Bibliografia
Okładla dla

Przestrzenie relacji społecznych. Osoby z ograniczeniami sprawności w społecznościach lokalnych i wirtualnych.

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,

Autor/-ka Karolina Smoczyńska
Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978-83-7383-427-9
Link do publikacji

Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Przedmiotem badań opisywanych w niniejszej publikacji była aktywność społeczna osób z ograniczeniami sprawności, realizowane w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi, oraz wspomagana nowoczesnymi technologiami (Internet), jak na przykład aktywność w społecznościach o charakterze wirtualnym. Dzięki rozwojowi Internetu możliwe jest bowiem uczestnictwo w życiu społecznym nawet wtedy, gdy nie można komunikować się z kimś bezpośrednio – twarzą w twarz, co może ułatwiać nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych, w szczególności osobom z ograniczeniami sprawności, które niejednokrotnie mają kłopoty z samodzielnym, swobodnym poruszaniem się poza miejscem swojego zamieszkania. Dzięki komunikacji internetowej może powstać grupa ludzi, którzy – dając sobie wzajemne wsparcie i pozostając w regularnym kontakcie ze sobą – tworzą rodzaj społeczności lokalnej, różniącej się od tradycyjnej społeczności tylko tym, że miejscem spotkań jej członków jest Internet. Często znajomości nawiązane w sieci są przenoszone do sfery tradycyjnych kontaktów twarzą w twarz. Internet można więc traktować jako medium, które stanowi uzupełnienie rzeczywistych kontaktów międzyludzkich, nie zaś alternatywę dla tych relacji.(...)
Są to kwestie ściśle związane z inkluzją społeczną osób niepełnosprawnych, czyli z ich włączaniem w główny nurt życia społecznego, i z aktywizacją zawodową. Dyrektywy Unii Europejskiej wskazują, że są to ważne obszary, między innymi dlatego, że zapewnianie równych szans członkom wszystkich grup społecznych przyczynia się do zabezpieczenia demokracji i spójności społecznej (Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006–2015, 2006).
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział 1
Społeczności lokalne a społeczności wirtualne
1.1. Wprowadzenie
1.2.  Społeczności lokalne
1.2.1.  Nowe oblicza społeczności lokalnych
1.2.2. W kierunku działań – paradygmat psychologii społeczności
1.2.3.  Potencjał społeczności lokalnej
1.3.  Internet i społeczności wirtualne
1.3.1.  Społeczności wirtualne
1.3.2.  Internet a relacje międzyludzkie
1.4.  Obszary badawcze
1.5.  Podsumowanie

Rozdział 2
Program badań
2.1. Wprowadzenie
2.2.  Pytania badawcze
2.3.  Osoby badane
2.4.  Narzędzia badawcze
2.4.1.  Indywidualny wywiad narracyjny
2.4.2.  Indywidualny wywiad ekspercki
2.4.3.  Kwestionariusz KBS
2.5.  Organizacja badań
2.5.1.  Badania pilotażowe
2.5.2.  Badania właściwe
2.5.3.  Trudności związane z przeprowadzaniem badań

Rozdział 3
Charakterystyka badanej grupy
3.1. Wprowadzenie
3.2.  Cechy osoby: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny, posiadanie dzieci
3.3.  Sytuacja zdrowotna respondentów i zmienne związane z niepełnosprawnością
3.4.  Samoakceptacja oraz akceptacja własnej choroby w grupie osób z ograniczeniami sprawności
3.5.  Aktywność zawodowa i sytuacja materialna osób badanych
3.6.  Podsumowanie

Rozdział 4
Aktywność społeczna osób badanych i ich aktywność wirtualna – analiza jakościowa
4.1. Wprowadzenie
4.2.  Kodowanie indywidualnych wywiadów narracyjnych – w poszukiwaniu nowych kategorii aktywności osób badanych
4.3.  Kategorie aktywności osób badanych: aktywność społeczna i aktywność w Internecie
4.4.  Homogeniczność i heterogeniczność otoczenia społecznego
4.5.  Podsumowanie

Rozdział 5
Aktywność społeczna osób badanych i ich aktywność wirtualna – analiza ilościowa
5.1. Wprowadzenie
5.2.  Aktywność społeczna oraz aktywność w Internecie wśród badanych osób z ograniczeniami sprawności oraz osób sprawnych
5.2.1.  Aktywność społeczna badanych osób badanych a ich aktywność w Internecie
5.2.2.  Wnioski
5.3.  Aktywność społeczna i aktywność w Internecie w świetle innych danych
5.3.1.  Aktywność społeczna i aktywność w Internecie a zmienne socjodemograficzne
5.3.2.  Aktywność społeczna i aktywność w Internecie a zmienne związane z niepełnosprawnością i stanem zdrowia
5.3.3.  Aktywność społeczna i aktywność w Internecie a status zawodowy osób badanych
5.3.4.  Aktywność społeczna i aktywność w Internecie a zmienne związane z samoakceptacją i poczuciem jakości życia
5.4.  Podsumowanie
Rozdział 6
Działalność w stowarzyszeniach i forach internetowych – dane z wywiadów eksperckich
6.1. Wprowadzenie
6.2.  Motywacja do podejmowania aktywności
6.3.  Konsekwencje aktywności społecznej i obywatelskiej
6.4.  Jak zwiększyć aktywność społeczną i obywatelską w Polsce? Rekomendacje z wywiadów eksperckich
6.5.  Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia

ZAŁĄCZNIK 1
Lista pytań kwestionariusza KBS
ZAŁĄCZNIK 2
Etapy badania właściwego
ZAŁĄCZNIK 3
Etapy procedury kodowania
ZAŁĄCZNIK 4
Klucz kodowy odpowiadający kwestiom poruszanym w wywiadach

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
The description of a systemic research project funded by the European Union – N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland

STRESZCZENIE
SUMMARY