Bibliografia
Okładla dla

Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

realizowanego w ramach projektu „Q jakości – poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego”

Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju, Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych,

Rok2011
Okres2004-2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Celem badania była:
1. Analiza efektów Programu w 8 dziedzinach wsparcia.
2. Ocena sposobu wdrażania Programu na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.
3. Diagnoza luk w obszarach wsparcia.
4. Wypracowanie rekomendacji do kontynuacji Programu w latach 2014-2023.

Badanie było realizowane na terenie całej Polski na trzech poziomach realizacji Programu tj. krajowym, regionalnym i lokalnym.
Do badania wybrano następujące regiony i społeczności,

 • Pabianice, woj. łódzkie,
 • Ochotnica, woj. małopolskie ,
 • Zabrze, woj. śląskie,
 • Wrocław, woj. dolnośląskie,
 • Radom, woj. mazowieckie .

Wybór wymienionych województw wynikał z danych dotyczących liczebności i rozmieszczenia ludności romskiej zamieszczonych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce, w Aneksie nr 1 Liczebność i rozmieszczenie. Wg informacji zawartych w tym dokumencie na terenie wymienionych wyżej województw mieszka największa liczba Romów i Romek.
Badaniem zostali objęci:

 • administratorzy Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na poziomie centralnym oraz regionalnym w 5 województwach, 
 • wszyscy wykonawcy Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach 2004-2010, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawców, którzy zrealizowali najwięcej projektów,
 • przedstawiciele i przedstawicielki społeczności romskiej, w tym liderzy i liderki oraz osoby biorące udział w projektach (odbiorcy),
 • eksperci/ekspertki zajmujący się tematyką romską oraz osoby związane z Zespołem do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
 • podmioty współpracujące na danym obszarze z wykonawcami projektów realizowanych w ramach Programu, np. OPS, policja, szkoła, przedszkole, dom kultury.


Podczas ewaluacji przeprowadzano pogłębione wywiady indywidualne, wywiady telefoniczne, ankiety papierowe, ankiety internetowe, wywiady grupowe, analizę dokumentów i panel ekspertów.

 

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp 
 2. Streszczenie 
 3. Summary 
 4. Wprowadzenie 
  Opis przedmiotu 
  Opis założeń i celu badania ewaluacyjnego 
 5. Opis zastosowanej metodologii 
 6. Główne wnioski i rekomendacje 
  Strategiczna rola Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 
  Efekty działania Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 
  Zarządzanie Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce 
 7. Opis, analiza i interpretacja wyników ewaluacji 
  Strategiczna rola Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 
  Efekty działania Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 
  Zarządzanie Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce 
  Analiza SWOT 
 8. Aneksy