na różnych etapach życia. Etapy te przybliżamy za pomocą odpowiedniego grupowania wieku. Zajmujemy się przy tym osobami w wieku 16 lat i więcej, choć niekiedy jako dolna granica wieku przyjmowany jest wiek 18 lat  czy 25 lat.
Celem badania Diagnoza społeczna jest jednoczesne pozyskanie informacji o materialnych warunkach życia gospodarstw domowych oraz jakości życia ich członków. Ma ono charakter panelowy. W kolejnych jego rundach realizowanych od 2000 roku uczestnicza wszystkie dostępne gospodarstwa domowe z poprzednich rund oraz gospodarstwa z nowej reprezentatywnej próby. 
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I

Rozdział 1. Rynek pracy - I.E. Kotowska, K. Saczuk, P.A. Strzelecki
1.1. Wstęp
1.2. Ryek pracy - ogólne tendencje
1.3. Determinanty aktywności zawodowej - analiza porównawcza 2005-2013
1.4. Młodzi na rynku pracy w latach 2007-2013 - (nie)stabilność pracy?
1.5. Młodzi na polskim rynku pracy - efekty kohortowe (generacyjne)
1.6. Pracownicy w wieku niemobilnym - świadczenia a wzrost aktywności zawodowej
1.7. Emigracja zarobkowa - zmiana preferencji i przyczyn wyjazdu?
1.8. Percepcja pracy zawodowej i jej determinanty
1.9. Godzenie pracy zawodowej i obowiązków rodzicielskich - czy zmiany wprowadzone w ostatnich latach zmieniły listę pożądanych działań?
1.10. Podsumowanie

Rozdział 2. Aktywność edukacyjna dorosłych członków gospodarstw domowych - I. Grabowska, I.E. Kotowska
2.1. Wstęp
2.2. Aktywność edukacyjna dorosłych - zakres, formy, status na rynku pracy
2.2.1. Zakres korzystania z usług edukacyjnych
2.2.2. Formy aktywności edukacyjnej osób dorosłych
2.2.3. Korzystający z usług edukacyjnych według statusu na rynku pracy
2.3. Doskonalenie zawodowe a status na rynku pracy - zasięg, formy
2.3.1. Zasięg dokształcania zawodowego
2.3.2. Formy dokształcania zawodowego
2.3.3. Kwalifikacje zawodowe a status na rynku pracy na lata 2000-2013
2.3.4. Indywidualne determinanty aktywności edukacyjnej dorosłych
2.4. Inne przyczyny pozostawania kiedykolwiek bez pracy w latach 2000-2013
2.5. Aktywność edukacyjna osób dorosłych a dynamika rynku pracy
2.6. Aktywnośc edukacyjna a zmiana dochodów gospodarstw domowych osób pracyjących w okresie 2009-2013
2.7. Podsumowanie

Rozdział 3. Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych - D. Węziak-Białowolska, I.E. Kotowska
3.1. Pomiar kapitału ludzkiego
3.2. Kapitał ludzki społeczeństwa polskiego w latach 2007-2013
3.2.1. Zmiany poziomu zmiennych wskaźnikowych kapitału ludzkiego
3.2.2. Zmiany poziomu syntetycznego wskaxnika kapitału ludzkiego
3.3. Zróżnicowanie kapitału ludzkiego według grup społeczno-ekonomicznych
3.4. Kapitał ludzki osób dorosłych - Polska na tle krajów europejskich
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych - T. Panek, I.E. Kotowska, A. Sączewska-Piotrowska
4.1. Wstęp
4.2. Przebiag życia a nierówności dochodowe - I.E. Kotowska, A. Sączewska-Piotrowska
4.3. Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych - T. Panek
4.3.1. Dochody i sposób gospodarowania dochodami
4.3.2. Nierówności dochodowe i mobilność dochodowa
4.3.3. Wyżywienie
4.3.4. Warunki mieszkaniowe
4.3.5. Kształcenie dzieci
4.3.6. Kultura
4.3.7. Wypoczynek
4.4. Opieka zdrowotna
4.5. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. Potencjalne źródła i konsekwencje wykluczenia społecznego

Rozdział 5. Pojęcie wykluczenia spolecznego - J. Czapiński

Rozdział 6. Obecność i wykluczenie gospodarstw domowych na rynku finansowym - P. Białowolski, I.E. Kotowska
6.1. Wstęp
6.2. Wykluzenie z rynku finansowego
6.2.1. Brak oszczędności lub brak zobowiązań
6.2.2. Brak konta bankowego
6.2.3. Wykluczenie finansowe na podstawie innych badań
6.3. Czynniki wpływające na posiadanie oszczedności i zobowiązań
6.4. Profile oszczędności polskich gospodarstw domowych
6.4.1. Formy oszczędzania
6.4.2. Cele oszczędzania
6.5. Profile zadlużenia polskich gospodarstw domowych
6.5.1. Źródło zadłużenia
6.5.2. Cele zadłużania się
6.6. Segmentacja gospodarstw domowych ze względu a decyzje dotyczące oszczędzania
6.7. Segmentacja gospodarstw domowych ze względu na decyzje dotyczące zaciągania zobowiązań
6.8. Podsumowanie

Rozdział 7. Ubóstwo - T. Panek
7.1. Definicje i metody pomiaru ubóstwa
7.2. Wyniki analizy sfery ubóstwa
7.2.1. Zasięg, głebokość, intensywność i dotkliwość ubóstwa - podejście jednowymiarowe
7.2.2. Zasięg, głebokość, intensywność i dotkliwość ubóstwa - podejście wielowymiarowe
7.2.3. Zmiany w sferze ubóstwa - podejście jednowymiarowe
7.2.4. Zmiany w sferze ubóstwa - podejście wielowymiarowe
7.2.5. Trwałość ubóstwa - podejście jednowymiarowe
7.2.6. Trwałość ubóstwa - podejście wielowymiarowe
7.2.7. Podsumowanie

Rozdział 8. Bezrobocie - J. Czapiński

Rozdział 9. Dyskryminacja społeczna - J. Czapiński

Rozdział 10. Niepełnosprawność - J. Czapiński

Rozdział 11. Rodzaje i zakres wykluczenia społecznego w różnych grupach społecznych - J. Czapiński

Rozdział 12. Wykluczenie a różne wymiary jakości życia - J. Czapiński

Rozdział 13. Podsumowanie i główne wnioski - I.E. Kotowska

Załączniki
Z.1. Załącznik 1. Metody analizy mobilności dochodowej
Z.2. Załącznik 2. Metody analizy ubóstwa
Z.2.1. Identyfikacja sfery ubóstwa
Z.2.2. Skale identyfikowalności
Z.2.3. Pomiar ubóstwa
Z.2.4. Analiza ubóstwa i nierówności w oparciu o krzywe TIP
Z.2.5. Analiza zmian ubóstwa w czasie
Z.3. Zalącznik 3. Segmentacja z wykorzystaniem analizy klas ukrytych

Spis rysunków

Spis tabel