Bibliografia
Okładla dla

Równość i brak dyskryminacji. Raport roczny za rok 2006.

Komisja Europejska,

Rok2006
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne


Przesłanki Płeć

W ciągu ostatniego roku nastąpił szereg znaczących zmian w staraniach podejmowanych przez Unię Europejską, mających na celu zwalczanie dyskryminacji i zapewnienie równych szans wszystkim obywatelom Europy, zarówno w kategorii przepisów, jak i innych form działania. Mimo opóźnień niektórych krajów państwa członkowskie UE kontynuowały przyjmowanie ustaw krajowych i wprowadzanie zmian w istniejących przepisach, aby dostosować je do unijnych przepisów antydyskryminacyjnych przyjętych w 2000 roku. Część zmian dotyczy dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wiek – kilka krajów skorzystało z wydłużonego, wygasającego pod koniec 2006 roku, terminu włączenia niektórych postanowień do przepisów krajowych.
Część 1 niniejszego raportu podsumowuje zmiany przepisów antydyskryminacyjnych i przedstawia bieżącą sytuację w każdym z 25 państw członkowskich. Szczególną uwagę poświęcono sposobom ochrony i egzekwowania praw osób fizycznych do równego traktowania, przewidzianego w prawodawstwie UE. Ta część zawiera także objaśnienia kilku kluczowych pojęć legislacyjnych i studia przypadków ilustrujące zastosowanie tych pojęć w praktyce.
W czerwcu 2005 roku Komisja Europejska przedstawiła nową strategię ramową, będącą elementem szerszej akcji promowania równości i braku dyskryminacji w UE. Pomimo, że w ostatnich latach nastąpił znaczący postęp wielu członków naszych społeczeństw nadal doświadcza dyskryminacji. Strategia ma na celu skuteczne zwalczanie problemu dyskryminacji oraz promowanie różnorodności i równych szans dla wszystkich. Kluczowym elementem tych działań jest ogłoszenie roku 2007 Europejskim Rokiem na rzecz Równych Szans dla Wszystkich. Europejski Rok będzie czerpał z sukcesu Wspólnotowego programu działań w zakresie zwalczania dyskryminacji, zapewniając nowy bodziec do zagwarantowania równego traktowania wszystkim obywatelom UE.
Część 2 niniejszego raportu prezentuje główne założenia Roku oraz planowane wydarzenia wraz z terminami. Ponadto druga część zawiera rozmowy z kilkoma kluczowymi osobami zaangażowanymi w zwalczanie dyskryminacji; rozmowy dotyczą ich nadziei i oczekiwań związanych z Rokiem oraz planów włączenia się do działania.
Ponieważ większość imprez Europejskiego Roku nie będzie organizowana centralnie, ale na szczeblu krajowym, regionalnym bądź lokalnym, w tabeli na stronie 42 podano najważniejsze punkty kontaktowe dla osób zainteresowanych udziałem w poszczególnych krajach.
(Wprowadzenie)


SPIS TREŚCI
Część 1. Postęp we wdrażaniu unijnych dyrektyw o równym traktowaniu
1. Przegląd obowiązujących przepisów
2. Zmiany w przepisach krajowych w okresie od kwietnia 2005 r. do czerwca 2006 r.
3. Skrót aktualnych informacji na temat implementacji przepisów w krajach, które ubiegały się o wydłużenie transpozycji
4. Ochrona i egzekwowanie praw osób fizycznych
4.1 Prawa osób fizycznych w przypadkach, kiedy dyrektywy nie zostały całkowicie transponowane
4.2 Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
4.3 Kluczowe pojęcia i przykłady spraw sądowych z nimi związanych
4.4 Krajowe organy do spraw równości
4.4.1 Organy do spraw równości (lub podobne podmioty) w poszczególnych krajach
4.4.2 Krótki przegląd niektórych uprawnień i kompetencji organów do spraw równości

Część 2. 2007 – Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich
1. Wprowadzenie
2. Korzystanie z wcześniejszych dokonań
3. Zaangażowanie osób u źródła
4. Inauguracja z rozmachem

Rozmowy
Vladimír Špidla, europejski komisarz do spraw zatrudnienia, polityki społecznej i równych szans
Ursula von der Leyen, niemiecka minister do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży

Oczekiwania związane z nadchodzącym rokiem
Martine Roure, deputowana do Parlamentu Europejskiego
Miasta i regiony: kluczowi aktorzy 2007 roku

Organizacje pozarządowe kluczem do sukcesu
Rola organów do spraw równości
Związki i pracodawcy – partnerzy Roku
Poprzednie europejskie lata: wnioski
Europejski Rok w moim kraju