Bibliografia
Okładla dla

Przemoc wobec kobiet w rodzinie i w relacjach intymnych. Podstawowe informacje.

Amnesty International

Autor/-ka Ewa Majewska , Marta Kukowska (współpraca)
Rok2005
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Przesłanki Płeć

SPIS TREŚCI
I. WSTĘP
1. Amnesty International a przemoc wobec kobiet
2. Założenia metodologiczne
3. Przemoc wobec dziewcząt

II. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY WOBEC KOBIET
1. Przemoc wobec kobiet jako naruszenie praw człowieka
a. rys historyczny
b. pojecie należytej staranności w zakresie ochrony praw kobiet (due dilligence)
c. zjawisko przemocy wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych jako forma tortur
2. Definicje i formy przemocy wobec kobiet
a. definicje i formy przemocy wobec kobiet według Amnesty International
b. definicja przemocy wobec kobiet wg Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
c. definicja przemocy wobec kobiet według Rady Europy
d. definicja przemocy w rodzinie zawarta w Ustawie z dnia. 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
e. przestępstwo przemocy w rodzinie w Kodeksie karnym
3. Zródła przemocy wobec kobiet
4. Psychologiczne teorie dotyczące przemocy w rodzinie
a. zespół stresu pourazowego
b. syndrom kobiety bitej
c. syndrom wyuczonej bezradności
d. teoria przetrwania

III. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
1. Prawo międzynarodowe
a. Dokumenty ONZ
b. Dokumenty Rady Europy
c. dokumenty Unii Europejskiej
2. Prawo polskie 

IV. ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE I RELACJACH INTYMNYCH W POLSCE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE TEMU ZJAWISKU
1. Dane statystyczne na temat przemocy domowej w Polsce
a. Centrum Badania Opinii Społecznej
b. Statystyki Policji
c. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości i GUS
2. Działania instytucji państwowych i samorządu lokalnego
a. Policja
b. Prokuratura
c. sądy 
d. Ministerstwo Sprawiedliwości
e. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
f. Ministerstwo Zdrowia
g. Ministerstwo Edukacji i Nauki
h. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
i. Samorządy lokalne - gminna pomoc społeczna
3. Organizacje pozarządowe zajmujące się problemem przemocy w rodzinie
a. stowarzyszenia i fundacje
b. kobiece grupy samopomocowe i nieformalne
BIBLIOGRAFIA i inne dostępne publikacje
PODZIĘKOWANIA