Bibliografia
Okładla dla

Raport z badań "Asystent osoby niepełnosprawnej"

Instytut Rozwoju Slużb Społecznych,

Autor/-ka Marta Sokołowska
Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Zmienne metryczkowe forma zatrudnienia , płeć , przyczyna niepełnosprawności , status materialny , status zawodowy , stopień niepełnosprawności , wiek , wykształcenie


Oprócz elementów dotychczas stosowanych, jak rehabilitacja społeczna oraz zawodowa realizowana w specjalistycznych wyizolowanych ośrodkach oraz wsparcie materialne w postaci zasiłków, obecnie proponowane programy zawierają przede wszystkich elementy usuwania barier uniemożliwiających uczestnictwo w życiu i korzystanie z ogólnodostępnych dóbr prawnych i społecznych, aktywizację społeczną i zawodową oraz prowadzenie polityki integracyjnej ze społecznością lokalną. Istotną kwestią jest odchodzenie od opieki instytucjonalnej, ograniczonej do zgettoizowanych obszarów w kierunku przeprowadzania zmian w sferze publicznej i zmieniania świadomości społeczeństwa, co ma prowadzić do uniezależniania się i usamodzielniania osób niepełnosprawnych."
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział I Asystent osoby niepełnosprawnej
1. Uwarunkowania prawne
2. Zakres pracy i wymagania zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej
3. Uwarunkowania społeczne

Rozdział II Ewaluacja pilotażowego programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej
4. Założenia ewaluacji programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej
4.1 Pytania badawcze
4.2 Narzędzia badawcze i realizacja badań

5. Charakterystyka pilotażowego programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej
5.1 Powstanie programu, jego założenia i cele
5.2 Podstawowe dane o beneficjentach programu
5.3 Realizacja programu
5.4 Realizatorzy programu
5.4.1 Realizatorzy administracyjni
5.4.2 Realizatorzy merytoryczni
5.4.3 Realizatorzy wspierający
5.5 Koszt funkcjonowania programu

6. Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem wywiadów skategoryzowanych
6.1 Charakterystyka badanych osób
6.1.1 Osoby niepełnosprawne – beneficjenci programu
6.1.2 Asystenci – realizatorzy merytoryczni
6.2 Prezentacja wyników badań z wykorzystaniem wywiadów skategoryzowanych
7. Wnioski z badań i rekomendacje

Zakończenie
Przypisy
Aneks – narzędzia badawcze