Bibliografia

Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia - raport z badań sondażowych

Uniwersytet Jagielloński,

Autor/-ka Patrycja Antosz
Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , narodowość , orientacja seksualna , płeć , stan cywilny , stan zdrowia , wiek , wyznanie religijne/bezwyznaniowość
Podmiot zlecający badaniePełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Link do raportu

Niniejszy raport jest podsumowaniem ogólnopolskich reprezentatywnych badań przeprowadzonych w ramach projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia". Głównym celem badania ilościowego opisywanego w prezentowanym raporcie jest dostarczenie informacji na temat opinii społecznych dotyczących grup narażonych na nierówne traktowanie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów, które odnoszą się do działań podejmowanych przez administrację państwową. Za cechy, które sprawiają, że jednostka znajduje się w grupie narażonej na nierówne traktowanie uznano zarówno cechy przyrodzone, niezbywalne, jak i cechy, których wyzbycie powodowałoby znaczne naruszenie tożsamości jednostki. Są to: 1. Płeć, stan cywilny i sytuacja rodzinna. 2. Wiek. 3. Niepełnosprawność. 4. Pochodzenie etniczne lub narodowe, „rasa” oraz wyznanie. 5. Orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa.
(ze Wstępu)SPIS TREŚCI
Synteza
Wprowadzenie
1. Opis badania
1.1. Metodologia badania
1.1.1. Podstawowe informacje o badaniu
1.1.2. Populacja
1.1.3. Operat losowania
1.1.4. Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby
1.1.5. Efektywna wielkość próby i stopa zwrotów
1.1.6. Wagi
1.2. Charakterystyka osób badanych
1.2.1. Charakterystyka osób badanych pod względem zmiennych społecznodemograficznych zastosowanych w ważeniu 
1.2.2. Charakterystyka osób badanych pod względem cech wpływających na nierówne traktowanie
1.3. Język badania a język raportu
1.4. Sposób prezentacji wyników
1.5. Interpretacja wyników
2. Stosunek Polek i Polaków do grup narażonych na nierówne traktowanie
2.1. Zasięg nierównego traktowania
2.1.1. Osobiste odczucie gorszego traktowania
2.1.2. Kontakt z osobą gorzej potraktowaną
2.1.3. Przekonanie o występowaniu w Polsce problemu gorszego traktowania
2.2. Zjawisko dyskryminacji w dotychczasowych badaniach
3. Dystanse społeczne względem grup narażonych na nierówne traktowanie
3.1. Ocena kontaktów z grupami narażonymi na nierówne traktowanie
3.2. Wielkość dystansu społecznego względem poszczególnych grup osób
3.3. Osobisty kontakt a wielkość dystansu społecznego
3.4. Ogólna otwartość na mniejszości
4. Stereotypy i przekonania
4.1. Życie rodzinne
4.1.1. Sytuacja rodzinna a szczęśliwe dzieciństwo
4.1.2. Akceptacja metody zapłodnienia pozaustrojowego
4.1.3. Związki partnerskie osób heteroseksualnych
4.1.4. Związki partnerskie osób homoseksualnych
4.1.5. Rola kobiet w rodzinie
4.2. Przekonania dotyczące osób starszych
4.3. Przekonania dotyczące osób pochodzenia innego niż polskie
5. Osoby narażone na nierówne traktowanie na rynku pracy
5.1. Zatrudnienie
5.1.1. Pytania pracodawców podczas procesu rekrutacji
5.1.2. Znajomość prawa dotyczącego procesu rekrutacji
5.1.3. Płeć, wiek oraz niepełnosprawność a szanse zatrudnienia
5.1.4. Przyzwolenie, w warunkach ograniczonej podaży miejsc pracy, na kierowanie się podczas zatrudniania poszczególnymi cechami
5.2. Funkcjonowanie w pracy
5.2.1. Ukrywanie niezbywalnych cech w miejscu pacy
5.2.2. Cechy wpływające na wysokość zarobków
5.2.3. Cechy przełożonego wpływające na komfort pracy
5.2.4. Cechy nauczyciela dziecka, które wpływają na komfort Polek i Polaków
6. Zadania rządu w zakresie realizacji zasady równego traktowania
6.1. Poparcie dla poszczególnych typów działań na rzecz równego traktowania
6.2. Poparcie dla działań na rzecz równego traktowania poszczególnych grup
6.3. Stosunek do podwyżki podatków na rzecz grup narażonych na nierówne traktowanie
7. Rekomendacje
Literatura cytowana