Bibliografia
Okładla dla

Równość i brak dyskryminacji. Raport roczny 2005.

Komisja Europejska,

Rok2005
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN92-894-9459-X


W zeszłym roku osiągnięto dalszy postęp w zwalczaniu dyskryminacji i wdrażaniu prawa każdej osoby mieszkającej w Unii Europejskiej do równego traktowania. Wiele państw członkowskich podjęło kroki zmierzające do uzgodnienia swoich przepisów z dwiema dyrektywami UE przyjętymi w roku 2000: dyrektywą o równości rasowej (2000/43/WE) zakazującą dyskryminacji w większości obszarów życia codziennego ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz dyrektywą o równości zatrudnienia (2000/78/WE) zakazującą dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i kształcenia zawodowego ze względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dotyczy to także 10 nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE w maju 2004 r. Unijny Program Działań Zapobiegających Dyskryminacji nadal wspiera powyższe działania, a zwłaszcza w celu uświadomienia obywatelom ich praw i obowiązków na mocy nowych przepisów oraz w celu zwalczania dyskryminujących postaw i zachowań. Pomimo osiągniętego postępu dyskryminacja nadal występuje i konieczne jest podjęcie dalszych działań celem zapewnienia, że ramy prawne są należycie wdrażane i wykonywane. Komisja sprawdza, czy nowe przepisy wprowadzone przez państwa członkowskie są zgodne z dyrektywami i podejmuje stosowne działania, jeśli nie są. Komisja jest także w trakcie gromadzenia szczegółowych informacji od państw członkowskich o sposobie stosowania przez nie dyrektyw w okresie pięciu lat od daty ich przyjęcia, a następnie w roku 2006 opracuje raport na ten temat dla Parlamentu Europejskiego i Rady.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI 
Wprowadzenie
Część I - Postęp we wdrażaniu dyrektywy o równości rasowej i dyrektywy o równości zatrudnienia
Prawodawstwo i działania UE
Zmiany w ustawodawstwie krajowym
Ochrona i egzekwowanie praw osób fizycznych
Część II - Poprawa sytuacji Romów w UE
Charakter i skala problemu
Wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji Romów
Wspólnotowy Program Działań skupiający się na Romach