Bibliografia
Okładla dla

Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)

Autor/-ka Lucjan Klyszcz
Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-61170-76-1
Link do raportu

Poniższy raport prezentuje główne wyniki badania pod tytułem "Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" przeprowadzonego w okresie od stycznia do maja 2011 przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Badanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cele badania:
Zasadniczym celem badania było określenie skali zjawiska zwanego popularnie pułapką świadczeniową. W szczególności celem badania było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
- Jaki jest empiryczny sens pojęcia pułapki świadczeń?
- Jaki jest zakres badanego zjawiska pułapki świadczeń w populacji osób niepełnosprawnych?
- Jakie czynniki demo-społeczne wpływają na zróżnicowanie zjawiska pułapki świadczeń w populacji osób niepełnosprawnych?
- Jakie jest oddziaływanie poszczególnych elementów składających się na pułapkę świadczeń?
- Jaka jest rola pułapki świadczeń jako czynnika demotywującego do podjęcia aktywności zawodowej, na tle innych demotywatorów tej aktywności?
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp
Cele badania
Badana populacja i próba
Technika realizacji
Reprezentatywność badania
Raport
Charakterystyka próby
Pułapka świadczeń – syntetyczny wskaźnik zjawiska
Skala pułapki świadczeń i wskaźnik jej poziomu
Zróżnicowanie natężenia poziomu pułapki świadczeń
Pułapka świadczeń – aspekty szczegółowe
Obawa przed utratą renty w konsekwencji podjęcia pracy
Obawa przed pomniejszeniem renty w konsekwencji podjęcia pracy
Poziom wiedzy dotyczącej limitów wynagrodzenia, po których następuje pomniejszenie lub zawieszenie renty
Obawa przed nieprzedłużeniem prawa do renty w konsekwencji podjęcia pracy
Obawa przed powtórnym wezwaniem przed komisję orzekającą wskutek podjęcia pracy
Obawa przed odebraniem lub obniżeniem orzeczenia o niepełnosprawności wskutek podjęcia pracy
Pułapka świadczeń a aktywizacja zawodowa
Charakterystyka pracujących i niepracujących osób niepełnosprawnych
Pułapka świadczeń jako przeszkoda w podjęciu pracy w grupie obecnie pracujących
Pułapka świadczeń jako przeszkoda w podjęciu pracy w grupie obecnie niepracujących
Pułapka świadczeń a zamiar podjęcia pracy
Pułapka świadczeń a uwarunkowania ewentualnego podjęcia pracy
Podsumowanie i wnioski
Pułapka świadczeń – skala zjawiska
Pułapka świadczeń – wskaźniki szczegółowe
Pułapka świadczeń a aktywność zawodowa
Pułapka świadczeń a zamiar podjęcia pracy
Pułapka świadczeń a uwarunkowania podjęcia pracy
Wnioski