Bibliografia

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Rok2007
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne


Prezentowany dokument jest pierwszym raportem dotyczącym sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, przygotowanym zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.). Raport taki powinien być przygotowywany nie rzadziej niż raz na dwa lata przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a następnie przekazywany Radzie Ministrów.
(fragment)

Spis treści
WSTĘP
CZĘŚĆ I: OGÓLNA.
1.Rozmieszczenie geograficzne i liczebność mniejszości narodowych etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
2. Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
2.1 Ogólna charakterystyka
2.2 Charakterystyka poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych
2.3 Charakterystyka społeczności posługującej się językiem regionalnym
3. Opis sytuacji na terenach zamieszkałych przez poszczególne mniejszości

CZĘŚĆ II: REALIZACJA PRAW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

CZĘŚĆ III: ORGANY I INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ POLITYKI WOBEC MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ PODEJMOWANE PRZEZ NIE DZIAŁANIA

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Stan Prawny
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Przepisy dotyczące udziału w życiu publicznym
Przepisy dotyczące języka
Przepisy dotyczące kultury
Przepisy dotyczące oświaty
Przepisy zawarte w kodeksach
Przepisy zawarte w umowach dwustronnych
Załącznik nr 2 - Ogólna charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
Załącznik nr 3 - Rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
Załącznik nr 4 - Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym według miejsca zamieszkania Załącznik nr 5 - Struktura wieku mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
Załącznik nr 6 - Liczba obywateli polskich deklarujących przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych województwach oraz liczba osób deklarujących używanie w kontaktach domowych języka kaszubskiego w poszczególnych województwach
Załącznik nr 7 - Lista gmin wpisanych na podstawie art.. 10 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141, z późn. Zm.) do Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy
Załącznik nr 8 - Lista gmin wpisanych na podstawie art.. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141, z późn. Zm.) do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości
Załącznik nr 9 - Zestawienie nieuwzględnionych uwag organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym