Bibliografia
Okładla dla

Raport dotyczący krajowych form udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Rok2010
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do publikacji

Obszar Prawo

Niniejszy raport stanowi próbę uporządkowania wiedzy na temat całego katalogu form udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – różnych instytucji, które w polskim ustawodawstwie rozwijały się stopniowo już od dwudziestolecia międzywojennego. Pierwszym aktem regulującym sytuację cudzoziemców w Polsce było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 13 sierpnia 1926 roku o cudzoziemcach1
.
Kolejne etapy obejmowały: wprowadzenie instytucji azylu w art. 75 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku, , dalej przystąpienie Polski w 1991 roku do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej w Genewie w dniu 28 lipca 1951 roku oraz Protokołu z 1967 roku, aż do przyjęcia nowej ustawy z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach oraz odrębnej o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawy te są wciąż nowelizowane i w pełni odzwierciedlają ewolucję udzielania ochrony cudzoziemcom na europejskiej oraz międzynarodowej scenie oraz odwołują się do obowiązujących w państwach członkowskich przepisów w dziedzinie tworzenia wspólnych norm dotyczących opieki nad osobami poszukującymi ochrony w sposób humanitarny, gwarantujący pełne poszanowanie praw człowieka i jego godności osobistej.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 
1. CELE RAPORTU ORAZ ZASTOSOWANA METODOLOGIA 
2. FORMY OCHRONY CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 
1. Formy udzielanej ochrony cudzoziemcom zharmonizowane z prawem Unii Europejskiej
1.1. Nadanie statusu uchodźcy 
1.2. Udzielanie ochrony uzupełniającej 
1.3. Udzielenie ochrony czasowej 
2. Krajowe formy udzielania ochrony cudzoziemcom, w stosunku do których brak jest odniesień w prawie unijnym
2.1. Udzielanie azylu 
2.2. Ochrona przed wydaleniem oraz udzielenie zgody na pobyt tolerowany .
2.3. Pomoc ofiarom handlu ludźmi 
3. Inne formy ochrony cudzoziemców na terytorium Polski 
3.1. Uciekinierzy z Bośni i Hercegowiny
3.2. Uciekinierzy z Kosowa ewakuowani przez władze Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Macedonii 
3.3. Inne krajowe formy ochrony cudzoziemców wynikające z ustawy z 2003 roku o cudzoziemcach 
3. PROCEDURY W ZAKRESIE UDZIELANIA CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA
TERYTOROIUM POLSKI ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE CUDZOZIEMCOM PRAWA 
1. Procedury w zakresie form udzielanej cudzoziemcom ochrony zharmonizowanej i niezharmonizowanej z prawem Unii Europejskiej 
1.1. Procedura uchodźcza 
1.2. Procedura azylowa 
1.3. Procedura wydaleniowa i zgoda na pobyt tolerowany wydawana w związku z wydaleniem 
1.4. Ochrona czasowa
1.5. Handel ludźmi 
2. Prawa cudzoziemców 
2.1. Długość okresu, na jaki przyznawany jest dany tytuł pobytowy i warunki jego odnowienia 
2.2. Dostęp do systemu oświaty/edukacji 
2.3. Dostęp do rynku pracy
2.4. Prawo do świadczeń pomocy społecznej
2.5. Prawo do świadczeń rodzinnych 
2.6. Prawo do renty socjalnej 
2.7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
2.8. Podróżowanie 
2.9. Możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE 
2.10. Prawo do naturalizacji 
2.11. Prawo do sprowadzenia do Polski rodziny na zasadzie łączenia rodzin
2.12. Inne prawa 
4. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE UDZIELANYCH W POLSCE FORM OCHRONY CUDZOZIEMCÓW 
5. KRAJOWA OCENA UDZIELANYCH W POLSCE FORM OCHRONY CUDZOZIEMCÓW 
6. PODSUMOWANIE
ZAŁĄCZNIK nr I 
ZAŁĄCZNIK nr II