Bibliografia
Okładla dla

Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do publikacji

Autorka: Agnieszka Mikuska

U podłoża badań stało przekonanie, że oficjalne statystyki nie odzwierciedlają faktycznej skali przestępstw popełnianych na tle rasowym. Dzieje się tak między innymi dlatego, że poszkodowani nie zawsze zgłaszają się do organów ścigania. Nie jest możliwe skuteczne i całościowe zwalczenie rasizmu bez używania środków prawnych, a więc ścigania i karania sprawców, stąd też dalekosiężnym celem projektu, w ramach którego prowadzone by!y badania, było zachęcenie ludzi do zgłaszania przestępstw o podłożu rasistowskim. Wydaje się, że można to osiągnąć drogą przekonania ich o słuszności takiego postępowania oraz zaproponowania im, spełniającej ich oczekiwania, pomocy. Dlatego też w badaniach staraliśmy się prześledzić motywacje osób poszkodowanych: czym się kierują, zgłaszając (lub nie) przestępstwa policji, jak wygląda wówczas kontakt z funkcjonariuszami, do kogo innego zwracają się o pomoc w takiej sytuacji. Pytaliśmy również o satysfakcję z otrzymanej pomocy, a także o to, jak powinno wyglądać wsparcie osób, które doświadczyły rasizmu. By widzieć sytuację w szerszym kontekście, prosiliśmy naszych rozmówców o opis zdarzeń o charakterze rasistowskim i okoliczności, w jakich mia!y one miejsce, o scharakteryzowanie sprawców i reakcji świadków. Na podstawie wyników badań sformułowane zostały rekomendacje w zakresie działań, jakie mogą być podjęte w celu niwelowania zjawiska rasizmu, a także pomocy osobom na niego narażonym. 

(od Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Streszczenie wyników badań
Spis treści
Wstęp – kilka słów o projekcie
I. Wprowadzenie do tematu
1. Polska wielonarodowa
2. Działania państwa na rzecz przeciwdziałania rasizmowi
3. Ochrona prawna
4. Stosunek Polaków do osób o cudzoziemskim pochodzeniu
II. Wyniki badań
1. Metodologia badań
1.1. Założenia i obszar badań
1.2. Dobór grupy badanych i metody badawczej
2. Przypadki
2.1. Wyzwiska, znieważenia, naruszenie nietykalności cielesnej i inne poniżające zachowania
2.2. Ataki fizyczne – sytuacje i okoliczności
2.3. Sprawcy
3. Postawy wobec zdarzenia
3.1. Reakcje świadków
3.2. Szkoła
3.3. Reakcja pokrzywdzonych
3.4. Zgłaszać wydarzenie na policję czy nie – motywacje pokrzywdzonych
4. Kontakt z policją – satysfakcja i rozczarowanie
5. Epilogi spraw
6. Kontakt z innymi instytucjami/organizacjami – motywacje zgłoszenia i satysfakcja z otrzymanej pomocy
7. Na marginesie badań
8. Remedies – oczekiwania i pomysły
8.1. Pomoc osobom pokrzywdzonym
8.2. Działania skierowane do policji
8.3. Działania skierowane do społeczeństwa ogółem
9. Podsumowanie i rekomendacje
Bibliografia
Załącznik 1. Statystyki przestępstw z systemu „Temida” z lat 2005-2009
Załącznik 2. Scenariusz wywiadu
Załącznik 3. Respondenci