Bibliografia
Okładla dla

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce

Główny Urząd Statystyczny,

Rok2016
Okres2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe płeć
Link do raportu

Obszar Praca
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Luka płacowa

"Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według zawodów za 2014 rok. Badanie jest realizowane
z częstotliwością dwuletnią na formularzu Z-12, ma charakter reprezentacyjny i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Dane dotyczą osób pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych, które przepracowały cały miesiąc październik 2014 roku.
Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (Gender Pay Gap – GPG) wyliczany jest na podstawie przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń ogółem brutto za czas opłacony (dla kobiet i mężczyzn zatrudnionych w grupach sekcji PKD 2007 od B do S z wyłączeniem O; tylko w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) zgodnie z metodologią Eurostatu.
Ewentualne różnice pomiędzy zaprezentowanymi wskaźnikami GPG a przeciętnymi stawkami godzinowymi wynagrodzeń wynikają z opisanych powyżej wykluczeń przy wyliczaniu wskaźnika GPG oraz wykorzystywanych do uogólniania mnożników w dwóch różnych postaciach (mnożnik krajowy na potrzeby wyliczenia przeciętnych wynagrodzeń brutto oraz przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń brutto, mnożnik europejski na potrzeby wyliczenia wskaźnika GPG zgodnie z wymogami Eurostatu).
(Uwagi metodologiczne)