Bibliografia
Okładla dla

Romowie na rynku pracy - problemy i sposoby ich rozwiązywania

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Autor/-ka Artur Paszko , Marcin Kukiełka , Marcin Zawicki (red.) , Piotr Kopciński , Rafał Sułkowski
Rok2007
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

  W rozdziale pierwszym przypomniano kilka najważniejszych faktów z historii Romów na ziemiach polskich, a także omówiono niektóre z obyczajów i obrzędów będących przejawem bogatej tradycji i kultury społeczności romskiej. Ponadto, w rozdziale tym wskazano podstawowe problemy i wyzwania, przed którymi staje społeczność romska w naszym kraju. Zwrócono również uwagę na relacje między Polakami a Romami, które ilustrują wyniki badań na temat stosunku Polaków do innych narodów.
  Treść rozdziału drugiego stanowi charakterystyka doświadczeń polskiej administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów mniejszości romskiej na rynku pracy. W rozdziale tym omówiono najważniejsze programy rządu polskiego, prowadzone na rzecz Romów w naszym kraju. Uwzględniono również rolę samorządu terytorialnego w realizacji rządowych programów na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
W rozdziale trzecim przedstawiono doświadczenia kilku krajów europejskich we wdrażaniu polityki aktywizacji zawodowej Romów. W rozdziale tym sięgnięto po dorobek państw Europy Środkowowschodniej (m.in. Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier) oraz Europy Zachodniej (Hiszpanii). Przedstawiono przykłady dobrze przygotowanych i zrealizowanych programów, jak również takich, których rezultaty nie były pomyślne. Autorzy dziękują pani Magdalenie Adamowicz z Open Society Institute w Budapeszcie za udostępnione materiały oraz udzielone wskazówki, które okazały się bardzo pomocne w trakcie opracowania tego rozdziału.
Rozdział czwarty niniejszego opracowania zawiera opisy pięciu, dość różnorodnych, najlepszych praktyk, wyłonionych spośród szeregu inicjatyw realizowanych na rzecz społeczności romskiej w Polsce i za granicą. Trzy z nich są pozytywnymi przykładami działań podjętych przez instytucje krajowe, a dwie kolejne stanowią przykłady interesujących inicjatyw zrealizowanych na terenie Słowacji i na Węgrzech.
W ostatnim, piątym, rozdziale zaprezentowano tzw. historie sukcesu. Mianem tym nazwano opisy rezultatów przedsięwzięć podejmowanych na rzecz społeczności romskiej, widzianych z perspektywy konkretnych osób. W rozdziale tym przedstawiono historie trojga Romów, których udział w określonych projektach realizowanych na rzecz tej społeczności znacząco przyczynił się do poprawy ich indywidualnej sytuacji na rynku pracy.

 

SPIS TREŚCI
Wstęp 

Rozdział I. Romowie w Polsce – tradycja i współczesność 

Rozdział II. Doświadczenia krajowe w zakresie rozwiązywania problemów mniejszości romskiej na rynku pracy

Rozdział III. Europejskie modele aktywizacji zawodowej Romów 
1. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej i Europy Środkowowschodniej w aktywizacji zawodowej Romów 
2. Narzędzia aktywizacji zawodowej Romów 
3. Programy aktywizacji zawodowej Romów realizowane w Europie 
3.1. Od pomocy społecznej do zatrudnienia (Bułgaria) 
3.2. Program aktywizacji zawodowej (Słowacja) 
3.3. Program mikropożyczek (Albania)
3.4. Fundusz mediów romskich (Macedonia, Węgry) 
3.5. Szkolenia dziennikarskie (Rumunia, Słowacja, Węgry)
3.6. Teatr romski Romathan (Słowacja) 
3.7. Fundusz edukacji romskiej (12 krajów Europy Środkowowschodniej) 
3.8. Program ACCEDER (Hiszpania) 
4. Narzędzia aktywizacji zawodowej Romów – podsumowanie 
5. Możliwości adaptacji zagranicznych doświadczeń w Polsce 

Rozdział IV. Najlepsze praktyki 
1. Cyganie pracują za dług 
2. Pracownia Rzeczy Różnych „Synapsis”
3. Wsparcie integracji i edukacji dzieci romskich poprzez zakładanie szkolnych zespołów taneczno-wokalnych oraz plastycznych 
4. Stowarzyszenie Kobiet Romskich „Lucia” 
5. Kompleksowe wsparcie przez władze gminne i powiatowe społeczności romskiej z miasta Gyomaendrőd

Rozdział V. Historie sukcesu 
1. Asystent romski
2. eRider – osoba szkoląca organizacje pozarządowe w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
3. Ucieczka ze skrajnego ubóstwa – przypadek rodziny Monici Borcea 
Podsumowanie 
Literatura